خرافاتی بنام «اسلام» و مصیبتی بنام « حج » ۹

الا ای مردمی کز دست دزدان ، همه شب در رنج و غذابید

کنون بار سفر بستند حجاج ، دگر در خانه ها راحت بخوابید !

حج از کجا آمده است؟

با وجودی که مسلمانان سعی دارند با داستان سرایی درباره ابراهیم ، حج را به ادیان ابراهیمی پیوند دهند ، اما حقیقتی وجود دارد که مراسم حج پیش از اسلام در میان بت پرستان عرب مرسوم بوده است و ایشان برای زیارت بتهای کعبارت اعراب از کعبه تجارت ه به مکه می آمدند. در کنار زیارت کعبه و مراسم حج ، انواع تفریحات مانند زنبارگی و فحشا و خرید و فروش کنیزان هم برگزار می شد که امروز تقریبا به همین روش ولی پنهانی این فساد و زنبارگی در میان بسیاری از زائران مکه وجود دارد!

اینکه ابتکار ساخت بت خانه ای بنام کعبه کار کیست کسی بدرستی نمی داند ولی معماری کعبه قدمت چندانی نداشته است و بنا به نظر کارشناسان کپی برداری ناقص و ناشیانه ای از بناهای زرتشتی مانند کعبه زرتشت ایران است. وجود آب در کنار کعبه که به آب زمزم مشهور است نیز همانند معابد ایرانی موسوم به آناهیتا می باشد که همواره در کنار آب بنا شده اند. کعبه زرتشت در ایران پیشینه بسیار دارد و برخی پیشینه بخشهایی از آنرا به دوران عیلام هم دانسته اند. البته هنر و ستاره شناسی در طراحی کعبه زرتشت کجا و در کعبه کجا! هر روز نکته ای تازه از دانسته های ستاره شناسی معماران ایرانی کعبه زرتشت یافت می شود که چشم حیرت بینندگان و باستان شناسان را برانگیخته است. از جمله وضعیت ایجاد سایه ها در کعبه زرتشت که می تواند تغییر فصول سال را تشخیص داد.

وجود آب در کنار کعبه اعراب که به آب زمزم مشهور است نیز همانند معابد ایرانی موسوم به آناهیتا می باشد که همواره در کنار آب بنا شده اند. کعبه زرتشت در ایران پیشینه بسیار دارد و برخی پیشینه بخشهایی از آنرا به دوران عیلام هم دانسته اند. البته هنر و ستاره شناسی در طراحی کعبه زرتشت کجا و در کعبه کجا! هر روز نکته ای تازه از دانسته های ستاره شناسی معماران ایرانی کعبه زرتشت یافت می شود که چشم حیرت بینندگان و باستان شناسان را برانگیخته است. از جمله وضعیت ایجاد سایه ها در کعبه زرتشت که می توان تغییر فصول سال را تشخیص داد.

اینکه ابتکار ساخت بت خانه ای بنام کعبه کار کیست کسی بدرستی نمی داند ولی معماری کعبه قدمت چندانی نداشته است و بنا به نظر کارشناسان کپی برداری ناقص و ناشیانه ای از بناهای زرتشتی مانند کعبه زرتشت ایران است. وجود آب در کنار کعبه که به آب  زمزم مشهور است نیز همانند معابد ایرانی موسوم به آناهیتا می باشد که همواره در کنار آب بنا شده اند. کعبه زرتشت در ایران پیشینه بسیار دارد و برخی پیشینه بخشهایی از آنرا به دوران عیلام هم دانسته اند. البته هنر و ستاره شناسی در طراحی کعبه زرتشت کجا و در کعبه کجا! هر روز نکته ای تازه از دانسته های ستاره شناسی معماران ایرانی کعبه زرتشت یافت می شود که چشم حیرت بینندگان و باستان شناسان را برانگیخته است. از جمله وضعیت ایجاد سایه ها در کعبه زرتشت که می تواند تغییر فصول سال را تشخیص داد.

نه ابراهیمی در تاریخ وجود داشته است و نه افسانه های تورات و قرآن بوسیله باستانشناسان تأیید گردیده است. این داستانهای بناکردن کعبه و دیگر داستانهای مربوط به ابراهیم ، دروغی بیش برای سرکیسه کردن زائران نیست و براستی هم محمد با تشخیص این درآمد سرشار مکیان از حج ، این خرافات را برنداشت و آنرا در اسلام حفظ نمود تا بتواند درآمد اعراب مکه را از راه داستانهای ابراهیم و اسماعیل حفظ نماید!

نه ابراهیمی در تاریخ وجود داشته است و نه افسانه های تورات و قرآن بوسیله باستانشناسان تأیید گردیده است. این داستانهای بناکردن کعبه و دیگر داستانهای مربوط به ابراهیم ، دروغی بیش برای سرکیسه کردن زائران نیست و براستی هم محمد با تشخیص این درآمد سرشار مکیان از حج ، این خرافات را برنداشت و آنرا در اسلام حفظ نمود تا بتواند درآمد اعراب مکه را از راه داستانهای ابراهیم و اسماعیل حفظ نماید!

نه ابراهیمی در تاریخ وجود داشته است و نه افسانه های تورات و قرآن بوسیله باستانشناسان تأیید گردیده است. این داستانهای بناکردن کعبه و دیگر داستانهای مربوط به ابراهیم ، دروغی بیش برای سرکیسه کردن زائران نیست و براستی هم محمد با تشخیص این درآمد سرشار مکیان از حج ، این خرافات را برنداشت و آنرا در اسلام حفظ نمود تا بتواند درآمد اعراب مکه را از راه داستانهای ابراهیم و اسماعیل حفظ نماید!

ایرانیان را چه به حج ؟

پیش از اسلام ایرانیان  همواره با اعراب عشایر مرزهایشان در رقابت و جنگ بوده اند ، اما بسیار جالب است که پس از مسلمان شدن ایرانیان خود را فراموش نمودند و خود را از اعراب هم مسلمان تر دانستند! اعجاز قرآن در این بود که ایرانیان بدون اینکه آنرا بفهمند بدان ایمان داشتند و اعمال احمقانه حج را هم با آب و تاب انجام می دادند بدین گمان که با انجام حج به بهشت می روند! زهی خیال باطل اگر نادانی گمان کند که با سفر کردن به عربستان و  ریختن پولهایش  به شکم اعراب به بهشت خواهد رفت! در خالیکه در همسایگی همه ی ما ایرانیانی یتیم و فقیر هستند که محتاج تکه نانی بوده و هستند ، نادانها و فریب خوردگانی به گمان بهشتی شدن ، در خرافات و دروغ خود را غرق می نمایند!

همزمان با این همه مصیبت و گرسنگی مردم ایران، گروهی هم پولهای خود را هزینه می کنند و به کعبه می رند تا مثلاً بهشتی شوند! از مکه کفن می خرند و با خود می آورند تا زمان مرگ آنها را در کفن حاجیان بپیچند و روز قیامت خداوند فراموش نکند که این بنده اش حاجی بوده است! عجب حماقتی! و عجب کسب و کاری را محمد برای اعراب دست و پا کرده است!

همزمان با این همه مصیبت و گرسنگی مردم ایران، گروهی هم پولهای خود را هزینه می کنند و به کعبه می روند تا مثلاً بهشتی شوند! از مکه کفن می خرند و با خود می آورند تا زمان مرگ آنها را در کفن حاجیان بپیچند و روز قیامت خداوند فراموش نکند که این بنده اش حاجی بوده است! عجب حماقتی! و عجب کسب و کاری را محمد برای اعراب دست و پا کرده است! مضمون شعر از نمکپاش مهدی سهیلی

1400 سال است که ایرانیان مصیبتهای  بسیاری را تحمل کرده اند ، از خود حمله اعراب  گرفته تا حمله مغولها و ترکان تیموری تا تجاوز انگلیس و روس ، بارها و بارها ایرانیان دچار قحطی و فقر شدید شده اند. خاک ایران از اسخوان کودکان گرسنه ای که در قحطیهای مختلف کشته شده اند، آکنده است. همزمان با این همه مصیبت و گرسنگی مردم ایران، گروهی هم پولهای خود را  هزینه می کنند و به کعبه می روند تا مثلاً بهشتی شوند! از مکه کفن می خرند و با خود می آورند تا زمان مرگ آنها را در کفن حاجیان بپیچند و روز قیامت خداوند فراموش نکند که این بنده اش حاجی بوده است! عجب حماقتی! و عجب کسب و کاری را محمد برای اعراب  دست و پا کرده است!

نوبت نویسی چندین ساله حج !

در حالیکه سهم ایران از دو میلیون زائر مکه  کمتر از یکصد هزار نفر است. تعداد متقاضی برای حج میلیونی است . به همین  دلیل هم باید سالها در نوبت بود تا بتوان حاجی شد! هر حاجی ایرانی نزدیک به بیست میلیون تومان هزینه می کند و این بعنی سالانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان از ایران به فاضلاب کعبه می رود!

این مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومانی را تصور کنید که برای فقر زدایی و کار آفینی هزینه شود؛ برای آموزش و درمان رایگان هزینه شود؛ ایرانیانی که در بیمارستانها برای مشکلات مالی درمانی خود التماس می کنند و توان پرداخ هزینه را ندارند، سالانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان را به اعراب شکمباره می ریزند!

شوربختی دیگر آن که می بینیم و می شنویم که افرادی فقیر و ناتوان با گرفتن وام و گرفتن نان از دهان کودکانشان ، خود را به آب و آتش می زنند که حاجی شوند!

تجمع جمعیت برای سنگ زدن به شیطان!

رمی جمرات مراسمی احمقانه است که حاجیان در حج انجام می دهند. در این مراسم احمقانه ، حاجیان بسوی ستونهایی که نماد شیطان است ، سنگ پرت می کنند! در این مراسم ازدحام جمعیت بسیار شدید است و دو میلیون نفر در حالی به سنگ پرانی مشغولند که همواره در ازدحام ایشان عده ای خفه شده و می شوند. از آموزش سنگ پرانی که بگذریم ، این بی برنامگی و بی نظمی برای مراسم حج همواره در حال تکرار است. در سالهای گذشته چندین مورد مشابه رخ داده است و در هر مورد صدها تن کشته شده اند. واقعه اخیر هم که بیش از هزار کشته داده است و بیش از ۱۰۰ نفر از ایرانیان هم در بین قربانیان بوده اند.

ای کاش بجای حج و سنگ پرانی به شیطان ، ریالی را به فقرا داده بودند! ای کاش درختی کاشته بودند. فقط تصور کنید که بودجه حج را برای درختکاری هزینه کنند! ای کاش به کودکان دانش آموز بیسواد برای تحصیل کمک می کردند ! و ای کاش و ای کاش! اما 2000 میلیارد تومان را به عربستان بردند به گمان اینکه با اینکار بهشتی می شوند! شیطان هم کار خدا را راحت کرد و هزار تای این نادانها را مستقیم به بهشت فرستاد!

ای کاش بجای حج و سنگ پرانی به شیطان ، ریالی را به فقرا داده بودند! ای کاش درختی کاشته بودند. فقط تصور کنید که بودجه حج را برای درختکاری هزینه کنند! ای کاش به کودکان دانش آموز بیسواد برای تحصیل کمک می کردند ! و ای کاش و ای کاش! اما ۲۰۰۰ میلیارد تومان را به عربستان بردند به گمان اینکه با اینکار بهشتی می شوند! شیطان هم کار خدا را راحت کرد و هزار تای این نادانها را مستقیم به بهشت فرستاد!

ای کاش بجای حج و سنگ پرانی به شیطان ، ریالی را به فقرا داده بودند!

ای کاش درختی کاشته بودند. فقط تصور کنید که بودجه حج را برای درختکاری هزینه کنند!

ای کاش به کودکان دانش آموز بیسواد برای تحصیل کمک می کردند !

و ای کاش و ای کاش!

اما ۲۰۰۰ میلیارد تومان را به عربستان بردند به گمان اینکه با اینکار بهشتی می شوند! شیطان هم کار خدا را راحت کرد و هزار تای این نادانها را مستقیم به بهشت فرستاد!

 

 • یک ایرانی,مخلص – هموطن اراکی

  درود بر همه هموطنان عزیز

  به نظر من کار احمقانه ای میاد سنگ زدن به ستونی که به اصطلاح نماد شیطان یا هر چیز دیگه ای ک هست ..

  من این سوال بارها برام پیش اومده و از ادمین عزیز انتظار دارم نظرم تایید و پاسخم نیز داده بشه ..

  ۱: چرا من جوان با ۲۹ سال سن حالا که بیشتر تفکر میکنم میبینم نه حق انتخابی داشتم در دینم نه چیزی میدونستم از اسلام ..
  ۲۹ سال سن دارم اما شغلی ندارم,هر روز هم ازمون استخدامی شرکت میکنم و هیچ خبری نیست , همه اینها برای خواص است نه من .. 🙂
  از همون روز اول شدم مسلمون بدون هیچ اراده ای , نه تنها من خیلی های دیگه … ما که حق انتخابی نداشتم پس چرا من نوعی اگر بخوام در رابطه با دینم تجدید نظر کنم میشم کافر ,مرتد و…..

  این مطلب برای من یکی روشن نیست حقیقتا و خواهش میکنم درباره رها شدن از اسارت و بندگی این افکار راهنمایی بفرمایید … البته ای کاش در یک پست جداگانه به این مسئله میپرداختین …

  متاسفانه در رابطه با نحوه تفکرمون هم داخل خانواده نمیتونیم صحبت کنیم , بارها شده مادرم میگه ایمان تو سست هست …
  من برام سوال هست همه چیز,اسلام,دین,امام,پیغمبر,حکومت اسلامی و …….

  در پایان من تمامی پست های شما رو میخونم و دنبال میکنم و بخصوص از جناب سهراب ارژنگ,شکوه بختیاری و باران بهاری که تمامی پست هاشون رو یکی به یکی دنبال میکنم تشکر و قدردانی میکنم , یک سال خورده ای هست با شما اشنا شدم و در رابطه با خیلی مسائل دید من بازتر شده از آن زمان …

  یک توصیه دیگه هم که دارم حتما روی سایتتون از پرتوکول SSL استفاده کنید
  بهترین حالت گواهی امنیتی Extended Validation SSL با رمزنگاری ۲۵۶bit که مناسب سایت خوبتون هست , هم امنیت خودتون و هم امنیت بازدید کننده هارو تضمین میکنید …

  موفق باشید

  • حامد

   معلومه بیکاری زیاد بهت فشاور آورده که هزیان میگی…خخخخخ

 • آدرینا

  خوب است شما حداقل اجازه شرکت در آزمون استخدامی را داشتید
  من بدبخت چون زن هستم حتی اجازه شرکت در آزمونها را ندارم
  میگویند باید شوهری پیدا کنی از او تمکین جنسی کرده در خانه اش زندانی شوی تا به تو نفقه یا صدقه بدهد
  ولی زهی خیال باطل من هم هرگز زیر بار قوانین نکبت زن ستیز بردگی جنسی زن یا همان نکاح نرفته و حتی اگر از گرسنگی هم بمیرم ازدواج نمیکنم

  • هیمو

   زندەە باد آدرینا

  • حامد

   فقط یک کلمه: احمق

 • اردشیر

  اگر شخصی‌ خواست به کوه، دیوار، درخت و یا هر چیز دیگری سنگ پرتاپ
  کند به خودش مربوط است. ولی‌ در این جا چند پرسش به میان میاید:

  ۱-آیا با سنگ پرت کردن آن شخص انسان بهتری میشود؟ آیا آن شخص مهربان، درستکار، و راستگو میشود؟ آیا اصلا برای اینکه انسان بهتری بشویم باید سنگ پرتاپ کنیم؟

  ۲-اگر سنگ پرت کردن در حد یک باور باقی‌ بماند باز هم جای چشم پوشی دارد. ولی‌ اگر شخص
  سنگ انداز مزاحم آسایش دیگران شود و یا جان دیگران را به خطر اندازد
  این جا دیگر نمی‌توان چشم بر هم گذشت و سنگ پرانی را ندیده گرفت.

  ۳-اگر شخص سنگ انداز بخواهد دیگران را هم مجبور به باور خود کند، کار او دیگر از
  مزاحمت می‌گذرد و دخالت در زندگی‌ دیگران است و باید جلو یش را گرفت

 • یک ایرانی

  واقعا ایرانی رو چه به حج . هر چی پوله به جیب عربا میریزن اونوقت من جوان هنوز شغلی ندارم . ۲۰۰۰ میلیارد تومان رو به جیب عربا ریختن . حقشونه که مردن . حاجی های دزد .

 • یک سری افراد نیمه جان فقط منتظر یک لگد میباشند تا از بیچارگی راحت شوند . این جواب شماست که گفتید “”ای کاش به کودکان دانش آموز بیسواد برای تحصیل کمک می کردند !””

  همه امکانات در مناطق محروم برقرار است اما خودشان نمیخواهند – ایران به هیچ کشروری کمک مالی نمیکند!!
  مناطق محروم شعورشون محروم است! به دولت چه مربوط

  شما کافران چه میدانید از قدت خانه خدا – چی میدانید از سنت و اصالت حج – چه میدانید که در هنگام حج چنان انرژی از کعبه ساطر میشود که همه حیران هستند درباره اش. شما یک عده وطن فروش مفلس – فرارکرده – پشت کرده به ملت و دست نشانده اسرائیل و روسیه هستید و دوست دارید مردم کمونیست و مارکسیست شوند تا به اهدافتون برسید- شما بی چاره اید – می ارزه که از کشورتون متنفر هستید؟؟؟ از دولت ایران که این همه پاسداری ازتون کرده – کوچک ترین بمب گذاری – اقدام مسلحانه …. صورت نمیگیرد در ایران ؟؟ چرا؟؟؟؟؟

  چون عده ای همان عده که به حج میروند و شما احمق میخوانید شبانه روز درحال دفاع هستند !!!!….

 • امیر

  فضول محله دیکر احمق نباش ،به دین مردم توهین نکن،اسلام دین من هست ولى رفتار هاى دیکران را که به اسم دین من و دین یهودیت و مسیحیت مى کنند را قبول نداریم ،و جرات ان ان را هم دارم بکویم تو هم جرات ان را دارى یا حقوق و مزایا کمتر خواهد شد