آخوند فرومایه که جوانان را پست و زنان را پست تر می نامد، ایران را در آستانه جنگ با همسایگان عرب قرار داده ۲

پیش گفتار:

انسان ها از دیدگاه رژیم انسانی تعریف ویژه ای دارند؛ آنان که در بست فدائی و نوکر آخوندند و در برابر هر طلبه بیسواد و فرصت طلبی اظهار عجز و بندگی می کنند، بیگمان از مسلمانان مخلص و پاک طینت اسلام به شمار می آیند. ولیکن منتقدین و کسانی که خط دیگری سوای بردگی و غلامی آخوندهای پلشت بی شرافت دارند، از دشمنان اسلام و به ویژه محاربین ولایت فقیه به شمار می روند، سزاوار هیچ حقوقی نبوده، و در حقیقت بشرنیستند.

بنابراین، مسلمانان عربستان و دیگر کشورهای کاملن عربی اسلامی که نسل اندر نسلشان به مسلمانان زمان پیامبر می رسد، و همگی پیرو اهل سنت پیامبرند و با مذهب شیعه قلابی و ساختگی در سودجوئی و سیاست بازی شاه اسماعیل صفوی که کمترین  ارتباط و وابستگی به اسلام عربستان محمدابن عبدالله ندارد تفاوت کامل دارند، از دیدگاه آخوندهای کلاهبردار کشورمان، خارج از دین و دور از اسلام  بوده. حتی شیوخ و رؤسای مذهبی و مراقبین خانه کعبه از دیدگاه رژیم ضد انسانی ولایت فقیه نیز جزء همان گروهها، و مسلمان به شمار نمی آیند..

این منطقه عدن است. آیا این منطقه کمترین ارتباطی با ایران دارد که ایران بدان سرزمین لشکر کشی کرده و خود را در برابر عربستان قرار داده؟. عدن از نظر جغرافیائی و بافت سیاسی و اقلیمی چه ارتباطی با ایران دارد که آخوند کلاهبردار به جای رفع فقر و بدبختی و درماندگی مردم ایران  خود را در گیر مسائلی دیگر می کند که هیچگونه ارتباطی با ما ندارد.

این منطقه عدن است. آیا این منطقه کمترین ارتباطی با ایران دارد که ایران بدان سرزمین لشکر کشی کرده و خود را در برابر عربستان و کشورهای عرب دیگر قرار داده؟. عدن از نظر جغرافیائی و بافت سیاسی و اقلیمی چه ارتباطی با ایران دارد که آخوند کلاهبردار به جای رفع فقر و بدبختی و درماندگی مردم ایران  خود را در گیر مسائلی دیگر می کند که هیچگونه ارتباطی با ما ندارد.

جنایات عربستان و ایران در منطقه

همانگونه که گفته شد عربستان کشوری است بیشتر سنی نشین که تاریخ گذشته آنان مستقیماً به پیامبر اسلام، و یاران وفادارش چون ابوبکر، عمر، عثمان و علی می رسد. به ویژه اببکر که حق پدری به گردن پیامبر داشت و عثمان با ازدواج بو دو دختر پیامبر در زمان های گوناگون، بسیار از نظر عقیده و اسلام گرائی به پیامبر نزدیک بود. رژیم کذائی ایران هم با دروغ و سفسطه بازی خود را اسلام ناب محمدی می نامد. در هرحال، این دو کشور به اصطلاح مسلمان ناب محمدی، تاکنون با تخت و تازهاو جاه طلبی خود خاک یمن را به توبره کشنده و بارها مردم آن کشور برکنار از هر سیاست و کلک امروزی را به خاک و خون کشاندند. همچنین، کشتار مردم سوری و بسیاری از مردم عراق و دخالت در سیاست افغانستان از جمله رفتار غیر انسانی و جنایت بار این دو کشور مدعی اسلام ناب محمدی است.

این فاجعه حمله نامی عربستان به یمن را نشان می دهد که شهر را بر سر مردم آن خراب کرده ، گروهی را به قتل رسانده و عده ای را بیخانمان نموده است. همزمان و موازی با این جنایت ، ایران نیز در جنایاتی مشترک در ویرانی یمن دست داشته است.

این فاجعه حمله نظامی عربستان به یمن را نشان می دهد که شهر را بر سر مردم آن خراب کرده ، گروهی را به قتل رسانده و عده ای را بیخانمان نموده است. همزمان و موازی با این جنایت ، ایران نیز در جنایاتی مشترک در ویرانی یمن دست داشته است.

روابط عربستان و ایران

این دو کشور به اصطلاح مسلمان، در گذشته تا پیش از ظهور نحس آخوند در سیاست کشورمان، در کنار هم با صلح و آرامش می زیستند و همواره برای یکدیگر پیام های محبت و دوستی می فرستادند و فراورده های کشاوری و ساخته های صنعتی ایران همواره به عربستان صادر می شد. ولی اکنون مانند گرگ و شغال به جان هم افتاده اند و آینده ای بسیار تاریک در روابط آندو و صلح خاورمیانه وجود دارد.

من نگارنده بیشترین گناه و اشتباه سیاسی را از آخوندهای سیاست ندار و بی سواد و خود خواه خودمان می دانم که به جای ادامه در روند صلح و آرامش منطقه، آتس بیار و آشوب طلب منطقه اند و هر بلائی در آینده نزدیک به سر کشور ما بیاید که احمتمال آن ببا وجود گرگ های گرسنه ای چون ترکیه و روسیه قدرت طلب و دشمن دیرین ایران در کمین نشسته اند.

اوباش ها و شعبان بی مخ های آخوند کلاهبردار روابط میان ایران و عربستان را به حد انفجار رساندند. انفجاری که موجب ایجاد برخورد نظامی شده و کشورهای فرصت طلب ترکیه و روسیه از آن سوء استفاده شایانی خواهند برد.

اوباش ها و شعبان بی مخ های آخوند کلاهبردار روابط میان ایران و عربستان را به حد انفجار رساندند. انفجاری که موجب ایجاد برخورد نظامی شده و کشورهای فرصت طلب ترکیه و روسیه و عربهای منطقه از آن سوء استفاده شایانی خواهند برد.

نگاه تحقیر آمیز آخوند به مردم

همانگونه که در پیش گفتار مقاله گفته شد، نگاه آخوند بی شرافت و ضد انسان، سوای آنان که نوکری آنها را پذیرفته اند، انسان های پست و در مورد زنان، انسان های پست تر به شمار می آیند.

آخوند ضد انسان شیرازی بنام آیت الله ایمانی امام جمعه شیراز که وقاحت و  بیشرمی و جسارت را به دانجا رسانده که گویا گفته است: “پسرهائی که زیر ابروشونو بر می دارنداز این زنهائی که اینجا نشستن پست ترند.” این بیانیه بسیار ناهنجار و زشت پسران مملکت ما را موجوداتی پست و زنان، آنهم زنانی که در مجلس این آخوند شارلاتان جمع شده اند، پست ترند!!.

اندیشه مغز توخالی و کینه ورزی آخوند جنایتکار و کلاهبردار، جوانان میهنمان را "پست"، و زنان را از آنان "پست تر" می داند. آخوندهای فرومایه و بیشرف که همه چیز را از جوانان ما گرفتند و دست کم دو نسل جوان را بدون آینده، بدون برنامه، آواره و سرگردان نمودند، با کمال وقاحت و بی شرمی از ظاهر آراسته و تمیزی آنان که تنها سرگرمی باقیمانده جوانان است ایراد گرفته و بی ادبانه و با گستاخی آنان را پست و بانوان کشورمان را پست تر خطاب می کنند. آیا ما در تاریخ کشورمان تاکنون "پست تر" و متجاوزتر از آخوند کسی را داشته ایم؟!.

اندیشه کثیف و مغز توخالی و کینه ورزی آخوند جنایتکار و کلاهبردار، جوانان میهنمان را “پست”، و زنان را از آنان “پست تر” می داند. آخوندهای فرومایه و بیشرف که همه چیز را از جوانان ما گرفتند و دست کم دو نسل جوان را بدون آینده، بدون برنامه، آواره و سرگردان نمودند، با کمال وقاحت و بی شرمی از ظاهر آراسته و تمیزی آنان که تنها سرگرمی باقیمانده جوانان است ایراد گرفته و بی ادبانه و با گستاخی آنان را پست و بانوان کشورمان را پست تر خطاب می کنند. آیا ما در تاریخ کشورمان تاکنون “پست تر” و متجاوزتر از آخوند کسی را داشته ایم؟!.

از آنچه گذشت:

 کشور مسلمان عربستان که مردم و روحانیان آن از فرزندان اسلام راستین چون محمدابن عبدالله، ابوبکر، عمر، عثمان و علی یاران اصلی پیامبر می باشند و در جهان ادعای ویژه ای به پاکی و مسلمان بودن خود را دارند، با اسلام شیعه قلابی رژیم ایران ساخته و پرداخته سیاست و جاه طلبی شاه اسماعیل صفوی، که اینان نیز خود را اسلام واقعی می دانند بایکدیگر به معارضه و فحش و فحش کاری در آمده، اند.

این دو کشور به اصطلاح داعیه دار اسلام، تا کنون چند کشور دیگر چون یمن، عراق، سوریه، افغانستان را به آتش و خون کشاندند و جان گروهی از بیگناهان مسلمان آنها را گرفتند. چنانچه این دشمنی و کینه توزی میان دو کشور ادامه یابد، بیگمان، احتمال آن می رود که باوجود ترکتازی دولت فرصت طلب ترکیه و جاه طلبی و قدرت طلبی روسیه، آتش جنگ این دو خروس بی محل به همه منطقه خاورمیانه سرایت کند.

حمله نظامی عربستان وایران،در حقیقت جنگ میان شیعه و سنی است که میان عربستان و ایران با نابودی و ویرانی یمن ادامه دارد. سلطه طکبی ایران که شیعیان یمن را علیه عربستان تحریک و وارد جنگ نموده، دوراندازی پر از خون و ویرانی در آن دیده می شود که قربانیان آن مردم ایرانند. کاری که رژیم اسلامی کرده همه اعراب و مسلمانان منطّه را علیه ملت ایران همدست و هم صدا نموده است. باید گفت مرگ بر آخوند.
  • ایرانی

    آیت الله ایمانی گه خورد با هفت جدش آحوند حرومزاده مزدور نجس
    بیا زیرابروتو بردارم تا ننه جندت گاییده شه آحوند مادرجنده
    این رژیمو متعلقاتشو هر چی آخوند کسکشه به آتیش میکشم

  • sarbazane putin dar kanoun

    بازی مذاکره اتمی را ملاها و حزب توده و ملی مضحکی ها راه انداختند و حمایت کردند تا تحریم ها را بردارند و دست روسیه را باز کنند برای برقراری رابطه نظامی – امنیتی با جمهوری ملاتاریا و همینطور اروپا را تا حدودی آزاد کنند برای خریدهای صنعتی چون روس ها ندارند . هدف اصلی این بود که اگر طرح شکست خورد روحانی را قربانی کنند و خامنه ای بزند زیر همه چیز . با آمدن غیر منتظره ترامپ اما همه چیز عوض شد . پوتین خودش را در برابر معامله شیرین تر دید با ترامپ . حالا حزب توده و مارکسیست ها و اسلامیست ما رکسیست ها ادامه نقشه قبلی را بی فایده میبینند . اما نمی توانند روحانی را خودشان قربانی کنند می خواهند با حمله از جانب دیگر و طرح مسائلی که همیشه بوده و ریشه در ریختن منابع کشور در جیب سوریه و لبنان – روسیه دارد روحانی را به زیر بکشند و یک تند رو بیاورند که بقیه نقشه پوتین را با اصلاحات ان کامل کند . زیرا مارکسیست های روسی از ان میترسند که اگر پوتین با وجود روحانی با ترامپ بسازد آنوقت این اعتقاد عمومی که پوتین همه را می فروشد و روس ها معامله گر هستند یک دلیل دیگر در افکار عمومی پیدا کند . پس حالا با جوجه جاسوس ها و فریب خوردگانی که شعور سیاسی اجتماعی ندارند یک بازی جدید رقم زده اند یک نمونه ان همین فرهادی و گور خواب است . اینها به خامنه ای و سپاه و موسوی نمی تازند برای حلبی اباد هایی که در اطراف تهران بوده و اگر حالا بدتر شده برای این است که پول کشور را در جیب اعراب روسی تروریست و آدمکش فاسد میریزند . میلیاردها دلار خرج اسد کردند و آخرش هم روس ها او را میکشند هدیه به ترامپ . روس ها میخواهند با تقلبی دوباره یکی مثل احمدی نژاد بیاورند به جای کروبی تا اگر امریکا تحریم کرد و روسیه تایید , تندروها بود و خامنه ای , که روحانی را فلج کردند و یک تند رو آوردند و پوتین دستش بسته است نمی تواند کاری بکند . بعد که پوتین اینها را فروخت و شیرازه کشور بیشتر پاشید و کارتون خوابها و گور خوابها و کارگران در بدبختی بیشتر که ریشه در نظامی گری روسی متجاوز رژیم دنباله رو روسیه دارد به پیسی بیشتر افتادند ، روسیه در تکه پاره کردن و یا سوری کردن ایران برای مکیدن شیره کشور و بلعیدن نهایی ان مشکلات کمتری خواهد داشت . این نماینده روسی سپاه که حالا آمده میگوید کروبی چون با مردم سوریه همراه شد در حصر است عملا وجود کاپیتولاسیون روسی را به ما خبر میدهد ! اما اصغر فرهادی که ناحق جای کیا رستمی نشسته این چیز ها را نمیفهمد چون خود فروش است و بازیچه روسیه . کشتار کودکان سری را نمی بیند. نقش خامنه ای و رفسنجانی و موسوی را در این کثافت کاری نمی بیند . خوراک تبلیغاتی فراهم میکند برای اسد و پوتین و نمایندگان روسیه در حکومت دست نشانده آنها در تهران