آخوندهای بی شرافت ضد ایرانی، دست ازاعدام های بی‍‍‍‍‍‍شمار، وغارتگری بردارید روزانتقام نزدیک است ۶

پیش گفتار:

هردولت و رژیمی که اندکی مردمی باشد و دلش برای میهنش به تپد، شبانه روز در اندیشه است و می کوشد که راههایی برای پیشرفت کشورو ترقی مقام انسانیت هم میهنان خود بکوشد. سوای آخوندهای بیشرف، فرومایه، بی فرهنگ، رذل، ضد ایران و ایرانی، ضد انسان که در این ۳۶ ساله جز آدم کشی، شکنجه ها، اعدام های یواشکی و تروریستی، اعدام های بیگناهان و به بهانه های گوناگون در درون هزار هزار زندان های سرتاسر کشور، و یا در ملاء عام و در حضور هزاران افراد ناآگاه، زنان، و حتی کودکان، توانسته اند قبح جنایت و آدم کشی، زجرو شکنجه دادن،  احترام و حرمت گذاشتن دیگران را در جامعه از بین برده اند و  توانستند آنهمه توهین، تجاوز، و جسارت و آدم کشی را  در جامعه رفتاری عادی و معمولی نشان دهند.

هرگونه اعدام یک نوع جنایت و آدم کشی است.  اگر آدم کشی را ما اعدام کنیم، ما هم مانند او آدم کش بوده ایم. هیچ اعدامی مجازات  قاتل نیست. بلکه ار را از شر زندگی راحت می کند. تنها زندان طولانی با کار سخت و سنگین است که یک جنایتکار و قاتل را مجازات می کند. بنابراین، عمل اعدام یک عمل ضد بشری و جنایت است. کاری که آخوندهای بیشرف و فرومایه در این ۳۶ سال همواره انجام داده اند. به راستی نفرین بر آخوند و نابود باد نسل کثیف آنان.

هرگونه اعدام یک نوع جنایت و آدم کشی است.  اگر آدم کشی را ما اعدام کنیم، ما هم مانند او آدم کش بوده ایم. هیچ اعدامی مجازات  قاتل نیست. بلکه ار را از شر زندگی راحت می کند. تنها زندان طولانی با کار سخت و سنگین است که یک جنایتکار و قاتل را مجازات می کند. بنابراین، عمل اعدام یک عمل ضد بشری و جنایت است. کاری که آخوندهای بیشرف و فرومایه در این ۳۶ سال همواره انجام داده اند. به راستی نفرین بر آخوند و نابود باد نسل کثیف آنان.

به راستی، نباید گفت لعنت و نفرین بر آخوند و بدانان هشدار داد که بالاخره روز انتقام فرامی رسد و اگر تا آن زمان وجود کثیف آخوندهای لعنتی هنوز بلای جان و مال و ناموس مردم باشد، از خودشان و گرنه از تفاله ها و بازمانده هایشان انتقامی سخت در یک همآهنگی ملی و مردمی به عمل خواهد آمد و نسل کثیفشان از مملکت پاک خواهد شد. این انتقام در درجه نخست گریبانگیر خامنه ای، آخوند شیاد و جنایتکار، مجتبی فرزند ابرجنایتکارش، خانواده آدم کش او، و کلیه آخوند و آخوندچه هایی که به نحوی و روشی از خامنه ای جنایتکار حمایت کرده اند، پست و مقامی داشته، و یا در راه هدف های شوم و جنایتکارانه هیأت حاکم تلاشی داشته، و یا حتی سکوت نمودند، خواهد گرفت و آنان را به سزای خیانت های بیشمار خود خواهد رساند.

آخوند یعنی سرچشه جنایت و غارتگری. ملت ایران تاکی می خواهند همچنان در خواب بمانند و به آخوند سواری دهند؟!.

آخوند یعنی سرچشه جنایت و غارتگری. ملت ایران تاکی می خواهند همچنان در خواب بمانند و به آخوند سواری دهند؟!.

پاسداران خیانتکار

گرچه پاسدار زائیده و پرورش یافته سیاست مکارانه آخوند است، ولیکن آنان نیز در جنایاتی که با همکاری آخوند کرده و می کنند و یاخیانت بزرگ و عظیمی که در راه دزدی و غارتگری کشور در امر صادرات و واردات کرده و می کنند از نظر مردم ایران گناهشان بخشودنی نیست و روز انتقام در کنار سکوی اعدام آخوند و آخوندچه و بچه آخوند خواهند بود و با آنان به مجازات خیانت های ملی و مردمی اشان خواهند رسید. این مزدوران و آخوندهای جنایتکار فراموش نکنند که وقتی سیل آمد جلوگیری از آن تقریباً غیر ممکن است. سیل انتقام ۸۰ میلیون جمعیت ایران بارها، بارها، خطرناک تر از سیل خروشان مردم از انقلاب سال ۵۷ خواهد بود.

۲۵ آوریل روز اعتراض و مبارزه علیه اعدام است. اعدام یا آدم کشی و جنایت که کار روزمره ر‍‍ژیم اسلامی است. بنابراین، باید گفت مرگ بر آخوند که همواره دنبال مرگ و نیستی مردم بیگناه ایران است.

۲۵ آوریل روز اعتراض و مبارزه علیه اعدام است. اعدام یا آدم کشی و جنایت که کار روزمره ر‍‍ژیم اسلامی است. بنابراین، باید گفت مرگ بر آخوند که همواره دنبال مرگ و نیستی مردم بیگناه ایران است.

تخریب جنگل هاو خشکاندن تالاب ها

از ۳۶ سال پیش که مصیبتی بنام آخوند و پاسدار بر مردم ایران نازل شده، بر اساس آمار موجود دست کم ۶ هکتار از جنگل های شمال ایران را نابود کردند. وجود جنگل، تولید آب و هوای خوب، ایجاد شرایط زیست بهتر و بالاتر و به طور کلی سرمایه بزرگ ملی یک کشور است. این آخوندهای بی شرف، و پاسداران دزد و یغماگر، نه تنها جنگل های شمال را به باد دادند و هوا و شرایط جوی منطقه را به نابودی کشاندند بلکه در سراسر ایران نیز آنچه درخت، سبزه، بود از میان بردند، تالاب ها، دریاچه ها، رودخانه ها را خشکاندند.

از برکت لطف آخوند و  وطن پرستی های بیش از حد پاسداران، دیگر جنگلی در ایران به جای نمانده است. دست کم این جگل ها توانسته اند ذغال تریاک آخوندهای فرومایه و بی فرهنگ را تأمین کنند. این خود یک نوع خودکفایی است وگرنه پاسداران همیشه به صحنه و مالامال از عشق  وطن ، ذغال بافور را هم از چین وارد می کردند.

از برکت لطف آخوند و  وطن پرستی های بیش از حد پاسداران، دیگر جنگلی در ایران به جای نمانده است. دست کم این جگل ها توانسته اند ذغال تریاک آخوندهای فرومایه و بی فرهنگ را تأمین کنند. این خود یک نوع خودکفایی است وگرنه پاسداران همیشه به صحنه و مالامال از عشق  وطن ، ذغال بافور را هم از چین وارد می کردند.

دریاچه ارومیه که نقطه اعتدال و منطقه تنظیم آب و هوای غرب ایران و کشورهای مجاور بود خشکاندند و نابود کردند، و منطقه بسیار بزرگی از غرب ایران را به بیابانی برهوت و خشک تبدیل نمودند. پاسدارها و آخوندهای بی فرهنگ و فرومایه، ملخ وار هستی و نیستی کشاورزی، آبیاری، و برداشت مردمی را به نابودی کشاندند. به راستی نباید گفت مرگ بر آخوند و پاسدار خیانتکار، و نفرین بر کسانی که در جریان این جنایت ها و ویرانگری هستند و باز هم سکوت اختیار می کنند؟!.

آواره کردن میلیون ها ایرانی

آمار پناهندگان ایرانی به کشورهای مختلف جهان از شر اژدهاها و گرگهایی بنام آخوند در این ۳۶ سال بسیار رقت آور است. ثه بسیار خانواده ها که در میان کوهسارها، مرزهای کشورها و در دست طمعکاران و غارتگران بین المللی که دست کم از آخوند ندارند جان باختند و  حرمت و کرامت خانوادگی خود را از دست دادند. چه بسیار ایرانیان درمانده  و آوراه ای که در میان امواج دریاه و رودخانه ها جان خود را از دست دادند. به راستی، مرگ بر آخوند، و نابود باد نسل آخوند در ایران.

این است آوارگی ، دربه دری و فرار میلیون ها ایرانی از شر اژدها و مارهایی بنام آخوند که بر مملکت ما مستولی شده ، نسل ها را به باد داده، و کشور را به کلی ویران و نابوده کرده است.

این است آوارگی ، دربه دری و فرار میلیون ها ایرانی از شر اژدها و مارهایی بنام آخوند که بر مملکت ما مستولی شده ، نسل ها را به باد داده، و کشور را به کلی ویران و نابوده کرده است.

مأموران اسید پاش بر روی زنان

کجا هستند، مأموران اسید پاش بر روی زنان اصفهان و شهرهای دیگر؟ آیا هرگز نام این جنایتکاران برملا و شناخته خواهد شد؟!. باید گفت هرگز!. زیرا این جنایتکاران بسیجی های مأمور مستقیم ابر جنایتکار مجتبی خامنه ای اند!. آیا ملت به خواب رفته و فراموشکار تا کی می خواهند در برابر این آدم کشان، به ویژه ولی وقیح و فرزند جنایت پیشه او ساکت بمانند؟!.آیا دیگر وقت آن نرسیده که با یک قیام ملی و خیزش عمومی شر آخوندهای جنایتکار و پاسداران دزد و غارتگر را از از سر خود کم کنند و آینده کشور را نجات بخشند؟!.

جنایات آخوند در این ۳۶ سال یکی و دو تا نبوده و نوشتن همه آنها موضوع یک کتاب است.

جنایات آخوند در این ۳۶ سال یکی و دو تا نبوده و نوشتن همه آنها موضوع یک کتاب است.

کینه توزی و دشمنی عرب ها

این رژیم ضد انسان و ضد ایرانی نه تنها تا کنون بزرگترین خیانت ها را به کشورو مردم ما کرده، بلکه در صحنه بین المللی و به ویژه عربهای منطقه همگی را دشمن یک پارچگی ایران، و سعادت و خوشبختی ایرانی ساخته است. شاید چنانچه وضع به همین روش جلو رود،  علاوه بر تحریکات ضد ملی، امکان دارد که حمله نظامی با حمایت و پشتیبانی دولت های غربی نیز به دنبال داشته باشد. زیرا تجربه تلخ ۳۶ سال گذشته دولت های غرب و به ویژه عربها را در فکر تجزیه و جدا سازی بخش هایی از ایران انداخته است.

مأموران امنیتی گفته اند که اسامی اسید پاشی رسانه شدن نیست آنان راست می گویند هنگامی که بسیجی های مزدور و نوکر مجتبی خامنه ای چنین کاری را می کنند و مأموران مزدور اسلامی تتا کنون تلاش کرده اند که این مسائل را شخصی بنامند و  مزدوران اسید پاش مجتبی خامنه ای کماکان دور از صحنه  و سالم بمانند.

از آنچه گذشت:

رژیم بدسگال و جنایتکار آخوندی با همکاری پاسدارهای دزد و غارتگر، در این ۳۶سال گذشته تیشه به ریشه ایران و نسل ایرانی زدند. شکنجه، کشتارهای تروریستی، اعدامهای روزمره پشت پرده، درون زندان های بیشمار، در خیابان، کوچه و ملاء عام، در برابر چشمان از حدقه درآمده هزاران مردم بیگناه، زنان، و کودکان، قبح جنایت و آدم کشی را در جامعه ما از بین برده و سنگدلی، بی رحمی، بی پروایی، و همه گونه جنایت را در جامعه ما رواج داده و همگانی نموده است.

نسل جوان و یا نسل سوخته ای که هیچگونه امید و آینده ای ندارد. کشوری که تالاب ها، رودخانه و دریاچه های آن به لطف آخوند بی‌شرف و ضد ایرانی و پاسدار بی وطن یکی پس از دیگری خشکیدند، جنگل های وسیعی که در آب و هوای منطقه نقش بزرگی داشتند با همت پاسدازان و آخوندهای دزد نیست و نابود شدند.

کشاورزی ایران  و سرانجام این که، به لطف پاسداران هرجایی و آخوند طمع کار با ورود کالاهای قلابی و بی رویه از چین، ترکیه و کشورهای سوداگر و متجاوز دیگر به باد رفت و اقتصاد ایران به ورشکستگی کشیده شد.

ریاچه ارومیه خشکیده، و کشتی ما به گل نشسته است. زیرا ملوان ما مرده و جای آن  آخوند گرفته است. آخوند از تکنولوژی، محیط زیست، دانش فزاینده و پیشرفته امروز چیزی نمی داند. آخوند تلاش می کند تا بر ارقام دزدی های میلیاردی خود در بانک های خارجی بیافزاید شاید ۴۰۰۰ سالی عمر کند البته آخوند می داند که آخرتی وجود ندارد و آن کلاهی بوده که بر سر مردم خردباخته گذاشته است.

ریاچه ارومیه خشکیده، و کشتی ما به گل نشسته است. زیرا ملوان ما مرده و جای آن  آخوند گرفته است. آخوند از تکنولوژی، محیط زیست، دانش فزاینده و پیشرفته امروز چیزی نمی داند. آخوند تلاش می کند تا بر ارقام دزدی های میلیاردی خود در بانک های خارجی بیافزاید شاید ۴۰۰۰ سالی عمر کند البته آخوند می داند که آخرتی وجود ندارد و آن کلاهی بوده که بر سر مردم خردباخته گذاشته است.

نکته پایانی:

آیا با همه این جنایت و غارتگری ها نباید گفت مرگ بر آخوند و پاسدار خیانتکار، و وای بر ملتی که با سکوت و بی اعتنایی خود با آخوند و پاسدار یغماگر دزد همکاری نموده، نسل های کنونی و آینده را به تباهی می کشد و کشور را از چرخه پیشرفت و ترقی جهانی وا می دارد.

 بنابراین، تادیر نشده ملت به خواب رفته و فراموشکار ایران باید از این خواب طولانی بیدار شده نسل آخوند و پاسدار جنایتکار و ویرانگر را از کشور برداشته و آینده ایران و ایرانی را نجات دهند.

 • پرچم شیر و خورشید

  مرگ بر خامنه ای دزد و مزدور
  مرگ بر جمهوری کثیف و جنایتکار عسلامی
  مرگ بر بسیجی مزدور
  مرگ بر سپاهی مزدور و دزد

 • داریوش و میترا

  البته از شرارت، دزدی، جنایت و دشمنی آخوند با ایران و ایرانی‌ خیلی‌ هم نباید در شگفت شد. آخوند ها تخمه ترکه همان کسانی‌ هستند که ۱۴۰۰ سال پیش با زور شمشیر و قتل و غارت خود را بر کشور اهوریی ما تحمیل کردند

  به زودی این مردیکه بسجی که ادای فیلسوف‌ها را هم در میاورد سر و کله اش پیدا میشود که چنین نگویید، چنین ننویسید. اگر هم این آخوند‌ها شما را چاپیدند یا کشو شما را ویران کردند شما حق ندارید به عقاید یک بیلیون و نیم مردم دنیا توهین کنید.

  • پارسی پارس

   بله بسیجی نیست بلکه مثل روز روشن که آخوند وملاست چون در کامنتهایش با اسهای دولاصدلاوچندصدرو میاد هر کجا به خودش توهین بشه فورا فحش میده اگر به آخوند و سپاه توهین یا از غارت واختلاسشان و تجاوزش که عیان است افشاگری شود باز فورا وزرات اطلاعات و سپاه این شعرورها را بخاطر کم آوردن را غرغره می کنه نه تنهاشماومن بلکه تمام بینندگان به این یقین رسیده اند چون آخوندوملادر ایران از بیکار ترین موجوداتند؟!

  • کیر تو دهن بارون بهاری

   میترا رو گاییدم . اگه کس می ده خوب پولی بهش میدما

 • setareh

  قاضی صلواتی به روایتِ برادرزنِش

  http://ir.voanews.com/a/3430636.html
  +
  احمدی نژاد نجاست در جمع یهو دیها

  https://www.youtube.com/watch?v=GBGwQPCuuzc

  +
  شورش در زندان قرلحصار در اعتراض به اعدام

  https://www.youtube.com/watch?v=VS0QI4N–Qg

  +
  صدای مادر سعید صدیقی در تحصن شبانه مقابل بیت خامنه‌ای.

  https://www.youtube.com/watch?v=hfl2L9B3oyg

 • setareh

  توصیه میکنم از صمیم قلب این چند وید یو را ببینید تا زاویه نویی درعظمت انچه در نگاه اول تا انچه در انتهای این زاویه از کشتا ر و شقاوت اشغالگران ضد ایرانی ایران ٬ دیوار به دیوار پنهان است کمی اشکار شود.گر چه هرگز همه جنایتهای پنهان و گمنام اشکار نخواهد شد ….

  … سپاس گزارم