سیرک انتصابات، شامپانزه اش هم آمد! ۲

از حیوانات پوزش می خواهیم

مقایسه این شیاطین با حیوانات جای پرسش بسیار دارد، دوستان ما را ببخشند اگر این دیوان و شیاطین را به حیوانات تشبیه کردیم!

انسانی کم هوش، نادان و کم دانش چگونه در ایران به مدرک دکترا رسیده و چگونه استاندار و شهردار شده! اینها بماند! این انسان که لیاقتش دربانی مساجد هم نیست، چگونه هشت سال رئیس جمهور ایران شد؟ ایران ، سرزمین امیرکبیر ، سرزمین نادر و رضا شاه ، سرزمین کریمخان زند و شاه اسماعیل ، بجایی رسید که شامپانزه ای بنام محمود احمدی نژاد دو دوره رئیس جمهورش شد و در این سیرک احمقانه ، بار دیگر هم کاندید شده است.

انسانی که قاضی و دادستان در زمان کشتار ۶۷ بوده است و راست راست در میان جامعه چرتی ایران می گردد و بخود نام روحانی داده است! براستی شیطانی چون رئیسی چگونه بخود اجازه می دهد رئیس جمهور شود؟

روباهی دروغگو و فریبکار که ۴ سال سر ملت نادان شیره مالید و در میان فقر، بیکاری و رکود فزاینده دم از پیشرفت می زند،این آخوند فریبکار حسن روحانی چگونه بخود اجازه می دهد و رویش شده است که دوباره کاندید شود؟

از حیوانات باید پوزش بخواهیم که این دیوان و شیاطین را به حیوانات تشبیه کرده ایم!

انسانی کم هوش، نادان و کم دانش چگونه در ایران به مدرک دکترا رسیده و چگونه استاندار و شهردار شده! اینها بماند! این انسان که لیاقتش دربانی مساجد هم نیست، چگونه هشت سال رئیس جمهور ایران شد؟ ایران ، سرزمین امیرکبیر ، سرزمین نادر و رضا شاه ، سرزمین کریمخان زند و شاه اسماعیل ، بجایی رسید که شامپانزه ای بنام محمود احمدی نژاد دو دوره رئیس جمهورش شد و در این سیرک احمقانه ، بار دیگر هم کاندید شده است.

انسانی کم هوش، نادان و کم دانش چگونه در ایران به مدرک دکترا رسیده و چگونه استاندار و شهردار شده! اینها بماند! این انسان که لیاقتش دربانی مساجد هم نیست، چگونه هشت سال رئیس جمهور ایران شد؟ ایران ، سرزمین امیرکبیر ، سرزمین نادر و رضا شاه ، سرزمین کریمخان زند و شاه اسماعیل ، بجایی رسید که شامپانزه ای بنام محمود احمدی نژاد دو دوره رئیس جمهورش شد و در این سیرک احمقانه ، بار دیگر هم کاندید شده است.

بن بست انقلاب هیچ!

همان روزی که خمینی برابر خبرنکار در هواپیما پاسخ داد : هیچ! زنگ خطر برای ایران بصدا در آمد. انقلابی که رهبرش هیچ احساسی نسبت به میهن و آب وخاک آن ندارد از این بهتر هم نمی شود!

پس از ۴  دهه مصیبت و فلاکت و اعدام و خفقان ، حاصل این انقلاب هیچ چه بود؟ چه شد که مردم ایران ، با دست خود ایران را در گروی آخوند سپردند؟

اگر دستاوردی برای این بزرگترین حماقت تاریخی مردم ایران بتوان متصور شد ، همانا رو شدن دست آخوند و اسلام است! چه اسلام محمدی که پر است از اعدام و کشتار و چه اسلام صفوی که پر است از دروغ و تزویر و ریا!

اسلام و ایدئولوژی آن از روز اول “هیچ” در چنته نداشت. اما با همین “هیچ” ملّای دوزاری مردم را فریب داد و بر اریکه قدرت نشست. سلاح آخوند نادانی مردم و خرافات ایشان است.

خرافات بزرگترین مشکل ایران

تا زمانی که مردم به علی و حسن و حسین توسل دارند. تا زمانی که مردم به آخوند با آن لباس متحجر و افکار ریاکارانه و دروغینش احترام می گذارند؛ تا وقتی که مردم ایران نتوانند با خود روراست باشند و اعتراف کنند که اسلام و تشیع یک دروغ است و این خرافات و خزعبلات هیچ دردی را از ایشان حل نکرده که هیچ قوزی هم بر قوز ملت بیچاره اضافه نموده است؛ تا آن زمان اوضاع بهتر از این نخواهد شد!

مردمی که به ضریح مردگان بند و قفل می بندند و از آن کمک و راهنمایی می جویند، البته که راه بجایی نخواهند برد و در جهل مرکب خواهند ماند.

چه چیز اسلام و جمهوری اسلامی قابل اصلاح است؟ چه چیزش بدرد ما خورد که باید آنرا نگه داریم؟ نسلها به فنا می رود و میلیونها جوان در فقر و بیکاری دست و می زنند؛ چه چیز این رژیم خوب است که باید آنرا حفظ نمود؟ اسلام و ولایت فقیه از بیخ و بن دروغند! این نظام دیکتاتوری ولایت فقیه در اصولش دارای ایراد اساسی است.

چه چیز اسلام و جمهوری اسلامی قابل اصلاح است؟ چه چیزش بدرد ما خورد که باید آنرا نگه داریم؟ نسلها به فنا می رود و میلیونها جوان در فقر و بیکاری دست و می زنند؛ چه چیز این رژیم خوب است که باید آنرا حفظ نمود؟ اسلام و ولایت فقیه از بیخ و بن دروغند! این نظام دیکتاتوری ولایت فقیه در اصولش دارای ایراد اساسی است.

چرا اصلاحی در کار نیست؟

چه چیز اسلام و جمهوری اسلامی قابل اصلاح است؟ چه چیزش بدرد ما خورد که باید آنرا نگه داریم؟ نسلها به فنا می رود و میلیونها جوان در فقر و بیکاری دست و می زنند؛ چه چیز این رژیم خوب است که باید آنرا حفظ نمود؟ اسلام و ولایت فقیه از بیخ و بن دروغند! این نظام دیکتاتوری ولایت فقیه در اصولش دارای ایراد اساسی است. اگر ولایت فقیه و دیکتاتوری اسلامی را از این نظام بگیرند که چیزی از آن نخواهد ماند و طبیعی است که دیکتاتور راضی به تغییر نخواهد شد وگرنه دلیلی نداشت که دیکتاتوری پیشه سازد.

احمقها بر مسند کار! دور باطل اصلاحات

احمقی مانند احمدی نژاد بدون دانستن زبان انگلیسی مدرک دکترا دارد! باید بحال این مملکت گریست! این سیرک احمقانه انتخابات چیزی نیست بجز رفراندوم برای تایید دوباره نظام جنایتکار ولایت فقیه.

از احمدی نژاد احمقتر مردمی هستند که گمان می کنند با رأی دادن به کسانی مانند خاتمی ، موسوی و یا روحانی مشکلات حل می شود! این نظام یک مافیای تو در تو است و جنگ زرگری میان آخوندها هیچ کمکی به گوسپندان زیر دستش نخواهد نمود!

آن احمقهایی که در ۳۸ سال گذشته امید داشته اند که بتوانند این هیولای مافیایی رژیم اسلامی را اصلاح نمایند،امروز به سنّ پدربزرگی رسیده اند و دم قبر هنوز دم از اصلاحات میزنند! تا باشد احمقان تازه ای که بدون دیدن انقلاب ، دل به این حماقت بسته اند و گمان برده اند که می توان این رژیم فاسد و دزد را اصلاح نمود! بنشینید تا ابد ! مگر تا ابد که تغییری ایجاد شود !

آن احمقهایی که در 38 سال گذشته امید داشته اند که بتوانند این هیولای مافیایی رژیم اسلامی را اصلاح نمایند،امروز به سنّ پدربزرگی رسیده اند و دم قبر هنوز دم از اصلاحات میزنند! تا باشد احمقان تازه ای که بدون دیدن انقلاب ، دل به این حماقت بسته اند و گمان برده اند که می توان این رژیم فاسد و دزد را اصلاح نمود! بنشینید تا ابد ! مگر تا ابد که تغییری ایجاد شود !

آن احمقهایی که در ۳۸ سال گذشته امید داشته اند که بتوانند این هیولای مافیایی رژیم اسلامی را اصلاح نمایند،امروز به سنّ پدربزرگی رسیده اند و دم قبر هنوز دم از اصلاحات میزنند! تا باشد احمقان تازه ای که بدون دیدن انقلاب ، دل به این حماقت بسته اند و گمان برده اند که می توان این رژیم فاسد و دزد را اصلاح نمود! بنشینید تا ابد ! مگر تا ابد که تغییری ایجاد شود !

بدون تغییر در اندیشه ، تغییری نخواهد آمد

مگر می شود بی آنکه در خود، در اندیشه خود و در عمل خود تغییری انجام دهیم، انتظار تغییر و تحول داشته باشیم؟ بزرگترین دلیل پایداری نظام ولایت فقیه این است که مردم ایران در اندیشه و عمل خود تغییری نداده اند. اگر تغییری حس می شد بدون شک جامعه جهانی هم از آن استقبال می کرد. امیدواریم بالاخره مردم ایران از خر نادانی و خرافات پایین بیایند و پیش از اینکه دیر شود و ما را به سرنوشت عراق و لیبی دچار کنند، خودمان چاره ای بیاندیشیم و این دژخیمان ایران ستیز را از مام میهن میرون برانیم.

 • ghasem.solymani@sourakh.moush.

  اصرار آمریکا بر ادب کردن رهبر کره شمالی
  http://www.iranpressnews.com/source/204938.htm#
  ————————————————————————-
  سرکوب در ایران؛ اقدام معنادار دولت ترامپ
  http://www.iranpressnews.com/source/205108.htm
  ———————————————————————————

  هر از گاهی لازم است یک رئیس جمهور استخوان دار با سر نترس در امریکا بیاید سر کار پوز زنی کند از دیکتاتورهای شیره ای مفلوک در خاور میانه ، آسیای مرکزی ، شرق دور و آمریکای جنوبی و هم چنین ثابت کند که پشتیبانان این دیکتاتورهای مفلوک یعنی روسیه و چین هم پخی نیستند . وگر نه این دیکتاتورهای پیزوری باورشان میشود که خودشان پخی هستند و روسیه و چین هم گهی هستند و تبلیغات دروغ خودشان و روسیه و چین باورشان میشود و دیگر هیچ کس جلو دار آنها نیست .

  نگاه کنید چطور یک موشک زنی به دمشق شلوار همه اینها را زرد کرد . اگر ترامپ یکی بزند در کون خپل ان مادر قحبه پفک نمکی آنوقت همه حساب کار دستشان می اید

  دیدید که وقتی از سوریه و روسیه و ج ا زهر چشم گرفت چین فوری کنار وایساد . پوتین هم فقط زر زر کرد .

  دیکتاتورهای ساخت شوروی و روسیه جان سخت هستند و کثیف . جز زبان زور چیزی حالی شان نمی شود انهم زور زمخت خارجی . ذاتا اصلاح پذیر نیستند . ملت ها را چنان میفشارند که کسی جرات مخالفت نکند . یعنی امکان انقلاب در آنها صفر است تا هچه رسد به اصلاح .

  بوش خیلی خوب عراق و افغانستان را ترتیب داد و ناتو لیبی و تونس و مصر را . اما اباما کوتاه پوشید و دنبال بقیه اراذل ( ج ا ، عربستان ، اسد ، اردن ، شیخک ها ، مصر السیسی ) نرفت . نتیجه این شد که اینها با هم متحد شدند و به کمک روسیه و چین جوی ساختند که امریکا اشتباه کرد ان جنایت کاران را برداشت . یک عده مارکسیست روسی هم با موریت ویژه فرستادند امریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه و سوئد که تبلیغ کنند که طالبان و داعش و تروریسم اسلامی به خاطر ساقط کردن این دیکتاتورها بوده و بریدن دول شوروی . این دروغ مسلم را تا داخل کاخ سفید و الیزه و بوکینگهام هم رسوخ دادند . آمریکایی های شرمنده هم باور کردند که صدام شیمیایی نداشت !!! میخواستند جا بزنند که شیمیایی اسد و قذافی هم دروغ است . اما نشد . بعد آمدند مدعی شدند که هر وقت اسد شیمیایی میزند اصلا کار او نیست . کار مخالفین اسد هست ! خوب مخالفین اسد شیمیایی از کجا می آورند ؟ شیمیایی فقط از شوروی ، کره شمالی ، روسیه و چین می اید .

  همه دست به دعا بردارید که ترامپ مثل بوش و اوباما کار را نیمه کاره رها نکند و این سرزمینهای افت زده روسی را از این میکروب وحشتناک روسی گری ضد امریکا و ضد غرب و ضد اسرائیل و ضد تمدن و ضد دموکراسی پاک کند .

  وگرنه آنتی بیوتیکی که ترامپ میزند اگر نیمه کاره بماند این وحشی ها را وقیح تر میکند .

  کار این آخوندهای روسی هم خیلی مسخره است

  هر وقت رئیس جمهور قوی در امریکا می اید اینها احمدی نژادشان را در می آورند

  اخه …. چی بگم

 • tekrare yek bazie rousi

  تمام شد!؛ ف. م. سخن
  http://news.gooya.com/2017/05/post-3841.php

  —————————————————————————————–
  http://www.fararu.com/fa/news/316409/

  رئیس جمهوری روسیه پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را تبریک گفت.
  ————————————————————————————————————
  سفر ترامپ به عربستان؛ ظریف: سناریوی خطرناک
  http://www.iranpressnews.com/source/204860.htm
  پادشاه سعودی از سران بیش از ۵۰ کشور مسلمان برای شرکت در نشستی با حضور رئیس جمهوری آمریکا دعوت کرده و گفته است این نشست مشارکت جدیدی در مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی شکل خواهد داد که امنیت جهان را تقویت می‌کند.
  ————————————————————————————————————
  آمریکا: کاروان نظامی تحت هدایت ایران در سوریه هدف قرار گرفت
  https://www.radiofarda.com/a/f9-us-says-iranian-directed-convoy-targeted-us-strike-syria/28498875.html

  ملیجک دربار فقاهت روسی و بلبل سخن گوی پوتین ف م سخن دستپاچه شده و میگوید تمام شد

  نه خیر تمام نشده

  پوتین یک نماینده تقلبی با برچسب هواداری از غرب ولی مهره گوش به فرمان ولایت فقیه روسی را به مهره دیگرش که بر چسب ان اصل است و با محتوای فقاهت روسی ان میخواند ترجیح داده و حالا نوکران فقاهت بعث روسی سرگرم دست کاری ارقام هستند تا معلوم نشود چقدر از مردم شرکت نکردند، چقدر هنوز فریب این بازی گند تر و گندترین را خوردند و عکس های زنان بی حجاب در کنار ملاهای ضد زن روسی .

  از همین الان واقعیت ها به صحنه می آیند

  پوتین از ج ا به عنوان ابزار تروریستی در منطقه و بی ثباتی استفاده میکند و با کیرش گردو میشکند

  مارکسیست های روسی اخبار فساد و ا نقلاب و بی ثباتی نوکران روس و سر سپردگان چپ روسی را سانسور میکنند و دروغ پراکنی را ادامه میدهند

  – انقلاب در ونزوئلا
  – فساد سومین رئیس جمهور چپ ! در برزیل ، تو گویی فساد ذاتی چپ است و ملاهای ایرانی هم از آنها عاریه گرفته اند .

  – حمله به کره جنوبی ، ترکیه ، اسرائیل و امریکا از سوی مارکسیست های روسی و دروغ پراکنی حتا تا حد لجن زار فقاهت یعنی ادعای مشارکت امیر انتظام در انتخابات به حمایت از روحانی وقتی که نوار صوتی عکس ان موجود است

  – و حالا ۵۰ کشور مسلمان که گرد عربستان جمع شده تا دمار از روزگار رژیمی در ایران در آورند که مدعی رهبری مسلمانان است و مبارزه با داعش سنی

  این سیرک انتخاباتی بار دیگر مشخص کرد که شباهت غریبی به ۹۸ درصدی بعث روسی دارد و همیشه از ان یک معجزه بیرون می اید با رنگ متفاوت در حالیکه زنگ زدگی ان از زیر هر رنگی که مارکسیست های روسی و روسیه به ان بزنند پیداست

  بار دیگر مشخص گردید که موسوی و ابراهیم یزدی و بیژن حکمت و مصطفی قهرمانی و ملیحه محمدی و حزب توده و فدایی و ملی مضحکی و اصلاح طلب و خط دزدان سفارت امام و اکبر گنجی و خامنه ای و ناطق و اصغر فرهادی و نقدی و علی لاریجانی و تاجزاده و مکارم شیرازی و پیمان و اعظم و خاندان رفسنجانی و مطهری و خزعلی و فتاه پور و کانون نویسندگان و اتحاد جمهوری خواهان و نوری زاده و نیکفر و آرمان مستوفی و جمشید فاروقی و مصباح و درویش پور و بهنود و نبوی و صادق صبا و ابراهیم گلستان و اسماعیل خوئی و دولت آبادی و عمویی و زر افشان و رئیس دانا و پوتین و لوکاشنکو و مادرو و دیلما روسف و کومله و پژاک و یگان مدافع خلق و دموکرات کردستان و …… همه یک حرف را میزنند
  اگر به زبان روسی آشنا باشید و یا مارکسیست روسی باشید کاملا آنرا متوجه میشوید

  اما متاسفانه مردم ایران به لحاظ نفرتی که از روس ها و اعراب (به خاطر حمله آنها به ایران و اشغال و تبدیل فرهنگ و دین و آیین و مرام آنها را در پرونده دارند ) به زبان روسی و عربی آشنا نیستند و نمی دانند که همه این آفتاب پرستان با هم هستند در این جنایتی که نامش فاحشه گری روسی است و هر روز و هر دم با رنگی و فریبی ظاهر میشود و ملت ایران را به فراموش کاری و خلست و رخوت فرا میخواند تا روس ها کار خودشان را بکنند.

  ماجرا شبیه ان پسر بچه ای است که مورد تعرض یک مرد متجاوز قلدر قرار داشت . مرد متجاوز در عین تجاوز نگاه کرد و متوجه شد که کودک به کمرش هفت تیر بسته است . پرسید این هفت تیر برای چیست ؟ کودک گفت برای اینکه اگر کسی خواست خیانت بکند . مرد در حالیکه به تجاوز ادامه میداد گفت : ما که خیانت نمی کنیم !

  بله آقای ف م سخن

  نشاشیده شب دراز است

  زنان از فردا با کمیته و فشار مواجه و حسن کلید ساز خواهد گفت نمی گذارند و با ریسی از جامی که پوتین فرستاده شراب ناب روسی خواهند خورد

  ظریف خواهد گفت اوضا ع پس است و هم چنان از اسد جنایت کار دفاع و در سرزمین های مسلمانا ن ماجراجویی با قاسم را ادامه خواهند داد

  دو تابعیتی هایی که در غرب نشسته و حال میکنند و برای ایرانیان داخل به نشان هم بستگی میروند همراهی در سفارت پاکستانی واشنگتن کاغذ پاره میریزند تو صندوق پوتین و خامنه ای به نام روحانی به هنگام بازگشت به وطن اشغالی دوباره دستگیر خواهند شد و به ده سال زندان محکوم . روحانی خواهد گفت کاری نمیتواند بکند و یک چشمک میزند به جعفری که بیشتر بگیر

  کردها و دراویش و سنی ها هم چنان بر بالای دار میروند هر چه بیشتر و حسن میگوید نمی گذارند و اژه ای میگوید افتخار بزرگتر از این وجود ندارد . موسوی و کانون و یزدی و اصغر فرهادی و زمانه و بی بی سی فارسی و دوچه ولله و رادیو فرانس و رادیو فردا و اخبار روز و عصر نو و عصر امروز و پیک نت و پیک ایران و … هم چنان از مخالفت های روحانی ! و فضیلت موسوی ! و اصلاح کرگدن به قناری سخن ها خواهند راند و دروغ ها خواهد پراکند که استالین و گوبلز و خاندان ایل از حیرت چشم هایشان از حدقه به در اید .

  اما این تاتر تکراری روسی معلوم نیست با ان تغییر سیاست در واشنگتن که سپاه روسی را در قلب سوریه هدف قرار میدهد و کاهش خریدار این کمدی الهی – مارکسیستی و نخ نما شده ( کند ولی تدریجی و پیوسته ) لجن تر و لجن ترین ، تا کی بتواند دوام بیاورد .

  آنچه مسلم است این است که همه دیکتاتوری های ساخت شوروی و روسیه به طور ناگهانی و در برابر تعجب ناظران فرو ریخته اند

  از چائوشسکو تا صدام و قذافی و یاکونویچ

  فعلا قدری خمیازه بکشید تا اگر اینها از بازیهای جهانی بجهند ، دور بعدی رئیسی را بیاورند با یک لولو خر خره دیگر و از شما بخواهند برای نجات ایران !!! به رئیسی رای دهید