جهان با انرژی هسته ای مشغول است و رژیم مشغول اعدام کردن ۳

رژیم جمهوری اسلامی را بشناسید

کارنامه رژیم اسلامی و سران آن پر است از اعدام.  از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ اعدامها آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. اعدامهایی برای ترساندن مردم و بی هرگونه دلیل محکمه پسندی. رژیم ایران بیش از ۷۰۰۰ نفر را تنها در دو سال اول انقلاب اعدام نمود. این اعدامها که توسط دادگاه انقلاب انجام می شد هرگز پایان نیافت و به هویت انقلاب بدل گشته است.اعدامهایی با جرایمی بنام :« مفسد فی الرض» و «محاربه»  که تنها برای سرکوب و خفقان انجام می شوند.

با آغاز جنگ ایران و عراق این اعدامها روندی تند تر گرفت تا جایی که بنی صدر نوکر خمینی که بسیار مورد اعتماد وی بود ،ناگهان از ترس اعدام شدن پا به فرار گذاشت و سر از فرانسه در آورد. آنچه در سی و شش سال حکومت ملایان به مردم گذشته است با واژه ها آشکار نمی شود.جان انسانها و حقوق ایشان نزد حزب الله ایران و آخوند  پشیزی هم نیست. به مرور یک شیوه ارعاب و توحش در ذهن  افراد بسیجی و انقلاب زده ها ملکه شد و ایشان خود را به هر جنایتی در راه نظام جمهوری اسلامی محق می دانند. بهانه هایی مانند جنگ به رشد دیکتاتوری و خفقان در ایران انجامید ، خمینی گفت جنگ یک نعمت است و دروغ هم نگفت چون براحتی دگر اندیشان و خواستاران دموکراسی را در ایران قصابی کردند.

سیاست فرافکنی و مقصر دانستن نیروهای خود سر!

در ژمان رفسنجانی با قتلهای زنجیره ای دگر انیشان، شاعران و حتی سرداران ارتش و سپاه مواجهیم. این قتلها را در بعضی موارد با چنان قساوتی انجام داده اند که گویی پیش از قتل ،کار سربازان گمنام امام قصابی بوده است.  در کنار سربازان گمنام امام زمان گروه بسیجیان هم هستند که بصورت خود جوش دست به دستگیری گروههای معترض و دگر اندیش می زنند.

جالب این است که چه برادران بسیجی و چه سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات اگر در جنایتی و قتلی با اعتراض گروههای داخل و خارج مواجه شوند رژیم این افراد زیر فرمان خود را بعنوان نیروی خودسر معرفی می کند! این روشی است که رژیم همواره برای فرافکنی و ماست مالی جنایات آشکار و پنهانش انجام داده است. گروههای تحت امر مراجع تقلید وابسته به رژیم با داشتن مجوز دینی به جنایات مقدس اقدام می کنند. یعنی جنایت مرتکب می شوند ولی کارشان را مقدس و موجب خشنودی خدا می دانند!

افرادی مانند خاتمی و موسوی و روحانی برای فریب افکار عمومی جهان و داشتن ذره آبرویی در مجامع بین المللی به دروغ توسل می نمایند و چنان نمایشی از جمهوری اسلامی دموکراتیک براه می اندازند که جهان باور کند که با آمدن مثلا روحانی و یا موسوی، ایران گلستان می شود و مشکلات جقوق بشر آن حل می شود! غربیها در اروپا و امریکا همواره خود را با آمدن کسی مانند خاتمی و یا روحانی فریب داده اند.آمار قتلها و اعدامهای دوران خاتمی و روحانی یک چیز را به ما یادآور است : سگ زرد برادر شغال است!

چرا غرب برای همکاری با  رژیم ایران اینقدر پافشاری می کند؟

پرسشی که از بیست سال مذاکرات هسته ای به ذهن انسان می رسد اینکه :« این همه پافشاری غرب برای مذاکره با ایران برای چیست؟».

در پاسخ به این موضوع باید به چند عامل نگاه کنیم. عامل اول بازار ایران و فروش نفت است. شکی نیست که ایران شریکی پر سود برای تجارت است. تجّار فاسد ایرانی همواره از طریق مافیا بازی و نیرنگ به مردم ایران، سود سرشاری را روانه غرب نموده اند.

عامل بعد ضعف غرب در برخورد با گروههای تندروی منطقه است. غرب سیاست یک بام و دو هوا را در برخورد با گروههای تندروی منطقه بازی کرده است و امروز می بینیم که عدم توجه به مساجد اروپا و آزاد گذاشتن تندروی در غرب، چه خطری را برای ایشان بوجود آورده است.

اعدامهای گروهی برای ایجاد رعب و وحشت از ابزارهای انقلاب اسلامی است. اسلام هم البته دست آقایان را باز گذاشته است تا به راحتی انگ « مفسد فی الرض » و « محاربه » را به دگر اندیشان بزنند و ایشان را به اعدام رهنمود سازند!

اعدامهای گروهی برای ایجاد رعب و وحشت از ابزارهای انقلاب اسلامی است. اسلام هم البته دست آقایان را باز گذاشته است تا به راحتی انگ « مفسد فی الرض » و « محاربه » را به دگر اندیشان بزنند و ایشان را به اعدام محکوم سازند!

یکی دیگر از عواملی که باعث شده است غربیها در مذاکره هسته ای پای میز مذاکره بمانند ، امیدواری به خلع سلاح ایران و حذف اورانیوم بالای ۲۰ درسد از چرخه غنی سازی است.

از طرف دیگر نداشتن اپوزسیون هماهنگ و متحد ،چه در داخل و چه در خارج کشور باعث می شود که قدرتهای غربی بر روی حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی تاکید کنند! آنچنان که گاهی انگلیس و امریکا از طرفداران دوآتشه انقلاب اسلامی ایران می شوند.

یک نکته ظریف: اورانیوم ٪۲۰  یعنی بمب!

اورانیوم  ٪۲۰و بالاتر کاربرد خاصی ندارد مگر در تهیه بمب هسته ای. در واقع ژمانی که ایران اورانیوم ٪۲۰ را دارد بدین معناست که ایران بمب هسته ای را دارد! این یکی از دلایلی است که مذاکرات هسته ای همواره پشت درهای بسته برگزار می شود و هیچ یک از طرفین متن کامل مذاکرات را منتشر نمی کنند. نه غربیها می خواهند دسترسی ایران به سلاح هسته ای آشکار شود و نه ایران!  با آشکار شدن دسترسی ایران به بمب هسته ای هرگونه حمله ی نظامی  به ایران از طرف شورای امنیت مورد تردید و خدشه خواهد بود و این یکی از دلایل عدم اعلام  دستیابی ایران به بمب هسته ای است.

اورانیوم ۲۰ درسد یعنی بمب! برای نیروگاه سوخت۵ تا ۸ درسد استفاده می شود و آنچه در رسانه های جهان با سکوت مرگبار درباره ایران مواجه است اینکه هیچ کس اعتراف نمی کند که داشتن اورانیوم ۲۰ درسد یعنی داشتن بمب هسته ای. به همین سادگی!

اورانیوم ۲۰ درسد یعنی بمب! برای نیروگاه سوخت۵ تا ۸ درسد استفاده می شود و آنچه در رسانه های جهان با سکوت مرگبار درباره ایران مواجه است اینکه هیچ کس اعتراف نمی کند که داشتن اورانیوم ۲۰ درسد یعنی داشتن بمب هسته ای. به همین سادگی!

از  سوی دیگر رژیم ایران که می داند توجه جهان به پرونده هسته ای است، تا توانسته اعدام کرده و تا توانسته به اوین فرستاده.  در حالیکه مردم ایران با سادگی همیشگی خود به روباه بنفش رای دادند، هرچه پیشینه اطلاعاتی و نظامی حسن روحانی را بررسی کنیم، جز تاریکی و جنایت در داخل ایران از وی نمی بینیم!  تنها نقطه روشن شخصیت حسن روحانی پیشرفت مذاکرات هسته ای دوران خاتمی است که در نهایت هم بجایی نرسید. اما همزمان برخورد امنیتی وی با مردم در داخل ایران و سرکوب سال ۷۸ نشان از دندانهای تیز روباه بنفش داشته و دارد.

مردم سر خم کردند و روحانی دندان تیز کرده  است

سخنان آرام بخش حسن روحانی همواره یکی از سیاستهای فریب و ضربه در اوست. او ابتدا مردم را فریب می دهد و سپس با سر خم کردن مردن بایشان ضربه کاری را می زند. روز بروز می بینیم که اوضاع حقوق بشر در میان دگر اندیشان داخل ایران بسیار ناگوار است و افراد زیادی را به بهانه های عقیدتی اعدام می کنند.

چیزی که همواره نباید فراموش کرد چگونگی به قدرت رسیدن روحانی است. جالب است که ۳ رئیس جمهور اخیر ایران ادعای “دکتر PHD ” بودن دارند ولی توان دو کلمه انگلیسی صحبت کردن را ندارند! در واقع بقول پرویز صیاد : « از روحانی باید پرسید که از رساله ی دکترایش به چه زبانی دفاع کرده است؟»اینچنین داستانی در دانشگاههای پولکی بریتانیا چندان عجیب نیست و تعداد زیادی از سیاستمداران جهان دارای مدارک خریداری شده از دانشگاههای پولکی بریتانیا هستند.

این یکی از دکل های نفتی قطر در خلیج فارس است. رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه  به منابع نفتی مشترک میان کشور ما و کشورهای حآشیه خلیج فارس تا کنون کمترین توجهی نداشته است.  مذاکرات  احمقانه هسته ای بیست سال است که ادامه دارد و ایران یک بشکه نفت هم از منابع مشترک با قطر برداشت نکرده است.  گازی هم که برداشت می شود یک دهم ظرفیت است!

از فردی مانند روحانی چه انتظاری داشتید؟ شوربختانه  ملت ایران هنوز در ۱۲ بهمن ۵۷ منتظر آب و برق مجانی است در حالیکه امارات و قطر و ترکیه از انقلاب ایران به آب و نان مجانی رسیدند.

مردم ایران در خانه ها منتظر پول نفت سر سفره هایشان هستند و ظاهرا قرار هم نیست که کوتاه بیایند و همچنان امیدوارانه منتظر پول نفت سر سفره هایشان هستند! اما در آن سوی دیگر رژیم از خوش خیالی و چلشته خور بودن مردم ایران بیشترین بهره را برده است و مردم ایران را در سکوتی همراه با رضایت فرو برده است. گروه نسبتاً پر شماری در ایران هستند که تنها بخاطر امید به لقمه نانی در برابر جنایات و دزدیهای رژیم ملایان سکوت اختیار کرده اند.

اوضاع حقوق بشر در ایران یک فاجعه ی همیشگی است

دخالت در زندگی خصوصی مردم، بازداشت پسران و دختران جوان به بهانه فساد اخلاقی ، جلوگیری از رقص و پایکوبی حتی در مراسم ازدواج ، حمله به جشنها و گروههای موزیک مختلف مواردی روزانه و همه گیر در ایران است! در واقع رژیم ایران حتی با پای شما به هنگام ورود به دستشویی کار دارد!

فضای اندوه و خشونت، رعب و خفقان و سکوت در برابر دزدیها و رشوه گیری یک چیز روزانه است. زندگی در ایران نیاز به فراموش کردن حقوق شخصی دارد! فعالیتهای صنفی و اجتماعی بسیار محدود است و هر گونه اعتراضی می تواند به زندان و اعدام حتم شود. حال و هوای مردم ایران اندوهبار و عصبی است. حتی خود مزدوران بسیج و حوزه هم از اعصاب و روان مناسبی برخوردار نیستند. آنچه رژیم خمینی به مردم ایران هدیه کرد توحش و قساوت است.

از کودکان کودکستانی تا دانشگاهیان همگی مورد مغز شویی و کنترل فکری قرار دارند. در واقع اگر در ایران با ذهنی آزاد و بار  برخورد کردید بسیار عجیب است! استقلال اندیشه در ایران چندان معنا ندارد و امروز بسیار از مردم می شنویم که :« از مغزت زیاد کار نکش!» . این دعوت به استفاده نکردن از مغز از کلیشه های مورد علاقه مردم امروز ایران شده است!

این است نتیجه امید به نان مفت پای سفره ملت ! مردم ایران سالهاست منتظرند کسی نان شب را مفت به آنها بدهد! گروهی دروغگو و هرزه بر ما حاکم شده اند و دنیا به حقارت و سقوط کشور  ایران می خندد!

رفتار غرب با رژیم ،منفعل است

گاهی با خود  می اندیشیم که همه چیز برنامه غرب بود و طرفدار تئوری توطئه می شویم. شاید قسمتی از اتفاقات ایران در انقلاب ننگین اسلامی با برنامه بوده باشد ولی می توان رفتار غرب با ایران را منفعل دانست.  این غرب است که همواره با توجه به اوضاع موجود تاکتیکی کوتاه مدت برگزیده است.بروز و ظهور گروههای تند روی مانند طالبان و القاعده و اخیراً داعش انجامی از رفتار انفعالی غرب است. در برابر ایران هم رفتار غرب انفعالی و همراه با تساهل بوده است. غرب از ابزار حقوق بشر برای خود استفاده کرده است و گاهی آن را بعنوان اهرمی برای مذاکرات هسته ای بکار برده است. واقعیت تلخ آن است که غرب درباره حقوق بشر بسیار دیگر کشورها مانند عربستان سعودی سکوت کرده است و همین نشان می دهد که حقوق بشر ابزاری برای چانه زنی است و نه حقوقی راستین برای انسانها.

 

 • arash

  وای به روزی که جمهوری کشتارگر اسلامی به چنگ افزار هسته ای دست یابد
  آن هنگام ایرانیان مانند مردمان کره ی شمالی گروگانی بیش در دست آخوندها
  و دین گرایان نخواهیم بود.

 • mahsa

  زمانی که روی سنگ گور یک ریشویی که موشک پران بود
  می نویسند این جا آرامگاه کسی بود که می خواست اسراییل را نابود کند.
  آیا نباید جهان به کشور ما به دید خطری جهانی و کانون تروریسم بنگرد؟

 • پرشیا

  جمهوری اسلامی به ملت خود هم رحم نمیکند وای به حال ملل دیگر اگر آخوندهای کثیف موفق به ساخت بمب هسته ای شوند دنیا را به کام مرگ می کشانند ..