آقای خامنه ای: شما عامل فساد، اعتیاد، فقرجامعه و بهم پاشیدگی شیرازه کشورید ۳

نامه سرگشاده:

این نامه سرگشاده خطاب به رهبر خود برگزیده ایران است که از دیدگاه تاریخ و ملت ایران هیچگونه مشروعیتی ندارد و برخلاف خواسته ملت و صلاح  مملکت پست رهبری کشور را اشغال کرده و به تاراج و فروپاشی آن پرداخته است.

آقای خامنه ای:
خیانت شما، بستگان، و یارانتان به این کشور ناگفتنی است و صفحات سیاه تاریخ کنونی کشورمان را می پوشاند. شما به هیچ عنوان رسمیتی به عنوان رهبر ایران ندارید و اکثر مردم این کشور با نفرت و بیزاری به شما نگاه می کنند. هم میهنان ما به راستی از سوی شما و چماقدارنتان به گروگان گرفته شده و همه گونه حق و حقوق آنان در هرزمینه از دست رفته و اجازه کمترین اعتراض و انتقادی از رفتار غیر انسانی شما ندارند.

آقای خامنه ای:
اگر چند نسل گذشته از مردم کشورمان بدون شناخت از طبیعت غیر انسانی شما کورکورانه، به رژیم ضد ایرانیتان رأی دادند هیچ دلیل منطقی و قانونی وجود ندارد که نسل کنونی کشورمان نیز همچنان شمارا به رسمیت بشناسند و خیانت و غارتگری اتان به این کشور را تحمل کنند. گو این که نسل گذشته هم به اشتباه خود در  رأی دادن ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ پی برده و حاضر نیست بیش از این وجود مضر و تفرقه برانگیزتان را تحمل کند.

آقای خامنه ای:
در اینجا ، اندکی از جنایت و خیانت رژیم شما را یادآور شده و از شما می خواهد پیش از آن که ملت بزگوار و مهربان ایران ناچار شود تا یکباره به پاخیزد و نسل آخوند را از روی زمین پاک کند، مملکت  به هم پاشیده و غارت شده ما را پیش از آن که مانند دوران فتحعلیشاه باردیگر تکه پاره شود به خودمان واگذارید تا در یک انتخاب عمومی با نظارت سازمان های بین المللی نمایندگان راستین و بر اساس لیاقت، حکومتی دانا و خردمند و میهن پرست برای خود برگزینند.

شماری از جنایات و خیانت های شما از این گونه است:

۱-قتل عام و کشتار آزادی خواهان

آقای خامنه ای:
در این ۳۷ سال که شماها با حقه بازی و قلدری این کشور را غصب کرده اید و سرنوشت آن را به دست گرفتید چه جنایت ها که نکرده اید و چه آزادیخواهان و میهن پرستانی را در زیر شکنجه به قتل رساندید و یا آنان را به دار آویختید. ملت ایران  هرگز کشتار وحشیانه ۵۰۰۰ نفر از جوانان و سلحشوران خود را در سال۶۷ همچنین قتل های زنجیره ای و شکنجه و کشتار فرزندان میهن را در زندان های بیشمار شما و پاسداران بی شرافت میهن فروش فراموش نمی کند.

۲-به اعتیاد کشاندن جوانان

آقای خامنه ای:
یکی از بزرگترین جنایات شماها به این کشور کشاندن جوانان شجاع و میهن پرست به دام اعتیاد و آنان را چنان درگیر مشکلات ساختن که نتوانند به سیاست بیاندیشند تا شماها را به قبرستان تاریخ بفرستند.

۳- به فحشاء کشاندن زنان

آقای خامنه ای:
جنایت بزرگ و ضد انسانی دیگرتان با ایجاد فقر و تهیدستی بیش از ۴۰٪ جمعیت کشورمان، زنان و دختران را به دام فساد و فحشاء کشاندید.این جنایتی است که تاکنون از هیچ فرمانروائی حتی هیچ جنایتکاری در سراسر جهان در تاریخ دیده نشده است.

۴- چپاول و غارت کشور

آقای خامنه ای:
شما، کلیه فامیل و بستگانتان، و آخوندهای بیشمار دزد و سپاهیان وطن فروش در چپاول و غارت کردن این کشور با یکدیگر مسابقه گذاشته اید. مملکت را ورشکسته و ملتمان را خاکستر نشین ساختید. حسابهای بیشمار و اندوخته های کلان هریک از شما دزدان در حساب های گوناگون کشورهای دیگر با ارقام نجومی پس اندازتان در آنها، به خوبی شناخته و پخش شده در  اختیار همگان است و جای هیچگونه حاشا و پرده پوشی نیست.

۵- ترویج فساد در اجتماع

آقای خامنه ای:
شماها عامل و مروج فساد اخلاقی و اجتماعی مانند دروغ گوئی، شارلاتانی، حقه بازی، تهمت زدن، نامردی و مانند آن در میان جامعه اید. کودکان را از سنین پائین به دروغ گویی واداشته اید و بزرگان را به نامردی، تجاوز، و صفات برشمرده دیگر آموختید.

۶-غارت کشور برای تازیان

آقای خامنه ای:
شماها بیت المال را همواره به نفع تازیان غزه و لبنان و فلسطینی ها دشمنان همیشگی کشورمان غارت کرده اید وارقام زیادی از ارز مملکت را به جای هزینه کردن در ساختارو نیازهای کشورمان بدانان پرداختید. پولهایی که یک ریال آن با اجازه و رضایت ملت ایران به بیرون از کشور برده نشده است.

آقای خامنه ای:
ساختن گنبدهای طلا و ضریح از نقره برای گور مردگان تازی دشمان همیشگی ملت کهنسال ایران همیشه مورد نفرت و خشم و
کینه فردفرد ایرانیان بوده و هستاین پرسش را باید آز شماها کرد که به چه اجازه و مجوزی این چنین حاتم بخشی کرده و به تاراج مملکت پر داختید؟.

۷- قاچاق مواد و اجناس پوشالی

آقای خامنه ای:
بزرگترین جنایت غیر انسانی شماها و پاسداران شریک دزد و بی شرافتتان، قاچاق خروارها تریاک و مواد مخدر سالانه به این کشور و پخش آن میان جوانان و خانواده ها و تجارت آن در سرتاسر اروپاست. همچنین ، وارد کردن اجناس پوشالی و بنجل باکیفیت پائین و بی ارزش از چین، هندوستان و ترکیه و در عوض فروش نفت و گاز به قیمت ناچیز بدانان.

۸-دشمنی و تنش زایی با همسایگان 

آقای خامنه ای:
با دشنام دادن خمینی جنایتکار به صدام، و حاکمان عربستان دشمنی و کینه توزی عراق و کشورهای عرب را به خود خرید. تا جائی که صدام برآشفت  و جنگ ایران و عراق درگرفت. جنگ ناخواسته ای که ۸ سال برای بقای رژیم خود آن را به به درازا کشانیدید، نزدیک به ۸۰۰ هزار از جوانان و سلحشوران میهن پرست کشورمان به خاک و خون کشیده شدند و کشورمان ورشکسته و درمانده شد.

آقای خامنه ای:
ایران در روزگار درخشان رژیم گذشته با همه کشورهای جهان رفتاری  دوستانه و مودت آمیز داشت. به ویژه  با کشورهای عربستان،عرب های حوزه خلیج فارس، عراق، و افغانستان روابط  گرم تر و نزدیک تر داشت. فرمانرویان این کشورها با رژیم ایران بسیار نزدیک بودند و با علاقه و اشتیاق زیادی با هم در تماس بودند. آما، شما چه کردید؟، تخم بدبینی و نفاق را در همه جا کاشتید و همه کشورها را به ما بدبین ساختید. به راستی ننگ و نفرین بر شما باد.

آقای خامنه ای:
هنگامی که خمینی دجال دیپلمات های آمریکائی را برای مدت ۴۴۴ روز به گروگان گرفت، دشمنی و کینه توزی ملت بزرگ و دولت آمریکا را به جان خرید. آنچنان که در دوران ۸ سال جنگ ایران و عراق آنان تا توانستند عراق را هرچه بیشتر مسلح و بی نیاز از اسلحه و مهمات جنگی نمودند. ایران به ناچار وسائل دفاعی خود را از بازار سیاه با بهای چند برابر تهیه می کرد.

۹- جسارت به پرچم و تجاوز به کشوردیگر

آقای خامنه ای:
توهین و سوزاندن پرچم آمریکا و آن را لگد مال کردن کاری است که تا کنون هیچ تبهکاری جز شماها، رژیم پلشت و نابکار اسلامی انجام نداده است. به راستی این دولت و ملت آمریکا چه صبر طولانی و چه روح بزرگ و انسانی دارد که تا کنون کشورمان را با خاک یکسان نساخته است؟. به راستی روش حیوانی و سبعیت آخوند تا چه اندازه است که آین چنین به کشور دیگر توهین و جسارت می کند!.

۱۰-دزدانه بالارفتن از دیوار سفارتخانه ها:

آقای خامنه ای:
مانند دزدان و تبهکاران بالا رفتن از دیوار سفارت انگلیس، آتش زدن پرچم آن کشور و غارت اموال سفارت، دولت و مردم انگلیس را پبش از هرزمان دیگر دشمن خونی ایران و ایرانی ساخته است. دولت انگلیس ذاتاً کینه توز است ولیکن دارای صبر و تحمل زیاد می باشد. تا روزی درآینده انتقام تاریخی خود رابه عمل آورد.
همین روش وحشیانه و دزدانه بالارفتن را در مورد سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن در مشهد پیادک کردید. در هر حال، دود این تبهکاریها و وحشیگری ها به چشم ملت دربند ایران خواهد رفت.

۱۱- نبودن هیچ ارتباطی میان انقلاب ۵۷ و حکومت اسلامی:

آقای خامنه ای:
از آنجا که کمترین ارتباطی میان انقلاب ۵۷ نبوده و شما مانند دزدان از راه رسیدید و انقلاب را دزدیدید، بنابراین، شما هیچ دستاوردی در انقلاب شوم ۵۷ نداشته و تنها به امریکاستیزی و یهودی ستیزی آویزان شده اید تا از این روی به هویت جعلی خود بار معنایی ببخشید. هویت شما از دشمنی با دیگران بدست آمده است وگرنه چیزی در چنته ندارید.

در گمرک ایران میلیاردها دلار اقلام اساسی با ارز دولتی وارد شده است و همه کارشناسان اعتراف می کنند که این مقدار چند برابر نیاز کشور است! اما واقعیت این است که اصلاً چیزی وارد نشده است و فقط ارز دولتی را خارج کرده اید و به حسابهای خارجی واریز نموده اید.

در گمرک ایران میلیاردها دلار اقلام  اجناس بنجل با ارز دولتی وارد شده است و همه کارشناسان اعتراف می کنند که این مقدار چند برابر نیاز کشور است! اما واقعیت این است که اصلاً چیزی وارد نشده است و فقط ارز دولتی را خارج کرده اید و به حسابهای خارجی واریز نموده اید.

۱۲- دشمنی با کشورهای عربی و سنّی مذهب

آقای خامنه ای:
با
 دشنام دادن و رفتار زشت شماها به آل سعود بی حرمتی به حاکمان کشورهای عربی کناره خلیج فارس، همگی آنان یک پارچه در کنار هم قرار داده تا به کمک آمریکا و کشورهای ارپائی کشورمان را همانند و به روش زمان فتحعلیشاه قاجار به چند بخش کوچک تقسیم کنند، تا اداره آنان آسانتر باشد و جیک از کسی بیرون نیاید.

آقای خامنه ای:
با تهدید و فحاشی مدام به مردم اسرائیل که سرتاسر تاریخ از زمان کوروش بزرگ با ما  همیشه همراه، و همدم بوده اند و در غم و شادی ما شرکت داشتند، آن کشور را نیز دشمن سر سخت ایران ساختید به طوری که آن کشور آمادگی آن را دارد که با یک اشاره آمریکا کشور ما را بمباران کند.
همانطور که گفته شد ، شما از خود هویتی ندارید و مجبورید با ساختن دشمن  مجازی در سخنرانیهایتان نوعی هویت جعلی برای خود دست و پا کنید.

آقای خامنه ای: دیگر از کارهای غیر قانونی و بدون اجازه از ملت بزرگوار ایران که شما کرده اید اقدام به ساختن بمب اتمی برای آدم کشی و حمله به کشورهای دیگر است.

آقای خامنه ای:
دیگر از کارهای غیر قانونی و بدون اجازه از ملت بزرگوار ایران که شما کرده اید اقدام به ساختن بمب اتمی برای آدم کشی و حمله به کشورهای دیگر است.در حالیکه بهترین سالهای ایران با بیشترین درآمد نفتی را بباد دادید و کشوری که با نسلی جوان آماده پیشرفت و صنعتی شدن بود را به فقر و بدبختی رساندید.

۱۳- ساختن بمب اتمی و کارهای تروریستی

آقای خامنه ای:
دیگر از کارهای غیر قانونی و بدون اجازه از ملت بزرگوار ایران که شما کرده اید اقدام به ساختن بمب اتمی برای آدم کشی و حمله به کشورهای دیگر است. پیش از آن که وجود پلید شماها به عنوان زمامداران کشورمان شناخته شود ملت و مملکت ما در جهان با همه کشورها دوست بود. یک ایرانی به هرکجا که میرفت با عزت و احترام با او برخورد می شد.

۱۴- نابودی نسل  سازنده ایران: 

آقای خامنه ای:
شما بهترین سالهای ایران با بیشترین درآمد نفتی را بباد دادید.  کشوری که با نسلی جوان و سازنده آماده پیشرفت و صنعتی شدن بود آن را یکی از عقب مانده ترین کشورها در جهان ساختید. جوانان را یا معتاد و به فقر و بدبختی کشاندید و یا موجب پراکندگی جوانانی  شدند که در کشورهای دیگر مانند خورشید می درخشند و  بیشتر آنها در بالاترین مراکز تحقیقات و لابراتوارها با پیشرفت های علمی و تکنولوژی بهترین مدارج  را به دست آورده اند،

آقای خامنه ای:
در دوران رژیم گذشته دانشجویان ایرانی در کشورهای دیگر همواره تلاش می کردند تا هرچه زودتر تحصیلات خود را به پایان رسانده به زادگاه خود بازگردند و در خدمت همنوعان خود باشند. اما، رژیم کشتارگر شما میل بازگشت آنان به میهن را از میان برد و در همان کشورهای بیگانه ماندند. همچنین، وجود شر شماها و اقدام به جاسوسی و کارهای تروریستی اتان در کشورهای دیگر موجب گردیده که یکباره کشورهای دیگر یک پارچه در برابر ایران بایستند و با ما عداوت و دشمنی داشته باشند.

آقای خامنه ای:
امروز هر ایرانی اندیشمند و فرهیخته ای می داند که با وجود شما بر سر کار ، امیدی به آینده اش نیست و فرار از کشور را بر قرار ترجیح می دهد.

آقای خامنه ای: باید پاسخ دهید که شما چه کاره بودید و با چه اختیاری به نیابت تمامی ملت ایران جنگ را در مرزهای خارج ایران شروع کردید.

آقای خامنه ای: باید پاسخ دهید که شما چه کاره بودید و با چه اختیاری به نیابت تمامی ملت ایران جنگ را در مرزهای خارج ایران شروع کردید.

۱۵- جنگ  شیعه در سوریه، عراق، و یمن

آقای خامنه ای:
باید پاسخ دهید که شما چه کاره بودید و با چه اختیاری به نیابت تمامی ملت ایران جنگ را در مرزهای خارج از ایران شروع کردید. در سوریه بیش از ۲۵۰،۰۰۰ نفر بیگناه را به قتل رساندید، ۷ میلیون نفراز زن و مرد و کودکان را آواره بیابانها و کوه و دشت نمودید.

آقای خامنه ای:
شما کشوری زیبا و پرقدرت را در منطقه به  خاکستر و باطلاق بدل کردید.  بشار اسد دیکتاتور، و جانی بالفطره را برمسند قدرت نگاه داشتید. به همان ترتیب در کشورهای عراق و یمن دخالت نظامی نمودید. شما خود یک جنایت کارید و بدون خواست و اراده ملت بزرگوار ایران دست به هر کار غیر قانونی زدید.

۱۶- ساختن بیش از ده هزار مسجد و حسینیه

آقای خامنه ای:
در جائی که فرزندان ایران در بسیاری از نقاط کشور به ویژه در خوزستان، بلوچستان، کردستان و آذربایجان مدرسه درست و حسابی با امنیت و بهداشت ندارند که با آرامش آموزش ببینند شما به چه مجوزی و با چه خواست ملت به خود اجازه دادید که بودجه مملکت و بیت المال را صرف ساختن بیش از ده هزار مسجد درون کشور و شماری در کشورهای بیگانه کنید؟. اگر آمار درست و بی نظر از مردم می گرفتید اکثریت ترجیح می دادند به جای مسجد و حسنیه، مدارس نو و بهداشتی برای فرزندان میهن و درمانگاه برای عموم  ساخته شود.

۱۷- حیف و میل بیت المال در کشورهای دیگر

آقای خامنه ای:
ملت ایران هیچ یک از شماها را نمی بخشد و روزی انتقام خود را از شما ها و فرزندانتان و بستگانتان خواهد گرفت که به چه مجوزی از بیت المال ملت دربند و نیازمند ایران صرف ساختن و پیراستن امامزاده، راه و جاده اسفالت، و بیمارستان کشورهای دیگر نمودید؟. ما خود نیازمندیم و اجازه نمی دهیم که به هیچ عنوان چه شخصی و چه دولتی از بیت المال دزدیده شده صرف تازی و غیر تازی شود.

فقر و فلاکت امروز ایران در عین داشتن ثروت از چه روست؟ چرا باید میلیاردها دلار را صرف تبلیغات تشیع و ساختن حسینیه و جاسوس خانه در افریقا و آسیا نمایید؟

فقر و فلاکت امروز ایران در عین داشتن ثروت از چه روست؟ چرا باید میلیاردها دلار را صرف تبلیغات تشیع و ساختن حسینیه و جاسوس خانه در افریقا و آسیا نمایید؟

فقر و فلاکت امروز ایران در عین  داشتن ثروت از چه روست؟ چرا باید میلیاردها دلار را صرف تبلیغات تشیع و ساختن حسینیه و جاسوس خانه در افریقا و آسیا نمایید؟

۱۸- غصب پست های کلیدی

آقای خامنه ای:
پست هائی که شما خود، بستگان، و دیگر آخوندهای کوچک و درشت اشغال کرده اید همگی بدون خواست و موافقت ملت ایران بوده و همه شماها با غصب و بدون هرگونه لیاقتی این پست ها، به ویژه پست های کلیدی را اشغال کرده اید.در حقیقت در همه حال به ملت بزرگ ایران خیانت کرده و می کنید.

آقای خامنه ای:
شما که یک شبه پست رهبری را اشغال کرده اید آیا هرگز از خود پرسیدید که اکثریت مردم ایران به شدت با وجود شماها و دیگر اشغال گران در سمت های گوناگون به شدت مخالفند. ملت ایران خود را گروگان چاقوکشان، تفنگداران، عربده کشان، لاتها و افراد گوناگون بسیجی جنایتکار، پاسداران وطن فروش و دیگر مزدوران شماها می داند.

 ۱۹- دزدی های دیگر شماها

آقای خامنه ای:
واردات و صادرات کشور درآمدهای نجومی تولید می کند که بیشتر آنها به وسیله شماها و همکارانتان حیف و میل شده. حسابهای بانکهای خارجی شما گواه این دزدی ها و چپاول بیت المال است. شما در پستی که غصب واشغال کرده اید می توانید حقوق متعارفی برابر با هریک از مدیران و رؤسای دیگر داشته باشید. شما از روضه خوان ۵ تومانی کوچه پس کوچه های مشهد به این سمت پرواز کرده اید.

آقای رهبر! علی لاریجانی همدست دزد شماست که به غارت بیت المال پرداخته و هم اکنون در مورد غزه و لبنان بلبل زبانی می کند.

آقای رهبر! علی لاریجانی همدست دزد شماست که به غارت بیت المال پرداخته و هم اکنون در مورد غزه و لبنان بلبل زبانی می کند.

در گمرک ایران میلیاردها دلار اقلام اساسی با ارز دولتی وارد شده است و همه کارشناسان اعتراف می کنند که این مقدار چند برابر نیاز کشور است! اما واقعیت این است که اصلاً چیزی وارد نشده است و فقط ارز دولتی را خارج کرده اید و به حسابهای خارجی واریز نموده اید.

آقای خامنه ای:
حقوق شما باید در حد حقوق یک استاندار با مزایای محدود و حق مسکن بوده باشد. یک ریال از آن که عدول کنید دزدی و غارتگری است. زنده یاد دکتر مصدق در همه کارهای دولتی خود از استانداری گرفته تا وزارت و نخست وزیری حقوقی از خزانه دولت  نگرفت و از خود مایه گذاشت. ایکاش شماها شرف و انسانیت داشتید و از حقوق خود تجاوز نمی کردید.

۲۰-بر سر کار گذاشتن بی وطنان ایران فروش

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، از حزب‌الله لبنان به عنوان «افتخار عالم اسلام» نام برد و گفت: «ایران جان خود را برای حزب‌الله لبنان میدهد.‌»

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی، جمعه ۲۷ دی، در جمع اعضا و فرماندهان سپاه محمد رسول‌الله تهران، افزود که «قطعا اگر به حزب‌الله تعدی شود، ایران پشتیبان حزب‌الله خواهد بود» زیرا به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، حزب‌الله «افتخار عالم اسلام بوده و کمر اسرائیل را شکسته است.» رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنان خود تصریح کرد که «اگر مقامات غربی درباره حزب‌الله و مقاومت حرف درشت بزنند، قطعاً تودهنی می‌خورند.»

اینگونه افراد بی وطن در حکومت شما کم نیستند و شما گویی می ترسید که انسانهای باشرف و ایراندوست در اداره کشور دست داشته باشند.

آقای خامنه ای:
این سخنان مزخرف و ضد ملی  که از دهان کثیف مزدور شما بیرون آمده به اندازه پهن گاو ارزش ندارد. این مزدور روزی به دلیل این یاوه گوئی هایش به سزای خیانت خود به ملت و کشور ایران خواهد رسید. حزب الله لبنان از دیدگاه ملت ایران دشمن ما می باشد. شما باید بدانید هر یک ریالی که صرف این خائنان نسبت به تاریخ و کشور ما صرف شود فردا روزی باید در جلو میز محاکمه پاسخ گوی آن باشید. بنابر این گفتن عبارت زشت ایران جان خود را برای حزب الله لبنان می دهد یک توهین و جسارت به فرد فرد هم میهنان ما است.

از آنچه گفته شد

این نامه خطاب به آقای خامنه ای است

آقای خامنه ای:
اگر وجدان و شرف و انسانیت داری بدان و آگاه باش که بسیاری از کارهائی که می کنی بر خلاف خواسته مردم و مصلحت کشورمان است. به عبارت دیگر شما به چه مجوزی کارهائی می کنی که به زیان ملت ایران است؟ چه کسی به شما این نمایندگی ها را داده اشت؟ شما خود برگزیده این پست و مقامی.  هرگز ملت ایران شما را در چنین پست و مقامی منصوب نکرده است.

آقای خامنه ای:
ملت ایران به اشتباه بزرگ خود در رأی دادن ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ پی برده و به شدت پشیمان است که چرا وعده های دروغین خمینی را باور کرده و به پای صندوق رأی رفته.

نکته پایانی:

آقای خامنه ای:
خیانت شما، بستگان، و یارانتان به این کشور ناگفتنی است و صفحات سیاه تاریخ کنونی کشورمان را می پوشاند. شما به هیچ عنوان رسمیتی به عنوان رهبر ایران ندارید و اکثر مردم این کشور با نفرت و بیزاری به شما نگاه می کنند. هم میهنان ما به راستی از سوی شما و چماقدارنتان به گروگان گرفته شده و همه گونه حق و حقوق آنان در هرزمینه از دست رفته و اجازه کمترین اعتراض و انتقادی از رفتار غیر انسانی شما ندارند.

آقای خامنه ای:
اگر ملت ایران فریب خمینی خورد و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به جمهوری نحس اسلامی رأی داد، هم اکنون بسیار پشیمان است. وانگهی این مربوط به دو نسل پیش بوده و نسل جوان کنونی به هیچ وجه حاضر نیست شما جنایتکاران و دزدان بیت المال را تحمل کند. اگر بازهم اصرار داشته باشی که در این پست بمانی در آینده ای نه چندان دور ملت ایران با بپا خیزی همگانی ریشه آخوند و خانواده هایشان را از بیخ و بن بر خواهد کند. آن روز چندان دور نیست.

آقای خامنه ای:
شما که همه آزادی خواهان مانند ستار بهشتی و صدها نفر دیگر چه در هزار هزار زندانهایتان با شکنجه  و یا با چوبه های دار در میدان ها  کشتید. در کشورهای خارج نیز چاقو کشان و آدم کشان شما گروه زیادی از بهترین آزادیخواهان مانند زنده یاد دکتر بختیار و زنده یاد فریدون فرخ زاد را  وحشیانه به قتل رساندید. بنابراین، ما هم هرلحظه در انتظار آنیم که قداره کشان شما از راه برسند من و امثال مرا به قتل برسانند.  سفارتخانه های کشور به جای آن که درخدمت ایرانیان برون مرز باشد مرکز تجمع آدم کشان شماست. چرا نشسته اید و اقدام نمی کنید؟!.
اگر از جنایات بیشمار خود پشیمانید دست کم در برابر ملت بزرگوار ایران توبه کنید. گرچه می دانم توبه گرگ مرگ است!!!.

 • sardarane tabdrik gou

  Killing children and women, destroying your own country and creating grave yard is only a good thing in Marxist, Islamist, and Bassist type of government
  They should congratulates each other for now because this is going to happen to them very soon

 • وامصیبتا

  درود. با سپاس از سایت بسیار عالی و معرکه تان . ا=لفا این را هم به برکات جموری ننگین آخوندها اضافه کنید.

  http://www.ana.ir/news/171857

 • سیاوش

  کی گفته این اقایون خیانت کار هستند؟!
  اتفاقا خیلی هم وفادار هستند. از این ادمها وطن پرست تر تاریخ به خودش ندیده.
  خیانت کار تک تک افراد بی سواد و احمق جامعه هستند که یک مشت هندی و عرب را به عنوان حاکم خود برگزیده ایم!!! و انتظار داریم به ایران خدمت کنند!!!
  خب واضحه که دارن به اعراب خدمت میکنند. خیلی هم وفادارند بهشون.
  افسوس که حماقت ما پایانی ندارد