خوابهای طلائی کردها برای جداکردن بخشهای محل سکونت خود ۱۸

پیش گفتار:

کردهای عراق به دلیل اخلال و اغتشاش در بافت اجتماعی و به دنبال ضعف دولت در سیستم دفاعی آن کشور از فرصت سوء استفاده کرده و می خواهند بخشی از خاک آن کشور را جداکنند. بی گمان این نقشه دیرینه کشورهای ابرقدرت اروپائی مانند انگلستان، فرانسه، و کشور آمریکا است. آمریکا گرچه ظاهراً با این طرح مخالفت کرده ولیکن از آنجا که سیاست های آن کشور در راستای سیاستهای استثمار انگلستان است باید نقش مثبت او رادر تجزیه و تخریب عراق در شرایط کنونی، و ترکیه و ایران در آتیه ای نه چندان دور بپذیریم.

خوابهای خوش مسعود بارزانی برای رسیدن به مقام نخست وزیری عراق، خیانت به تک تک مردم آن کشور و مانند نمک خوردن و نمکدان شکستن است.

خوابهای خوش مسعود بارزانی برای رسیدن به مقام نخست وزیری عراق، خیانت به تک تک مردم آن کشور و مانند نمک خوردن و نمکدان شکستن است.

پراکندگی قوم های ایرانی:

مردم ایران از اقوام و گروههای گوناگونی تشکیل شده اند. شمارش قوم های اصلی با توجه به میزان پراکندگی آنان اینگونه است:
الف- فارسی زبان:
فارسی زبانان بر یازده گروهند:  کرد، لر، گیلک، بلوچ، و….

جمعیت کردها در جهان حدود ۵۰ میلیون است که حدود ۷ میلیون آن در ایران به صورت پراکنده در بخشها و استان های گوناگونن زندگی می کنند.

ب – ترک زبان
ترک زبانان بر هفت گروهند: آذربایجانی، قشقائی، شاهسون، ترکمن، افشار، قاجار، و بیات

پ- عرب:
عرب خوزستان

ت- اقلیت های مذهبی:
مسیحیان،  کلیمیان، زردشتیان، بهائیان، و آسوریان

استقلال کردستان به چه معناست؟!، آیا با موافقت دولت مرکزی عراق انجام می گیرد؟!، آیا اکثریت مردم عراق در این تصمیم نقشی داشته اند؟!، و آیا سازمان ملل موافق است و در این رأی گیری نظارت دارد؟!. باید دانست که پاسخ همه اینها منفی است و مسعود باززانی خودکامه و جاه طلب تصمیم به این رأی گیری یک جانبه و مسخره دارد!!!.

استقلال کردستان به چه معناست؟!، آیا با موافقت دولت مرکزی عراق انجام می گیرد؟!، آیا اکثریت مردم عراق در این تصمیم نقشی داشته اند؟!، و آیا سازمان ملل موافق است و در این رأی گیری نظارت دارد؟!. باید دانست که پاسخ همه اینها منفی است و مسعود باززانی خودکامه و جاه طلب تصمیم به این رأی گیری یک جانبه و مسخره دارد!!!.

حقوق اقوام ایرانی: 

همه قومهای ایرانی دارای حقوق مساوی و یکسان بایکدیگر برای شرکت در همه فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی کشور خود رادارند. آنان همچنین می توانند دارای هرگونه برداشت دینی و باور مذهبی باشند و آزادانه بدان عمل کنند. بنابراین، زندگی و بهره مندی در فعالیتهای بالا باتلاش و کوشش هرشهروندی شدنی و قابل اجراء است.

این برابری و تساوی حقوق هم برای بانوان و دختران میهن وجود دارد. بنابراین، یک رئیس جمهور می تواند از میان هریک از قومهای ایرانی نام برده بالا، یا از میان اقلیت های مذهبی، و یا از میان بانوان باشد.از آنجا که شمار بانوان نیمی از جمعیت کشورمان راتشکیل می دهد، شانس رسیدن آنان به پستهای بالای سیاسی و نمایندگی مجلس ملی بیشتر است.

اصالت قوم کرد:

مردمان کُرد، همگی از یک قوم  و ریشه ایرانی هستند که در بخش‌هایی از خاورمیانه و آسیای مرکزی و در ایران به ویژه در شمال شرق و غرب ایران زندگی می‌کنند. جمعیت آنان به ترتیب درایران کنونی، ترکیه، عراق، و سوریه از بخشهای دیگر نام برده شده بیشتر است.

این نقشه خیالی و رؤیائی کردها برای دست انداختن به بخشهای بزرگی از منطقه به ویژه ایران است. مسعود بارزانی خیال پرور گویا فراموش کرده که چگونه جوانان سلحشور با ۸ سال مبارزه صدام جنایتکار که مورد حمایت دولت های غربی بود به پائین کشیدند. مسعود بارزانی این آرزوی شیطانی را به گور خواهد برد. زیر جوانان ایرانی نمرده اند.

این نقشه خیالی و رؤیائی کردها برای دست انداختن به بخشهای بزرگی از منطقه به ویژه ایران است. مسعود بارزانی خیال پرور گویا فراموش کرده که چگونه جوانان سلحشور ایران با ۸ سال مبارزه صدام جنایتکار که مورد حمایت دولت های غربی بود به پائین کشیدند. مسعود بارزانی این آرزوی شیطانی را به گور خواهد برد. زیرا جوانان ایرانی نمرده اند.

چرا وضع کنونی اینچنین آشفته است:

با آن که شرایط زندگی و اجتماعی همه اقوام ایرانی همچنین کردهای گرامی و عزیز از کشورهای همسایه ایران بهتر است ولیکن بازهم وضع کنونی کشورمان بسیار آش و لاش، و درهم و بی نظم و ترتیب است. هم اکنون رژیمی بر سرکار است که سوای گروه کمی از مزدوران، چند هزار آخوند شارلاتان و جنایتکار، بسیجی ها و شماری از پاسداران دزد و مزدوران آدم کش وطن فروش، و شماری از امت خردباخته که جمعاً شاید به ۵ میلیون برسند به مملکت و ۷۵ میلیون دیگر خیانت می کنند.

این خیانت آشکار شامل دزدی ها و سرقت بیت المال، تصدی و اشغال پستهای کلیدی سیاسی و اقتصادی و دیگر زیان های اجتماعی است که دود آن مشترکاً به چشم همه قوم های ایرانی می رود.

خیانت رژیم به همه گروهها:

اگر رژیم جلاد است و آدم می کشد، این کشتار در همه جا از تهران گرفته تا آذربایجان، خراسان، کردستان و بلوچستان دیده می شودو منحصر به یک منطقه خاص نبوده و نیست. اگر هم بود، بازهم همه قومهای ایرانی وظیفه دارند تا مشترکاً برای سرکوبی این رژیم ضد ایرانی و ضد انسانی بلند شوند.

نکته مهم: نکته مهم و قابل تذکر و یادآوری آنست که همیشه یک پارچگی و دوستی میان همه اقوام ایرانی بوده و هیچکدام از اقوام ایرانی و همچنین اقلیت های مذهبی نمی توانند گله کنند و یا دلیلی بیاورند که مورد بی مهری و تبعیض نژادی قوم و گروه دیگر قرار گرفته اند. در این مورد نگارنده تجربه های گرانبهائی از معاشرت، رفت و آمد و برخورد اقوام گوناگون دیگر و گروههای مذهبی دیگر دارم که می توانم با دلیل و منطق در مقاله ای جداگانه به آگاهی هم میهنان گرامی برسانم.

کردهای جدائی طلب عراق:

به تازگی کردهای عراقی سربرداشته و برای جدا شدن از کشور خود رجز خوانی می کنند. البته این رجزخوانی از ضعف و ناتوانی عراق کنونی است.عراق که در روزگار گذشته سرفراز، پابرجا، و محکم و قدرتمند بود به یکباره به دلیل سوء استفاده و زمزمه های خیانت بار تونی بلر نخست وزیر انگلیس و همکاری او با جرج بوش رئیس جمهور آمریکا در گیر مصیبت جنگ برای سالیانی چند و آنگاه برادار کشی و سودجوئی فرصت طلبان و دزدان شد.آنگاه جنگها و کشتارهای داخلی و دخالت بعدی کشورهای همسایه از جمله رژیم ایران به زانو درآمد.
کردهای عراق
د
ر این ویدیو کردهای عراق در جلو کنسولگری ایران در اربیل جمع شده و تظاهراتی بر ضد خامنه ای! بر پا کرده اند.

سوء استفاده کردها درفروش نفت:

در اینمیان قوم کرد ساکن آن کشور از فرصت استفاده کرده، و با وجود ضعف و پریشانی حاکمین آن کشور نخست در ۲۵ سال پیش به صورت فدرال درآمده و بااشغال منابع نفت استان کرکوک و فروش قاچاق آن احتمالن به ترکیه و اسرائیل. هرگز پاسخگوی دولت مرکزی عراق نبوده است. غافل از آن که نفت و گاز ومنابع طبیعی دیگر هرکشور متعلق وسهم همه مردمان آن از هرقوم و گروه ونژاد است.

این عمل نادرست کردهای عراق مشابه رژیم دزد و غارتگر اسلامی در ایران است که پول فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز را میان وابستگان و مزدوران خود رژیم بخش می کند، و یا به مصرف لبنان و فلسطین و دیگر کشورهای متجاوز، آشوب طلب، و تروریست منطقه می رساند.

رؤیای جداشدن از عراق:

کردهای عراق که به طور ناعادلانه منبع نفتی کرکوک حقوق همه مردم عراق را دخل و تصرف کرده اند، زمزمه جدائی از عراق را به سر می پرورانند. زمزمه ای که بیگمان از سوی انگلیس استثمارگر و تفرقه انگیز در خاورمیانه آغاز، و کردهای عراق را هم بدین عمل ناشایست و ضدملی واداشته است.  باید دانست که امروزه مانند گذشته کشور گشائی نیست که بتوان با یک حمله نظامی بخشی از خاک آن کشور را جدا کرد. مانند آنکه روسها با همکاری انگلیس ها یک سوم خاک ایران را در زمان فتحعلیشاه بی عرضه و بی لیاقت قاجار از ایران جدا کردند.

صدای آمریکا – در این ویدیو آقای علی جوانمردی با گفتگو با مردم اربیل  نظر و عقیده آنان را در مورد همه پرسی سوم مهر امسال بیان می کند.

رأی گیری با توافق ملت عراق:

هیچ گروهی نمی تواند ادعاکند که باید قسمتی از خاک کشور خود را از آن جداشود. زیرا یک کشور به همه افراد ملت آن تعلق دارد و کسی را یارای حاتم بخشی نیست. حتی اگر دولت عراق هم اجازه دهد و رأی گیری عمومی باشد که بدون تردید باید با موافقت و اقدام دولت مرکزی عراق صورت گیرد، ولیکن باز هم دولت عراق نمی تواند از جانب تک تک مردم عراق تسلیم این رأی گیری شده و خود عامل اجرای آن باشد.

گروهای جدائی طلب کاتالونیا در اسپانیا سالهاست که با دولت مرکزی آن در حال مبارزه اند و در یک رأی گیری خودسرانه (آن چنان که کردهای عراق در پیش گرفته اند)، دولت مرکزی نیرو فرستاد و صندوق های رأی گیری آنان را به آتش کشید. درایتالیا نیز جدائی طلبان با برخورد خشن و قهرآمیز دولت مرکزی روبرو شدند.

سرانجام تصمیم به رأی گیری در عراق:

چنانچه در عراق  کردها خودسرانه بدون موافقت دولت مرکزی و اقشار ملت این تصمیم را بگیرند و این رأی گیری انجام شود باید به سرانجام آن بیاندیشند زیرا فرجام خوبی نخواهد داشت:

۱- دولت مرکزی و یکایک مردم عراق به کینه توزی کردها خواهند پرداخت و بهترین شرایط آنست که اگر بدانان ضربه نزنند هرگز به دید آشتی و دوستی با هم میهنان کرد خود رفتار نخواهند کرد.

۲-همسایگان عراق از جمله ترکیه، ایران، حتی عربستان با این رأی گیری موافق نبوده و همچنان مخالف خواهند ماند و مخالفت خود را پیوسته نشان خواهند داد.

۳-تنها کشوری که موافق این همه پرسی ناقص و غیر مردمی است، اسرائیل می باشد که چشم طمع به نفت و گاز کرکوک دوخته و سهم مزدوری خود را در آینده اگر برای کردها آنچنان که می خواهند پیش برود، هرزمان از رژیم آینده کردها مطالبه خواهند کرد.
همچنین، دولت اسرائیل می خواهد به مرزهای ایران نزدیک شده و به مبارزه و چالش رژیم اسلامی بپردازد.

۴- کردهای عراق باید پیش بینی کنند که سرانجام این کینه توزی اسرائیل با رژیم ایران که هردو با قدرت نظامی بالا برخوردارند و با نفرت و کینه توزی به یکدیگر نگاه می کنند چه آش شله قلمکاری پخته خواهد شد و وضعیت خارمیانه به کجا خواهد کشید!.

۵- جدا شدن کردهای عراق که عملی نیست و اگر هم باشد به تنها کسی که سود می رساند مسعود بارزانی است که از جاه طلبی و خودبزرگ بینی بسیار بهره مند است.

۶- در حالی که داعش هنوز در بخشی از عراق مستقر بوده و همه روزه کشت و کشتاری انجام می دهد، کردهای عراق به جای همکاری با دولت مرکزی و دفع کامل این گروههای آدمکش اکنون غرق خودخواهی و مقام دوستی شده و خواهان رأی گیری بدون موافقت مردم عراق و یا حتی دولت مرکزی آنند.

در این ویدیو در باره آرزوی استقلال کردها از دولت مرکزی عراق گفتگو می کند.

یاسر صید محمدی کارشناس ارشد علوم سیاسی:

به عنوان یک جمع بندی نهایی مطالب گفته شده، که به آن اشاره شد، به این نتیجه میرسیم که اعلام استقلال کردستان عراق مخصوصا در شرایط فعلی از طرفی موجب ایجاد هزینه های غیر قابل پرداخت داخلی و در نتیجه شکنندگی اوضاع امنیتی داخل اقلیم کردستان شده و از سوی دیگر در بعد خارجی کردستان را با بحرانهایی رو به رو خواهد کرد هر یک به تنهایی پتانسیل شروع دور دیگری از زد و خوردهای منطقه ای را به دنبال خواهد داشت .

در چنین شرایط عدم اطمینان و نا امنی است که به دلیل سوق دادن منابع اقتصادی اندک موجود منطقه به سمت نظامی گری منطقه را با بحرانی اقتصادی و امنتی رو به خواهد کرد که منطقه بین النهرین و از جمله کردستان را زمینه مساعدی برای رشد و پرورش گروهای تروریستی قرار می‌دهد.

از آنچه گفته شد:

رؤیای جداشدن از عراق:
کردهای عراق که به طور ناعادلانه منبع نفتی کرکوک حقوق همه مردم عراق را دخل و تصرف کرده اند، زمزمه جدائی از عراق را به سر می پرورانند. زمزمه ای که بیگمان از سوی انگلیس استثمارگر و تفرقه انگیز در خاورمیانه آغاز، و کردهای عراق را هم بدین عمل ناشایست و ضدملی واداشته است.

رأی گیری با توافق ملت عراق:
هیچ گروهی نمی تواند ادعاکند که باید قسمتی از خاک کشور خود را از آن جدا کنند. زیرا یک کشور به همه افراد ملت آن تعلق دارد و کسی را یارای حاتم بخشی نیست. حتی اگر دولت عراق هم اجازه دهد و رأی گیری عمومی باشد که بدون تردید باید با موافقت و اقدام دولت مرکزی عراق صورت گیرد، ولیکن باز هم دولت عراق نمی تواند از جانب تک تک مردم عراق تسلیم این رأی گیری شده و خود عامل اجرای آن باشد. زیرا این عمل در حقیقت خیانت  مستقیم به مردم عراق است.

نکته پایانی: 

عمل نادرست کردهای عراق در فروش یکجانبه نفت مردم عراق مشابه رژیم دزد و غارتگر اسلامی در ایران است که پول فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز را میان وابستگان و مزدوران خود رژیم بخش می کند، و یا به مصرف لبنان و فلسطین و دیگر کشورهای متجاوز، آشوب طلب، و تروریست منطقه می رساند.

 • آرش

  کردهای عراق قضیه شان فرق دارد چرا نمی فهمید اولن که عراق خود ۹۰ سال بیشتر عمر ندارد بله کشور جعلی عراق در نود سال پیش توسا آفایان سایکس وپیکو بوجود آمد دومن در این مدت حاکمیت مرکزی غیر از کشتار و حمله شیمییایی و آوارگی و عملیات کشتارنزدیک صد وهشتاد هزار نفر کردها بنام انفال و به حاشیه راندن کردها چیزی به کردها نداده دومن حکومت نوری المالکی شیعه نوکر جمهوری اسلامی که بودجه آنها را غیر قانونی قطع کرد باعث شد که نفت را استخراج و صادر کنند و ضمنن کرکوک شهریست به گواه تاریخ همیشه کردستانی که صدام ملعون کردها را به زور از آنجا کوچاند و تعریب سازی کردوقتی چیزی نمیدانی نگو ناعادلانه آ« متعلق به خودشان است ( حالا شما چرا از فروش نفت آنها میسوزی من نمیدانم ) سومن همیشه در کشور جعلی عراق حکومت طایفه ایی و مذهبی برقرار بوده از زمان البکر ظالم وبعد صدام خونریز وسپس ظهور افراطی ها و داعش والقاعده و حا ل هم حکومت مذهبی شیعی و تعصبی … که همه آنها کردهای بیچاره را به حاشیه رانده و حقوقشان را ندادند براستی شما که ادعات سر به فلک کشیده (تحلیلگر ) از کدام عراق حرف میزنی از عراقی که مردمش نمیتوانند یک لحظه همدیگر را تحمل کنند و فرقه گرا و ظالم و خونریزند

  • Ayob Galii

   آی قربون آدم چیز فهم . دمت گرم

 • علی

  این اراجیف به درد خودت میخورد مرتیکه جاهل مگر قراره کردها تا ابد تو سری خور یه عده عرب تعصبی فرقه گرا باشند دیگر دوران زور گویی به ما کردها گذشته

 • arzhang.savama@mullah.rousi.ne

  سوریه؛ تازه ترین اقدام جنایتکارانه متحد خامنه ای
  http://www.iranpressnews.com/source/208856.htm#

  خیلی خنده دار و در این حال مفتضحانه است برخورد این رسانه های فارسی زبان و عده ای اپوزیسیون خود خوانده در این رسانه ها که کاملا مزدور روسیه و عضو سایبری اف اس بی – ساواما بودن آنها محرز است با مسائل جهانی و منطقه ای .
  مساله کردها : این مزدور در این زرد نامه هرگز به نقش روسیه و چپ گراهای تروریست کرد و احزاب کرد ( سوریه و ترکیه ) که تروریست بودن آنها از حزب دموکرات کردستان و کومله دست کمی ندارد ، سخن نمی گویند اما نقش اسرائیل و بارزانی را بزرگ و به سرنگونی صدام وصل و به امریکا حمله میکنند نه برای کردها ، بلکه برای سرنگونی یک رژیم فاشیستی ساخت شوروی .
  اسد کشور خودش را با کمک هواپیماهای روسی به تل خاک بدل کرده ، ۳۰۰ هزار کشته و میلیونها آواره و اسمش را گذاشته پیروزی بر چهار تا ریشو ی تروریست که از کشورهای دیگر آمده اند . خودش اینها را از زندان در آغاز شورش مردم ( که نه عربستان بود و نه امریکا و نه هیچ کشور دیگر ، فقط ایران بود و روسیه و اسد ) در بهار عربی ، خودش کشتار کرد ، خودش ویران کرد ، بچه ۱۳ ساله را کشت و دودولش را گذاشت دهنش و طبق فرمایشات استالین عمو و پدرش را آورد تلویزیون و مجبور کرد از او تعریف و بچه بیچاره را محکوم کنند . بقیه داعش هم از آسیای مرکزی تحت کنترل روسیه آمدند ، قبلا ضد روسیه بودند اما بعدا اف اس بی ( ک گ ب ) در آنها نفوذ و آنها را ضد آمریکایی کرد . فقاهت اسلام و چشم پوشی های ترکیه و حمایت مالی عربستان سودی و شیخک ها هم بنزین بر آتش افزودند . ایدیولوژی اسلام ترور یستی از ازدواج و هم خوابگی آخوند مرتجع خمینی با ارتجا ع سرخ مارکسیستی روسی حزب توده با سرکردگی رفسنجانی و اجرای با ند موسوی و نبوی و خط امام روسی و خوینی ها و محتشمی پور و … زاییده شد . این فرزند حرامزاده بعدا نوع سنی و بعثی خودش را تولید کرد . ارتش صدام به رهبری جنایتکار عزت ابراهیم تحصیل کرده روسیه و نظام شوروی و برخی کردها ی تروریست هم به آنها پیوستند . آنچه بعدا شکل گرفت یک هزار دستان هزار سر بد که هر سر و هر دمش به یک جا وصل بود . علت موفقیت ان هم همین هزار سر بودن ان بود . اما الان همه ان سر و دم ها قیچی شده اند . آسیای دور ( از بنگلادش تا فیلیپین و اندونزی و میانمار ) اجازه ندادند این هزار سر به کشورشان برود ( تبریک به انگ سان سوکی و دوترته و خانم حسینه و سوسیلو بامبانگ ) . هیاهوی سوداگر مسلمان باز و صاحب کلوپ فاشیست ها و یاغی ها و طاقی ها ، پوتین سر طلایی ( ک گ ب – تزاریست – ارتدکس مافیایی ) ، هم در اراده آنها تاثیری نگذاشت . چون آنها سوریه و روسیه را دیده اند .

  اما خنده دار این است که الان امریکا به مسلمانان رو هینگام کمک میکند ، امریکا و غرب به سوریه کمک میکنند ، قطعنامه میدهند در دفاع از اقلیت ها ی مسلمان اگرچه همه مسلمانان فریب خورده و احمق ، روسی ، و دشمن امریکا هستند حتا عربستان سعودی .
  اما روسیه هیچ کمکی نمیکند بلکه سنگ می اندازد در سازمان ملل ! تشویق میکند تروریست های مسلمان ضد آمریکایی را و با طالبان و القاعده و حزب الله و حماس هم رابطه برقرار میکند ، در کردستان همین عراق بارزانی میرود پروژه نفت و گاز سرمایه گذاری میکند ، و کردها را تحریک به جدایی طلبی میکند . نقش روسیه بدتر از نقش ملاهای روسی ایجاد اغتشاش و ترور و بی ثباتی در منطقه و جهان است . جلوگیری از تنبیه موشک بازان و اتم بازان و شیمیایی ها در سازمان ملل و دشمنی با زنان و لیبرال ها و هواداران دموکراسی و بازار آزاد .
  اما هیچ اپوزیسیون خودخوانده ای نمیبینید که در مورد نقش منفی روسیه اصلا صحبت کند ! چرا ؟
  حتا حزب کمونیست کارگری وقتی به خامنه ای حمله میکند فرا به ترامپ و امریکا و نظام توسعه جهانی هم حمله میکند . اما به پوتین هرگز !
  خوب مگر این پوتین مدافع خامنه ای و ترامپ همزمان نیست ؟
  مردم ایران
  مقامات امنیتی کشورهای غرب
  جاسوسان پوتین و رژیم ملاها را نه از لفاظی آنها علیه دین و یا میهن پرستی ایرانی و نه تظاهر آنها به حمایت از کردها ( انوا ع روسی ان ) و دشمنی آنها با داعش ، که از عدم انتقاد آنها به پوتین ، شوروی ، رژیم های ساخت شوروی ، باید بشناسید و از رسانه های فارسی زبان اخراج کنید . اینها از بمب هیدروژنی راکت من خطرناکتر هستند برای بشریت ، دموکراسی ، اقتصاد توسعه محور ، و امنیت جهانی .

 • خسته

  من به عنوان یک ایرانگرا رسما با این پروسه و رفراندوم موافق هستم، این بچه بازی و من بمیرم تو بمیری یکبار برای همیشه باید خاتمه یابد و از فردای رفراندوم طوری این متوهمین خائن سرکوب شوند تا همیشه تاریخ درس عبرتی برای خائنین و تجزیه طلبان سراسر عالم باشد، باید سگ و گربه های آنان هم از دم تیغ گذراند تا بفهمند یک من ماست چقدر کره دارد

  • Ayob Galii

   حتما برو روانشناس خوب احتمال قوی سادیسم داری دوست داری همه رو عین خودت زجر بدی .
   یا شیرین عقلی یا خجسته ای خودت میگویی عراق و کوردهای عراقبه تو چه ربطی داره؟؟؟ تو به مردم ایران و کوردهای ایران خیلی میرسی که رفتی فضولی مردم را میکنی؟؟اگر آن گرجستان و ارمنستان و آذربایجان هم از ایران نکبتی تو جدا نشده بودند الان به جای ۸۰ میلیون جمعیت بدبخت و گرسنه ی ایران زمین ۱۰۰ میلیون گرسنه و بد بخت بیچاره داشتیم چه کم خردند و چه بی هویت مردمی که میخواهند دیگران را به زور در سرنوشت شوم خود شریک کنند . به نظرم به جای نوشتن مقالاتی از این دست و به اشتراک گذاشتن آن بهتر است به روانشناسی چیزی مراجعه کنید تا از لحاظ بیماری سادیسم شما را مورد بررسی قرار دهد ببیند چرا میخواهید هم خودتان زجر بکشید هم دیگران را زجر بدهید ؟؟؟ به جای بررسیهای احمقانه ای از این دست و دخالت در امور همه ی کشورها جز ایران برو به وضعیت کولبرهای کورد ایران برس ببین چرا اگر شهروند آن مملکت خراب شده اند هر روز مورد شلیک مستقیم قرار میگیرند؟؟؟برو اول خار چشم خودت رو در بیار وقتی چشمت بینا شد بعد خوار پای کشورهای همسایه رو هم در بیار . براتون متاسفم…

   • علی

    کم گوه بخور اما همیشه بخور سایبری.

    الان ارمنستان و گرجستان و باکو خیلی ثروتمند و مرفه اند؟ همون گداها که میگی هستن اما در مرز کوچکتر :)))))

    چرا ایران باید تکه تکه بشه به مناطق کوچکتر و ضعیفتر که حتی قدرت دفاعی هم ندارند؟ این خواسته گلوبالیسم جهانیه. مثلا فکر میکنی کوردستان بقول تو جدا بشه اما مردمش مرفه و ریچ هستن. نه بخدا یه کشور کوچکن . ولی اینبار داخل مرز ها کولبری می کنن بجای بین مرز ها. چون سطح فرهنگ و شعورشون عوض نشده که.

    مث یوگسلاوی ایران رو تکه تکه میخواهید بکینید که چه؟ که تبدیل به ۶ تا کشور ضعیف و زبون و کوچک تبدیل بشیم مث صربستان و بوسنی و کرواسی و…

    بجای یک ایران مقتدر؟

 • Vahid

  در مورد اون امید دانا مفعول مادر بخطا هم یه مطلبی بنویس فضول جان🔔😎

 • کیانوش

  اولا که زبان کردی زیر مچموعه فارسی نیست
  دوما اقلیت های دینی همچون یارسان همین الان هم از دید خیلی ها نایدیه گرفته شده م می شود و در ضمن کی گفته تمام اقلیت ها و قوم ها از حقوق برابر برخوردار هستند
  التماس یک دقیقه سرچ تو اینترنت قبل از نوشتن مطلب

 • مسعود_عاشق ایران زمین

  انصافا این دله بازی بارزانی و قماشش ک از رویای نهادینه و ارزوی قلبی هر کرد که تشکیل یه دولت کرده، داره سوئ استفاده می کنه ره به جایی جز ویرانی و اوارگی بیشتر مردم منطقه به خصوص خود کردا نداره. آیا واقعا خودشو به خریت زده و نمی دونه که فقط در صورت یه اقادام عملی جدی برای جدایی رسمی ایران و ترکیه و عراق هر سه تا چنان سر جاش می نشونش ک نتونه بلند شه!!! برخورداری از حقوق مساوی با عربا و ترکمنا و اسوریای عراق هدف خیلی خوب و باارزشیه ولی نه به بهای سرکشی و قدرت طلبی اولاد ملا مصطفی بارزانی! تصرف کرکوکی ک الان تنها یکی از اقوام توش کرده و مصادره نفتش هیچ فرقی با دزدیای کشور خودمون نداره. اینجا اخوند می بره اونجا حاج بارزانی و طایفه اش. چی نصیب مردم عوام کرد می شه: فقط بیچارگی ش. مخصوصا مناطق کردنشین خاور میانه تا الان ک همیشه صحنه جنگ بودن چه چیز درخوری برای عرضه دارن در حالی که این همه پتانسیل هست!! رسیدن به عزت و پیشرفت حداقل تو این دوره و زمونه با جاه طلبی بدست نمیاد! بعضی خوش خیالا گفتنی می گن کاتالونیام مثل کردستانه! در مورد اینکه اون منطقه و تو راسش بارسلون تو چه عظمته و چه مهره گرانبهایی برای اسپانیا و اروپاست کافیه ی بار اونجا سفر کرده و دیده باشید. وانگهی روند مطالبه گری تو اونجا ک مهد دموکراسیه رو اصلا نمی شه و نباید با خاور میانه مقایسه کرد. با این کارا جز قهر ارتشای منطقه و نفرت پراکنی علیه خود کردا اتفاق دیگه ای نمی افته. باشد رستگار شوند …

  • Ayob Galii

   تا من بدونم خاورمیانه فقط یک دله داره اونم خامنه ای و کل دسنشانده های اختلاسگر و دزدشن . هیچ اول خودتونو دیدید بعد به مردم برسید؟؟؟ یه سوزن به خودت بزن بعد به جوال دوز برس بزن به مردم سایر کشورها مثل خودت بیچارشون کن

 • etehde.sorkh@russian.kurdstan

  فقاهت بعثی روسی اسلامی بر سر دوراهی سرنوشت ساز خود با فرو ریختن برجام نزدیک میشود. همزمان استقلال کردستان عراق و آغاز تجزیه کشورهای منطقه و ورشکستگی روسیه و رونق اصلاحات در عربستان و کره شمالی و امکان فرو ریختن حلقه تاکتیکی پشتیبانان ان در شورای امنیت ( چین و روسیه ) به لحاظ قوت گرفتن امکان معاملات پشت پرده روسیه و چین با قدرتهای غربی که قربانی میطلبد و بهترین گوسفند در منطقه و جهان ملاهای روسی هستند که دائم فریب فراماسونری مارکسیست های روسی را می خورند ، بر شدت این فروپاشی می افزایند .
  تاریخ ثابت کرده است که هیچ معامله ای را نمی توان برهم زد مگر معامله شیرین تری را در برابر ان قرار داد .
  اگر فقاهت بعثی راه سنتو و سیتو را در پیش بگیرد و با ترکیه و پاکستان (بعلاوه عراق ) به جای عربستان و روسیه و سوریه , اتحاد امنیتی نظامی ایجاد کند و از روی سر آنها با اسرائیل رابطه برقرار کند چه چیزی از دست میدهد و چه چیزی به دست می آورد ؟
  – مارکسیست های روسی و اسلامیست های مارکسیست و ملی مضحکی ها را به عنوان پشتیبان محکم از دست خواهد داد . در کردستان ایران و عراق و ترکیه باید متحدان مارکسیست تروریست کرد را به اتفاق ترکیه و عرا ق سرکوب کند و خیل ارتش سایبری مارکسیستی ، اسلامیست مارکسیست ، ملی مضحکی را در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور از دست میدهد ، که فعلا نقش ماله کش ، ماست مالی کن ، توجیه کننده عملیات تروریستی ، ضد حقوق بشری ، مداخله گرانه پر هزینه در کشورهای عربی و منطقه است را بازی میکنند و با دروغ پراکنی و حمله به اپوزیسیون برانداز ( رضا پهلوی و سلطنت طلبان، بنی صدر و ناسیونالیست های هوادار مصدق ، مریم رجوی و مجاهدین خلق ) آنها را به جای فقاهت اسلامی ترور شخصیتی – سیا سی استالینیستی میکنند و از نزدیک شدن آنها و افکار آنها به مردم ایران جلوگیری میکنند

  واقعیت طنز آلود تلخ تاریخ برای ملاها این است که آنها همین الان جبهه سایبری – امنیتی – مارکسیستی روسی را به دلیل معامله شیرین تر روسیه و مارکسیست ها با امریکا و غرب بر سر سوریه و کردستان مستقل از دست داده اند . آنچه فقاهت کند ذهن بعثی برایش در سوریه و کشورهای عربی همه چیزش را داد و خودش را به روز سیاه نشاند الان مارکسیست های روسی و روسیه در سوریه ( با حفظ اسد یا یک نوکر دیگر ) و در کردستان ( با استقلال کردستان و تجزیه کشورهای منطقه ) به دست میآورند . میوه خونین تقسیم دوباره منطقه و دزدیدن زمین های اعراب وایرانیان و ترک ها و تسلیم آنها به کشور تازه متولد شده تحت سلطه ایدیولوزیکی مارکسیستی روسی را روسیه و مارکسیست های روسی می چینند به دست و نیروی امریکا و غرب .

  – در حقیقت طبق جبر تاریخ مارکسیستی روسی همین الان مارکسیست های روسی و ارتش سایبری انها به جبهه کردستان مستقل در چنگال روسیه پیوسته اند . روسیه هم منتظر تصمیم ترامپ برای اعلام برنامه جدید خود در مورد منطقه و برجام نشسته تا ببیند در معامله روبرو که هیچ نقشی در ان ندارد چه چیزهایی گیرش می اید و بعد فقاهت بعثی و اسد را به آنها به عنوان گوسفند تحویل میدهد . پس فقاهت بعثی چیز دیگری ندارد که از دست بدهد جز مشتی تعارفات .
  اما چه چیزی به دست می آورد ؟
  – ایجاد تردید در جبهه امریکا و اسرائیل برای امتیاز دادن به روسیه و کردستان ، دو متحد قوی سنی و یک متحد شیعه که با داشتن رابطه استراتژیک با امریکا و غرب میتوانند همیشه در معادلات و معاملات امریکا و غرب و اسرائیل در منطقه نقشی به مراتب بهتر و مفیدتر از سوریه و روسیه بازی کنند .
  اگر اسرائیل مطمئن باشد که خطری از جانب کشورهای منطقه آنرا تهدید نمیکند ، مخصوصا کشورهای هم مرز مثل سوریه و لبنان ، آنوقت در مورد استقلال کردستان روسی ضد اسرائیل بیشتر خواهد اندیشید . همینطور امریکا و غرب . رقابت فقاهت بعثی با عربستان که حالا با روسیه نرد عشق می بازد مورد علاقه اسرائیل خواهد بود و فقاهت اسلامی بدون اینکه بیش از آنچه از دست داده ، ببازد در موقعیت بهتری قرار خواهد گرفت .
  زنده کردن سنتو و سیتو به جای رویای شانگهای میتواند کشور ایران را هم از خطر تجزیه برهاند .
  اما ملاها به ثبات سیاسی که در سی و نه سال قبل از ان به دلیل وضعیت بحرانی منطقه و حاکمیت اندیشه های تروریستی و دخالت های روسی در حوزه امنیتی امریکا و غرب برخوردار بوده اند ، نخواهند رسید . مگر آنکه دست به اصلاحاتی فراگیرتر از عربستان بزنند . حجاب اجباری ملغی و آخوندها به پشت صحنه قدرت رفته و عده ای اتو کشیده و کراواتی با تفکرات غربی که برای مردم آشنا است را روی صحنه بگذارند و زنان را وارد مقامات مهم کشوری کنند .
  این تغییر با وجود روحانیت روسی صلب اندیش امکان پذیر نیست . خامنه ای باید از سوی سپاه کنار گذاشته شود و آخوندهای روسی دیگر بروند حوزه ها و واتیکان قم . چنین تغییری جز با یک کودتا در سپاه میسر نیست . بنا براین تنها راه باقیمانده همان احیای سنتو و سیتو و اتحاد با ترکیه و پاکستان و عراق علیه تجزیه کشورهای منطقه و قطع حمایت از حماس و حزب الله و رها کردن اسد و سیستم بعثی در برابر اسرائیل و مردم کشورش هست . در این معامله منطقه ای رژیم بعثی روسی سوریه باید فدای ایران و عراق و ترکیه شود پیش از آنکه خیلی دیر شود . بنده اطمینان صد در صد میدهم که در آنصورت ترامپ صورت معامله فعلی را که با مقاومت هایی از سوی دموکرات ها و برخی جمهوری خواهان استخوان دار آشنا به ماهیت پوتین و روسیه هم روبروست ، با معامله پر سودتر عوض خواهد کرد . اردوغان با زیرکی این مطلب را دریافته ، به نظر میرسد جمعی از سران ارتش و سپاه هم به این جمعبندی رسیده باشند . به همین دلیل مارکسیست های روسی دست پاچه نسبت به نزدیکی به ترکیه هشدار میدهند و خیلی زیرکانه دنبال تقلیل دادن جنایات اسد و روسیه به فقاهت بعثی هستند تا هم سیستم بعثی اسد را از زیر ضربه خارج کنند و هم دامن روسیه را از خون کودکان و زنان سوری پاک کنند . بهای معامله هم آخوندها هستند . به همین دلیل توده ایها حتا رفته اند داخل حزب کمونیست کارگری ( که انهم مشکوک به بازی پشت پرده با آخوندها بود) نفوذ کرده و از ان یک فدایی مارکسیست روسی ساخته اند . بیانیه های این حزب و نظراتی که در روزنه چاپ میشود یکباره ازاستالینیست ضد دموکراسی – مخالف توده فدایی – ضد بازار آزاد – ضد امریکا تبدیل شده به ضد بازار آزاد – ضد لیبرال دموکراسی – ضد امریکا اما موافق مارکسیسم روسی و روسیه . در واقع از همین الان توده ایها ماسک جدید و متناسب با تغییر مو ضع خود را پید اکرده اند

 • Ayob Galii

  یا شیرین عقلی یا خجسته ای خودت میگویی عراق و کوردهای عراق به تو چه ربطی داره؟؟؟ تو به مردم ایران و کوردهای ایران میرسی که رفتی فضولی مردم را میکنی؟؟اگر آن گرجستان و ارمنستان و آذربایجان هم از ایران نکبتی تو جدا نشده بودند الان به جای ۸۰ میلیون جمعیت بدبخت و گرسنه ی ایران زمین ۱۰۰ میلیون گرسنه و بد بخت بیچاره داشتیم چه کم خردند و چه بی هویت مردمی که میخواهند دیگران را به زور در سرنوشت شوم خود شریک کنند . به نظرم به جای نوشتن مقالاتی از این دست و به اشتراک گذاشتن آن بهتر است به روانشناسی چیزی مراجعه کنید تا از لحاظ بیماری سادیسم شما را مورد بررسی قرار دهد ببیند چرا میخواهید هم خودتان زجر بکشید هم دیگران را زجر بدهید ؟؟؟ به جای بررسیهای احمقانه ای از این دست و دخالت در امور همه ی کشورها جز ایران برو به وضعیت کولبرهای کورد ایران برس ببین چرا اگر شهروند آن مملکت خراب شده اند هر روز مورد شلیک مستقیم قرار میگیرند؟؟؟برو اول خار چشم خودت رو در بیار وقتی چشمت بینا شد بعد خوار پای کشورهای همسایه رو هم در بیار . براتون متاسفم…

 • zaban.nafahmha@marxism.leninis

  «حملات هوایی روسیه در شرق سوریه ده‌ها کشته بر جای گذاشت»

  ترامپ، اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناختhttps://www.radiozamaneh.com/370928

  مهمترین نتیجه این کار این است که این روضه فلسطین و مارکسیست های روسی و ملاها و روسیه دیگر تمام میشود . فلسطین و بیت المقدس وجود خارجی ندارد . فلسطینی ها هم باید بروند دنبال کار و زندگی و پیشرفت و مثل کردها با یک کلاشینکف و هزار نکبت و بدبختی در عقب ماندگی برای یک رویای دست نیافتنی نه خودشان را عذاب دهند و نه بقیه زن باباهای مدعی تر از مادر ( آخوند ، کمونیست ، روسیه ) را خوراک تبلیغاتی ندهند . اگر اهل رشد و توسعه پایدار و دموکراسی باشید در یک سرزمین کوچک مثل سنگاپور و لیتوانی هم میتوانید . مشکل چیز دیگری است . اورشلیم و بیت المقدس و … فقط نامهایی هستند در تاریخ .

  ضمنا چه گوارا را کاسترو لو داد . میخواست از شرش خلاص بشه . او قاتل ۵۰۰ نفر بدون دادگاه ( مثل خلخالی شاید هم بدتر ، چون خلخالی یک دادگاه قلابی بدون وکیل و هیات منصفه اقلا داشت ) کمی هم کس خل مثل محمد رینگو ( چون فکر میکرد اگر امریکا با کاسترو ساخت و گذاشت در کوبا سر کار بیاید با او هم در آرژانتین و بولیوی کنار خواهد آمد )که فکر میکرد بعد از ساقط کردن شاه مدرن ایران و متحد اسرائیل و امریکا ، به او و محتشمی پور و بهزاد نبوی و موسوی و اکبر شاه و خوئینی ها و خواهر مری و عباس دیوار بالکش و شمس الوازلین مصری و علی دزد لاریجانی و اخوان فاسد جاسوس و جلال افغانی قاتل لیبیایی … هم اجازه میدهند این انقلاب دگر گون شده روسی شان را به همه جا صا در کنند .

  انگار هیوندایی ، کیا، سامسونگ است .

  بیخودی داستان سر هم نکنید که عکس او را نقاش چریک مزدور بستوس یا بچه ۲۶ ساله حشری شده (روزنامه نگار زرد نویس فرانسوی) دبره کشید . عکسش توی همه توالت های آمریکای جنوبی بود ، اخه تا کی شما کس کش های مارکسیست روسی به خایه لیسی خفت بارتان از روسیه و مارکسیست های روسی ادامه میدهید با سر هم کردن این مزخرفات که زن بچه مرده را هم به خنده می اندازد . عکسش را کشید !!!! خودتان میفهمید چه مزخرفی میگویید ؟ اخه قبل از کون دادن و ارگاسم سیاسی روسی شدن یک کم فکر کنید .
  به خدا ، به روح مارکس و پشم کس زن لنین و استالین من حسودیم نمیشه . کون من که نیست . یک رحمی به این کون سرخ جر واجر خودتان بکنید . تا کی میخواهید به روسیه و احشام روس مثل پوتین و لاوروف و کاسترو و کیم و چوپان بولیوی و دزد ونزوئلا مجانی کون بدهید ؟
  مسخره اینکه همانجا میگن دولت بولیوی ( یعنی همین مادر جنده پسر خوانده کاسترو و و جیره خور ملاها و کس لیس خایه مال پوتین ) اجازه انتشار اسناد را بعد از اینهمه سال نمیده !!!!
  خوب چرا ؟
  ای کیر خر تو کس زن هر چی زبان نفهم مشنگ است

 • naghesolkhelgheh syasy ya sare

  منافع و تضاد منافع طرف‌های درگیر در سوریە بعد از داعش، هادی صوفی‌زاده

  http://news.gooya.com/2017/12/post-10123.php

  من بارها گفته ام که همه تحلیل های ما رکسیستی روسی نادرست و بی پایه است به این دلیل که صرفا منافع روسیه را در نظر دارد و از فراماسونری مارکسیست های روسی و هم پالکی های آنها ( همه مارکسیست ها ، کردها ، ملی مضحکی ها ، خط امام روسی ، فقاهت روسی ، فاشیست های جنایت کار ساخت شوروی ) بدون قید و شرط حمایت میکند .
  افراط در امریکا و اسرائیل ستیزی و حمله سنگین به متحدان و باورمندان به غرب ، دموکراسی غربی ، متحدین امریکا از مشخصات همیشگی این اظهار نظرات ، تحلیل ها ، و مقاله نویسی ها است .
  اظهارات این متحد کردها و مارکسیست های روسی زیر نام تحلیل در فضای کشورهای غربی اصول انکار ناپذیر زیر را عمدا ندیده گرفته تا تحلیل روسی اش را شکلی بدهد و آرایشی که مردم باور کنند .
  ۱- کردهای آمریکایی در عراق هستند , نه در سوریه و نه در ترکیه ونه در ایران. این اساسی ترین مشخصه سازمانهای کردی است در طول تاریخ حیات آنها . یعنی بارزانی تنها کرد و سازمان تحت امر او تنها سازمان کردی است که از اول هوادار امریکا بوده و هنوز هم هست . بقیه همه روسی و مارکسیست روسی هستند . میزان تروریستی بودن آنها هم دقیقا بر میگردد به مارکسیستی روسی بودن آنها ( شبیه فدایی ، توده ای ، مجاهد ، پیکار ، کمونیست کارگری ، راه کارگر ) .
  ۲ – یگان مدافع خلق در سوریه ممکن است مثل کومله دنبال سو استفاده از سیاست های امریکا در خا ور میانه باشد برای رسیدن به خواب کودکانه تشکیل کردستان بزرگ ، اما آمریکایی نیست و از روس ها و اسد فرمان میگیرد . به همین دلیل مارکسیست های روسی که از روسیه و اسد و ملاهای روسی در بربر امریکا دفاع میکنند ، اینقدر برای آنها و همزمان برای اسد تبلیغ میکنند . همین کردها مثل همان مارکسیست های روسی دشمن خونی ترکیه هستند که نزدیکترین متحد امریکا و اسرائیل بود تا زمانی که پوتین با عملیات تروریستی در استانبول و راه انداختن کودتا از طریق ملاها و سازمانهای مارکسیستی ، تروریستی ، کرد تروریست درترکیه ، اردوغان را که زیر فشار شدید آلمان ( بازوی پوتین در اروپا ) بود ، ناچار به گرایش به سمت روسیه و ایران کرد . حماقت اردوغان این بود که فکر کرد به این وسیله امریکا را میترساند و در سوریه متحد ترکیه نگه میدارد نه کردهای روسی که گفتند حاضرند کردستان را بدهند به اسد ولی به اردوغان نمیدهند !!!! خوب دقت کنید . این بازی یگان مدافع خلق یک بازی ساخت روسیه – ملا روسی – اسد روسی است .
  ۳- اگر سوریه برای امریکا به لحاظ چند تا چاله نفتی ( که احتیاجات سوریه را هم کفاف نمیدهد و در مقابل عربستان و عراق و قطر و کویت و امارات و بحرین نفت آنها هیچ است ) اهمیت داشت مطمئنا نمی نشستند سوریه و روسیه و ملاها آنجا ترک تازی کنند و حالا پشت میز مذاکره بنشینند با دست پر تر . واقعیت این است که سوریه برای امریکا هیچ اهمیتی نداشت و ندارد . به همین دلیل گذاشتند اسد آنهمه جنایت کند و به او حمله نبردند و وقتی پوتین خواست برود آنجا گفتند برو . میدانستند پوتین بیش از آنچه در سوریه دارد به دست نخواهد آورد . الان هم تجزیه سوریه یعنی اینکه روسیه باخته است . به چه میزان خواهید دید .
  ۴ – این تئوری نخ نمایی که مارکسیست های روسی بیش از ۷۰ سال است برای فریب مردم منطقه به کار میبرند ( تئوری نفت !) در حقیقت د رمورد روسیه صادق است نه امریکا . روس ها برای نفت و گاز شمال دولت مصدق را ساقط کردند . برای نفت و گاز شمال با ملاها ساختند . از گاز به عنوان پوزه بند در مورد آلمان استفاده میکنند . اوکراین را با گاز استثمار میکنند . دولت های سابق تحت سلطه شان را با نفت و گاز تهدید میکنند . هدفشان از رفتن به افغانستان به جز نزدیک شدن به آبهای گرم ، دسترسی به گاز آنها بود . با عربستان الان به لحاظ قیمت نفت و بازی سیاسی با نفت هم پیاله شده اند و ملاها را فرموش کرده اند . ملاها را با فرو بردن در رویای اتمی شدن کشاندند به سمت امریکا ستیزی تا ملاها نتوانند نفت و گاز بفروشند و به قطعنامه های تحریمی منافقانه رای مثبت دادند . الان هم که به نفت ایران احتیاجی ندارند ، آنرا به قیمت ناچیز با بنجل های خودشان عوض کرده و دولا پهنا به بقیه میفروشند .
  امریکا (اف شور ) نفت فراوان دارند . به نفت ایران و ونزوئلا هم نیازی ندارند تا چه رسد به چاله چوله نفتی سوریه . قیمت نفت انقدر ناچیز و عرضه ان انقدر بالا است که امریکا نیازی به این بازیهای نفتی ندارد .
  اما روسیه دارد . هم بهای نفت برای او حیاتی است چون مافیای نفتی و پترو دلار است . هم با آلمان و چین بازی گلو گیری میکند و باج گیری با سلطه بر آسیای مرکزی و ایران و ونزوئلا و عراق ، هم سیاست های عربستان را شکل روسی میدهد با کارت ملاها .

  پس امریکا د رمنطقه خاور میانه دنبال چیست ؟
  خاور میانه همیشه برای امریکا و متحد اصلی ان اسرائیل دردسر زا بوده . با اینکه امریکا همیشه بهترین دلارها را برای نفت به شاه و عربها و چاوز و مادرو و نیجریه و الجزایر و لیبی داده ، با زمتهم است که دنبال نفت منطقه است . اما وقتی ملاها و چاوز برای فروش نفت به امریکا به التماس افتادند معلوم شد که این کشورهای نفتی هستند که نیازمند دلار امریکا هستند نه بالعکس .
  از آنطرف تئوری نخ نمای سلاح های نظامی را ۷۰ سال همین مارکسیست ها مطرح کردند . در حالیکه روسیه و کره شمالی و آلمان از بزرگترین سلاح فروشان در دهه ها بوده اند . یعنی اگر امریکا را هم به خاطر ان سرزنش کنیم نمیتوانیم به روسیه مدا ل بدهیم .
  تئوری مسخره دیگر مارکسیستی حمایت روسیه از خلق ها در برابر امریکا است . دروغی که حالا با حمایت از اسد جنایت کارعلیه مردمش و حتا همین کردهای سوریه ، حمله و اشغال کریمه ، دزدیدن سرزمین تاتارها ، قزاق ها ، قر قیز ها ، چچنی ها ، فشارهای امپریالیستی به مردم اوکراین و لهستان و چک و ….. همگی بر دروغ بودن این مدعای ابلهانه مارکسیست های روسی مهر تایید همیشگی زد . سویچ کردن از ملاها و قطر به عربستان نشان داد که آنکه اصلا اخلاق در سیاست برایش مفهومی ندارد و ماکیاولیستی همه چیز را میفروشد و در هر بازی کثیفی شرکت میکند روسیه است ، نه امریکا . آمریکایی ها هرگز اسرائیل را نفروختند . بلکه همه سیاست های امریکا د ر منطقه در جهت حفاظت از اسراییل است . جنایت کارانی مثل اسد ، صدام ،قذافی ، تروریست هایی مثل حماس و حزب الله و رژیم های دیکتاتو ری مداخله گری مثل ملاها ، عربستان ، ترکیه ، …فقط در فکر ضربه زدن به اسرائیل هستند به عنوان خط مقدم منافع امنیتی امریکا

  نتیجه اخلاقی :
  – نه اسرائیل نابود شدنی است
  – نه دولت کردستان به وجود آمدنی است
  – نه امریکا در حال سقوط است
  اینها را بگذارید کنار
  – نه روسیه قابل اعتماد است
  – نه اروپا بدون امریکا قابل اعتماد است
  – نه امریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی برای هیچ کشوری نان و آب و توسعه میشود .
  فقط رهبران بی شعور و ناقص العقل به جای توسعه کشورشان میروند دنبال امریکا ستیزی و پس گرفتن زمین عربها از اسرائیل یا کشور درست کردن برای کردها
  اینهمه کشور در دنیا است دو یا سه کشور هستند که توپ فوتبال این بازی خیالی شده اند
  اینهمه حزب و گروه سیاسی و روشنفکر و روزنامه نگار در جهان است فقط ۴ تا نوکر روس مارکسیست و کرد و عرب روسی و کره ای هستند که دنبال این تئوری های یاوه به جا مانده از امپریالیسم شوروی میروند
  در هند و چین و روسیه و ویتنام هم از این مزخرفات کسی یادی نمیکند.
  آیا این به شما نمی گوید سر کار گذاشتنتون ؟

 • شهروند

  مرگ بر خامنه ای کثیف

 • مریم داد

  سهراب ارژنگ ببین دیگه ملت رو اینقد کیر نکن ما که میدونیم تو در شهر حیفا اسرائیل زندگی میکنی و اسرائیل بصوروت سنتی ضدیت با ایران داره حتی در دوران شاهنشاهی. اسرائیل و عربستان از حامیات جریان اصلی تجزیه طلبی در ایران هستن.. کردهای تزجیه طلب مجهز به صلاح اسرائیل در عراق توسط امریکایی ها اموزش میبینن و پهباد های اسرائیلی اطلاعات به کردها میدن. حنای تو دیگه رنگی نداره تو اگه میهن دوستی بودی پرچم شیر و خورشید رو به رسمیت میشناختی ولی تو سایتت بی هویتین شما انیرانی هستین. جهود را همیشه از خود نمیدانستیم. شما همیشه به اسرائیل وفادار خواهید بود

 • علی

  این دیگه چه سم کسشری بود.

  از کی تا حالا مردم یاسوج و ارومیه و دزفول و بختیاری کرد هستند؟؟؟ لابد فردا میخوان خراسان شمالی و ترکمنستان هم مال خودشون کنن جنبش کردی