بزودی رژیم ولایت فقیه با وجود نفرت عمومی مردم کله پا می شود ۱۳

پیشگفتار:

تاریخ نشان داده است رژیم هائی که با ظلم و ستم و دیکتاتوری با مردم خود رفتار کردند، چندان دوامی نیاوردندو باوجودنفرت مردم و کشورهای بیگانه دشمن خود، به زودی از پای درآمدند. به عنوان نمونه پینوشه، هیتلر، صدام حسین،از اینگونه اند. در ایران اگر به تاریخ کنونی آن مراجعه کنیم بیزاری مردم از رژیم شاه به دلیل دیکتاتوری او را می توان به عنوان نمونه نام برد.

دوران دیکتاتوری و دلایل نفرت مردم از شاه:

 شاه از ۲۸ مرداد ۳۲ که با همکاری آمریکا و انگلیس مصدق را برکنار و او را تا لحظه مرگ محکوم به حبس خانگی ساخت و برای مدت ۲۵ سال به دیکتاتوری خود  بر همه کشور ادامه داد، از یک سوی پشت پازدن به انقلاب مشروطیت و از سوی دیگر برپا ساختن چند شبه انقلاب ساختگی و مسخره ای به نام “انقلاب شاه و مردم” که در آن کمترین ویژگی مردمی نداشت. مسخره تر از همه اینها، که از دیکتاتوری شاه نشأت میگرفت جشن های ۲۵۰۰ ساله وی بود که کمترین هویت ملی و مردمی نداشت و سرتاسرآن از خودکامگی و خودبزرگ بینی وی فریاد می زد.

فیلم محمد رضا پهلوى و فرح در حال تردد در سطح شهر تهـران و واکنش جالب مردم

علت نفرت مردم از شاه؛

آخرین دلیل دورشدن مردم از شاه، رفتار ناشایست وی نسبت به شماری از آزادیخواهان سیاسی، ادغام کردن همه احزاب سیاسی در یک حزب بنام “رستاخیز” اعدام عده ای فعالان سیاسی،  و سرانجام نفرت نهائی مردم به او شد. آنهائی که این حقایق را نبینند وآن را به روش دیگری بیان کنند یانسبت به وقایع تاریخی ایران کور و نابینایند و یا آن که به سرنوشت و تاریخ این کشور دشمنی دارند و با خودکامگی آن را به نفع خود به روش دیگری بیان می کنند. ولی انی نوشته و نوشتار گذشته ما در مورد رفتار و دلایل سقوط شاه همگی از حقایق تلخ تاریخی است که در سرزمین ما اتفاق افتاد و بر مردم رنج دیده و مصیبت کشیده ما گذشت.

خاطره مردم از شاه و خانواده وی:

شاه در مدت ۳۷ سال بر ایران سلطنت کرد. ۱۷ سال نخست سلطنت او با دموکراسی و مردم داری گذشت و او مورد احترام و محبوب قلبها بود. آنگاه او با گذاشتن روش مشروطیت به کناری، و روش دیکتاتوری را پیاده کردن رفته رفته میان خود و مردم فاصله انداخت و مردم کم کم ناامید و نسبت به وی بدبین شدند. تا آن که نفرت مردم به برپاخیزی همگانی ۱۳۵۷ و انقلاب مردم کشانده شد.

در دورانی که مردم نسبت به شاه به تدریج بدبین شدند و روابط عاطفی خود را بااو قطٰع کردند، شاید بتوان ادعا کرد که رابطه معنوی آنان با شهبانو فرح که همواره از آن خاطره محبت، مهربانی و دوستی داشتند و هیچگاه از او ترشروئی و دیکتاتوری ندیده بودند به یادگار مانده است. سفرهای پربار و سرتاسر محبت بار شهربانو با مردم ولایات و ایلات ایران همچنان زبانزد و خاطره انگیز مردم است. مردم نسبت به شاهزاده رضاپهلوی و فرزندان دیگر شاه نیز همواره دوستی داشته اند و تصور نمی رود که هنوز هم هم میهنان ما محبت و دوستی خود را نسبت به شهبانو و فرزندان شاه کم کرده باشند.

سفر شهبانو فرح در سال ۱۳۵۵ به شهرهای حاشیه کویر

مقایسه زمان شاه با دوران رژیم کنونی:

دوران کنونی یکی از بدترین، دردناک ترین، و تلخ ترین دوران دیکتاتوری تاریخ ایران بوده است. در این دوران زمانی را نمی توان به یاد آورد که دیکتاتوری، بیرحمی، خونخواری و ضد ایرانی بودن رژیم و یا رژیم هائی را برابر با تاریخ ۴ دهه کنونی ایران دانست. تاریخ ایران در این چند سده،  سوای دوران کوتاه و زودگذر ضعف و بی خردی شاه سلطان حسین و سوء استفاده محمود افغان از موقعیت بی سامانی ایران، و ضعف و ناتوانی بی خردی فتحعلیشاه قاجار، در موارد دیگر بیشتر از اثبات سیاسی، قدرت حاکمان ایران، و رضایت نسبی مردمی برخوردار بوده است.

استثناء بودن این رژیم:

این رژیم از بسیاری نکته ها غیر قابل مقایسه با رژیم گذشته و حتی دیکتاتورهای دوران کنومی تاریخ انسانی است:

۱-این رژیم از نژاد تازیان بوده و هرگامی بر میدارد و هرکاری انجام می دهد در راه تازیان دشمنان ۱۴ سده کشورمانند.بنابراین باید بدانان حق داد که دشمن تاریخ پرافتخار ایران پیش از نحوست اسلام باشند.

khameni-leader-of-iran-master-criminal

۲- حتی متجاوزانی مانند مغولها و تاتارها که در دوران قدیم از سرجنگ با ایران روبرو شدند، پس از چند صباحی تحت تأثیر تاریخ و فرهنگ پر افتخار ایران درآمدند و خود در آرایش و پوشش ایرانیان به خدمت به این جامعه پرداختند و فتوحاتی به نام ایران و ایرانی به دست آوردند که رسوم کشورگشائی آن دوران بود.

چنانکه غزنویان، تیموریان، و مغولها که خود را ایرانی می دانستند فتوحاتی در هندوستان و قلمروهای آن و آسیای مرکزی بنام ایران  و ایرانی نمودند و فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی را در آن سرزمین ها رواج داددند. هندی ها امروزه حاضرند بگویند که پادشاهان مغول مانند اکبرشاه بر سرزمین آنان حکومت کردند ولیکن اسمی از این شاهان که تربیت یافته فرهنگ ایران و ایرانی بودند نبرند. البته با عقب ماندن ایران از تاریخ و فرهنگ جهانی، به ویژه دوره بیخردی و خوار و ذلیل بودن ۴ دهه حکومت بیعقل و منطق اسلامی و جنایت های بیشمار این رژیم گستاخ و بی منطق و بی اعتبار یاوه گویان ولایت فقیه نمی توان انتظار بهتری داشت.

اگر ایران اعتبار پیشرفته جهانی گذشته را داشت کشورها و مناطقی مانند شکی، شیروان، گجنه و نخجوان که با ضعف و سستی فتحعلیشاه با جنگ ناخواسته با روسیه و با دسیسه و سمپاشی دولت بریتانیا، روباه پیر و مکار جهان برای مدت صد سال طبق قرارداد ترکمانچای از ایران جدا شده اند، اکنون با گذشت صد سال با دل و جان به ایران باز می گشتند و نه اینکه هنوز هم استثمار دولت روسیه را بر ایران ترجیح دهند.

۳- رژیم کنونی ایران از لحاظ غارتگری و چپاول ثروت ملی و مردمی در تاریخ گذشته ایران یگانه بوده است. حتی نمی توان غارت گری قوم مغول را با این رژیم برابر دانست. درآمدهای سرشار و بی انتهای نفت که در دوره گذشته سابقه نداشته یک سره به جیب آخوند فرو می رود و مردم ایران از آن بی خبرند.

لاریجامی و خامنه ای دو ابر جنایت کار و دو ابر دزدند که باهمدیگر در مسابقه اند و ملت ایران تنها تماشاگر دزدی های این دوابرجنایتکار است.

لاریجامی و خامنه ای دو ابر جنایت کار و دو ابر دزدند که باهمدیگر در مسابقه اند و ملت ایران تنها تماشاگر دزدی های این دوابرجنایتکار است.

لاریجامی و خامنه ای دو ابر جنایت کار و دو ابر دزدند که باهمدیگر در مسابقه اند و ملت ایران تنها تماشاگر دزدی های این دوابرجنایتکار است.

۴- این رژیم از نظر جنایت و کشت و کشتار هم میهنان ما نیز در تاریخ بی سابقه بوده است. در ایران کمتر خانواده ایست که از شر و جنایت این رژیم در امان بوده باشد.

نکات ذکر شده بالا، تنها برای یادآوری است و گرنه هم میهنان ما با جزئیات جنایات و غارتگری های این رژیم به خوبی آشنا هستند و نیازی به یادآوری جزئیات آن نیست.

این ها گل های سر سبد ایران بودند که با چپاولگری ها و جنایات رژیم ضد انسانی ولایت فقیه اعتراض و انتقاد داشتند و سرانجام از سوی دژخیمان رژیم سلاخی شدند.

این ها گل های سر سبد ایران بودند که با چپاولگری ها و جنایات رژیم ضد انسانی ولایت فقیه اعتراض و انتقاد داشتند و سرانجام از سوی دژخیمان رژیم سلاخی شدند.

ژیم ایران در آستانه سقوط:

اکنون نفرت و دشمنی مردم ایران به حد اشباع رسیده و طبل کینه توزی مردم در همه جا نواخته می شود. به راستی می توان پذیرفت که نفرت مردم ایران از این رژیم  آتش زیر خاکستر است و هرآن انتظار می رود که شعله های آن از زیر زبانه بکشد، آخوند، ملا، روضه خوان، همه و همه را یکجا و یک سره در خود بسوزاند. در دوران گذشته و سالهای آخر سلطنت شاه، مردم از شاه و دیکتاتوری و خودکامگی او بیزار بودند ولیکن از بستگان او مانند علیاحضرت فرح پهلوی و فرزندان شاه کمترین دلخوری و دشمنی نداشتند. آخر شاه و بستگان، خدمتگذاران، کارکنان، گماشتگان و افراد زیر فرمان او هیچ کدام دزد و غارتگر ملی نبودند که سرمایه های ملی و مردمی را چپاول کنند.

کیهان لندن – جمهوری اسلامی ایران در حال سقوط آ

غارتگری های آطرافیان ولایت فقیه:

 همه افراد دور و بری های این رژیم اعم از فامیل و بیگانه، همه آخوندهای ریز و درشت در غارت ثروت ملی و مردمی با یکدیگر به مسابقه پرداختند و پولهای غارت شده خود را به حساب های شخصی اشان در بانک های کشورهای دیگر ذخیره نمودند. شاه شخصاً بسیار امین، درست، و وطن پرست بود در حالی که خامنه ای شخصی دزد، تازی زاده و بسیار وطن فروش است.

مقایسه ثروت شاه و خامنه ای؛

شاه گویااز همه ثروتهای دوران پادشاهی ۶۰ میلیون دلار ذخیره کرده و نامی از ذخیره اموال عمومی به نام فامیل و بستگانش برده نشده است. در حالی که دزدی خامنه ای حدود ۱۰ سال پیش بیش از ۹۰ میلیارد دلار گزارش شده  که طبیعتاً تا کنون  بر آن به مراتب افزوده تر شده است و گزارشهای مفصلی از سرقت  و دزدیهای بستگان، دوستان، آشنایان، کارفرمایان، نوکران و یک گ؛ه آخوند ریز و درشت در همه جا با ذکر ارقام و حساب بانکی آنان دیده می شود

از آنچه گذشت:

رژیم ایران در آستانه سقوط:
اکنون نفرت و دشمنی مردم ایران به حد اشباع رسیده و طبل کینه توزی مردم در همه جا نواخته می شود. به راستی می توان پذیرفت که نفرت مردم ایران از این رژیم  آتش زیر خاکستر است و هرآن انتظار می رود که شعله های آن از زیر زبانه بکشد، آخوند، ملا، روضه خوان، همه و همه را یکجا و یک سره در خود بسوزاند. در دوران گذشته و سالهای آخر سلطنت شاه، مردم از شاه و دیکتاتوری و خودکامگی او بیزار بودند ولیکن از بستگان او مانند علیاحضرت فرح پهلوی و فرزندان شاه کمترین دلخوری و دشمنی نداشتند. آخر شاه و بستگان، خدمتگذاران، کارکنان، گماشتگان و افراد زیر فرمان او هیچ کدام دزد و غارتگر ملی نبودند که سرمایه های ملی و مردمی را چپاول کنند.

رژیم در حال متلاشی شدن است آخوند دانشمند

غارتگری های آطرافیان ولایت فقیه:

 همه افراد دور و بری های این رژیم اعم از فامیل و بیگانه، همه آخوندهای ریز و درشت در غارت ثروت ملی و مردمی با یکدیگر به مسابقه پرداختند و پولهای غارت شده خود را به حساب های شخصی اشان در بانک های کشورهای دیگر ذخیره نمودند. شاه شخصاً بسیار امین، درست، و وطن پرست بود در حالی که خامنه ای شخصی دزد، تازی زاده و بسیار وطن فروش است.

نکته پایانی:

مقایسه ثروت شاه و خامنه ای؛

شاه گویااز همه ثروتهای دوران پادشاهی ۶۰ میلیون دلار ذخیره کرده و نامی از ذخیره اموال عمومی به نام فامیل و بستگانش برده نشده است. در حالی که دزدی خامنه ای حدود ۱۰ سال پیش بیش از ۹۰ میلیارد دلار گزارش شده  که طبیعتاً تا کنون  بر آن به مراتب افزوده تر شده است و گزارشهای مفصلی از سرقت  و دزدیهای بستگان، دوستان، آشنایان، کارفرمایان، نوکران و یک گ؛ه آخوند ریز و درشت در همه جا با ذکر ارقام و حساب بانکی آنان دیده می شود

 • ازاد

  فرح جاسوس ک گ ب بود اشتباه نکنید او از عوامل شورش ۵۷ بود

 • خجسته خانم ج…ده بیت رهبری

  تا زمانی که چنین ملت گوسفند صفتی داریم هیچ حرفی برای گفتن ندارم جز ننگ بر این آب و خاک که چنین ملت مثلا با غیرتی پرورش داد که فرق خادم(شاهنشاه) و خائن رو نمیدونن اون بیچاره که ۴۰ ساله رفته هنوز دست از سرش بر نمیدارین بزرگترین اشتباه شاه وطن پرستیش بود چیز اشتباهی رو پرستش کرد این ملت لیاقتش رو نداشت تا زمانیکه چنین ملتی داریم عارم میشه بگم ایرانیم

 • خجسته خانم ج…ده بیت رهبری

  در ضمن دلخوش به رفتن این آشغالا نباشید ملت ایران بیغیرت ترین ملت دنیاست

  • امام حسین جاکش منم منم منم

   دمت گرم مردم ایران حرامزاده ترین مردم هایی هستند که من میشناسم. (نهج البلاغه ص ۳۱)

 • ba rousha ya ba iraniha

  از فیسبوک علی اکبر امیدمهر، دیپلمات پناهنده جمهوری اسلامی

  گزارش رسیده آنچه که در محافل پشت پرده رژیم می گذرد

  http://news.gooya.com/2017/11/post-9580.php

  ویدیو: گفتگو با بنی صدر
  http://www.dailyvideoreports.net/banisadr/

  روحانی: معارضین نیز باید در آینده سوریه سهم داشته باشند

  http://www.dw.com/fa-ir/

  تنگترشدن حلقه ژئوپلتیکی مخاصمه علیه نظام

  http://www.iranpressnews.com/source/208961.htm

  ———————————————————————————————–

  اخبار بالا از منابع مختلف جملگی دلالت بر شکست سیاست تکیه به شرق ( روسیه و چین ) و امریکا ستیزی ، اسرائیل ستیزی ، حمایت از تروریست های عرب و دخالت تروریستی در کشورهای مسلمان ، توهم هلال شیعی روسی و راه برون رفت فریب اروپا ، با تکیه به انگلیس و مرکل برای جدا سازی امریکا و اروپا دارد .
  اما هیچ کدام به این حقیقت اصلی اشاره ندارد که چرا فقاهت بعثی – شیعی – روسی در این دام افتاد ؟
  هیچ کدام نمی گوید از کی و چه گونه فقاهت اسلامی روسی به این بیراهه که بازرگان (در ابتدای انقلاب و زمان اشغال خیانت کارانه که مطابق طرح شوروی به اجرا در آمد) هشدار داد و هیچ کس حتا همراهان فریب خورده و بعضا جاسوس در نهضت آزادی او گوش شنوا نشان ندادند و در بلوای روسی امریکا ستیزی خود ویرانگر که حزب توده و فدایی و مجاهد و ملی مذهبی ها عربده کشان غرق شدند
  حالا همه مارکسیست های روسی از جمله این دیپلمات جاسوس روسیه که خود سالها مجری همان طرح بوده در حال پاک سازی رد پای پوتین – روسیه – حزب توده – فدایی – ملی مذهبی – باند موسوی – باند مجاهد انقلاب (مارکسیست های روسی در یک کلام) هستند در این جنایت تاریخی علیه مردم ایران و منطقه .
  به همان ترتیبی که رد پای شوروی و حزب جاسوس توده در کودتای ۲۸ مرداد را پاک کردند و آنرا گردن شاه و امریکا و انگلیس انداختند .
  سوال این است
  روسیه که در حال فروش آخوندها به امریکا و عربستان است پس از اینکه آنها را مثل گاو عمو حسن دوشید و جنگ های فرقه ای در منطقه علیه امریکا و امنیت کشورهای غربی راه انداخت و با دست جنایت کار آخوندها زنجیر اسارت ابدی گردن مردم سوریه و عراق و یمن و تا حدودی ترکیه انداخت و حالا امنیت لبنان را هم دارد به خطر می اندازد تا سیاست تجاوز کارانه شوروی در حوزه امنیتی غرب در خاور میانه را زنده کند ، مشتی تروریست آسیای مرکزی را منحرف کرد به سمت امریکا با نفوذ دادن تروریست های تعلیم دیده خودش در میان داعش ، و به مسابقه نظامی ، موشکی ، اتمی ، شیمیایی در منطقه دامن زد تا برای امریکا مشکل ایجاد کرده و آنها را مجبور به باج دادن به روس ها کند ،
  صدها هزار مردم سوری را کشت و کودک و زن را شیمیایی کرد ، در اوکراین به کثیف ترین جنایات علیه خواست مردم اوکراین برای استقلال دست زد و کریمه را در قرن ۲۱ اشغال و مستعمره کرد و در سازمان ملل از همه جنایت کاران فاشیست دفاع و قطعنامه ها را وتو کرد تا آنها به کار شریرانه شان ادامه دهند و ……
  کجای این تابلو سیاسی است که اینها ترسیم می کنند ؟
  اگر رفسنجانی با هدایت کیانوری و طبری انقلاب مردم ایران را دزدید و به روس ها تقدیم کرد . اگر موسوی و بهزاد نبوی کارگزار این انتقال شریرانه گردیدند و مجری این طرح روسی ، حالا در پرده آخر چرا باید آنها قصر در بروند ؟
  جالب است رسانه های روسی هر وقت پای رو شدن دست های این دلالان روسیه و شخص پوتین وسط می اید احمدی نژاد را می آورند وسط و زنجیر او را شل میکنند با دستگیری و اتهام به نزدیکان او و تهدید او . بدون اینکه بگویند چرا پوتین اولین رهبر خارجی بود که احمدی نژاد بر آمده از یک تقلب رسوا علیه کروبی را به حضور پذیرفت و رسما تایید کرد ؟ بدون اینکه بگویند همه پولهایی که او به باد داده خرج همین امریکا ستیزی و تروریست پروری در لبنان و سوریه و بورکینا فسو و ونزوئلا و سودان و یمن و بحرین و … کرده برای تامین منافع همین پوتین و روسیه و بر اساس همان طرح و پروژه مادر که کیانوری و طبری پایه ریختند و فداییان خلق را هم با خود همراه کردند و ملی مضحکی های گوسفند هم دنبال آنها رفتند .
  مردم ایران
  ملاهای روسی
  کشورهای دموکراتیک غربی
  مقصر اصلی همه این نکبتی که منطقه را فرا گرفته همین طرح شوروی بود که با حمله به پادگانها و اغتشاش در شهرهای ایران و حملات هماهنگ شده رسانه های تحت اشغال روسیه در اوایل انقلاب بود علیه لیبرال ها ، امریکا ، اسرائیل ، که با اشغال سفارت امریکا به تمامی اهداف خود رسید
  آنها فردی خائن و قدرت پرست به نام اکبر رفسنجانی پید اکردند و مشتی جاسوس تعلیم دیده روسی ( خویینی ها ، پیمان ، محتشمی پور ، بهزاد نبوی ، محمد منتظری ، جلال الدین افغانی ، ….) به همراهی احمق ها و مارکسیست های روسی به خوبی این طرح را اجرا و با زیرکی آنرا گردن کارتر و امریکا و برژینسکی انداختند و به جای طعن و لعن مزدوران خودشان بنیصدر و قطب زاده و سنجابی و بازرگان و فروهر ها و دیگران را که مامور روسیه نبودند مورد حمله قرار دادند

  با این کار خودشان را و روسیه را نجات دادند و سلطنت طلب ها را هم فرستادند دنبال نخود سیاه که امریکا به پدر تاجدار خیانت کرد بدون اینکه به این سوال جواب دهند پس چرا ملاها دنبال روسیه رفتند تا نابودی ؟
  حالا میخواهند رد پای جنایت کارانه و اشغال گرانه روسیه از سوریه را هم پاک کنند . میگویند پوتین میخواهد مخالفین اسد را متحد کند انهم با عربستان که همین ها آنرا پشتیبان داعش معرفی میکردند .
  حالا میگویند روحانی گفته که معارضین اسد باید در سرنوشت سوریه دخالت داده شوند !!!
  یکی نیست بپرسد آنروزی که نه داعش بود و نه امریکا و نه عربستان چرا شما به اسد جنایت کار خدمت کردید تا صدها هزار نفر مردمش را بکشد و ملیونها نفر را آواره و کشور را با خاک یکسان کند ؟
  نمی توانستید آنروز اجازه دهید مردم سوریه د رمورد کشورشان تصمیم بگیرند ؟
  شما ( روسیه ، ملاهای روسی ، مارکسیست های روسی ، ملی مضحکی ها ، خط امامی ها ، سبزهای روسی ، روزنامه نگاران جاسوس پوتین در بی بی سی فارسی ، دوچه ولله ، رادیو فردا ، صدای امریکا ، مردم ریپورت ، کیهان لندن ، عصر نو ، رادیو زمانه ، اخبار روز ، ایران امروز ، ….) دستتان به خون مردم بیگناه سوریه آلوده است و شریک جرم پوتین – اسد هستید . امروز هم که پوتین ملاهای فریب خورده را طلاق میدهد شما مزدوران او دنبال حفظ منافع پوتین و روسیه و بی گناه قلمداد کردن جنایت کار اصلی هستید
  اگر حسن میتواند اسد را مجبور کند به مخالفین مشارکت سیاسی بدهد برود به خامنه ای بگوید به مخالفین داخلی سیستم روسی خودش مشارکت بدهد .
  اگر مارکسیست های روسی گه پوتین را غر غره میکنند که اسد باید مشارکت سیاسی را بپذیرد بهتر است به پوتین بگویند به جای حا کم کردن مافیای ک گ ب – ارتدکس – دولت سرمایه دار اولیگارشیک خودش به مردم کشورش و جوانان اجازه مشارکت بدهد در حکومت و به مردم اوکراین و بقیه کشورهای سابق عضو شوروی اجازه تصمیم گیری سیاسی بدهد

  اینها همه نمایش های سیاسی مسخره از نوع لنین است و استالین .

  بنده قبلا آخرین راه حل برای رژیم دست ساز و در دام روسیه در ایران را به سپاه روسی متذکر شدم
  بازی فریب ، استفاده از اروپا ، مشارکت در سرکوبی مخالفین اسد و رقص با کردها و … همه نخ نما شده و حالا که پوتین و اروپا با پرزیدنت ترامپ همسو شده اند هیچ فایده ای ندارد
  ادامه همان سیاست روسی موشک پرانی و اتم بازی هم قبلا مرده .
  بایستی همان کاری که شوروی با شما کرد و با افغانستان داوود را با پسر خوانده ک گ ب پوتین بکنید
  یک کودتا
  دستگیری و محاکمه همه کسانی که در این بازی روسی از اشغال سفارت امریکا تا مداخله در سوریه و لبنان و تئوری تکیه به روسیه و امریکا ستیزی دخالت داشته اند حتا در کادر رهبری رژیم و بلند پایگان نظامی ، امنیتی ، قضایی .
  هماهنگی با امریکا و غرب و اسرائیل در سیاست های منطقه ای و جهانی و پایان دادن به سیاست عرب بازی و بندگی برای روس

  راه حل من برای مردم ایران
  اولین گام شناختن و افشای فراماسونری مارکسیست های روسی در اپوزیسیون و خود رژیم و بیرون ریختن آنها است
  دومین گام در هر تظاهرات و شورشی مرگ بر روسیه و مرگ بر نوکران روس و نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران با شدتی که آمریکایی ها و غربی ها ببینند بایستی مرکز شعار ها باشد
  سومین گام بازگشت کامل به ناسیونالیسم و میهن پرستی ایرانی است که هزاران سال سابقه دارد و درمیان مصدقی ها و سلطنت طلبان و هواداران دموکراسی غربی و مردم ایران نقطه مشترک است
  مردم ایران ضد روس و ضد عرب بازی هستند . اینرا نشان دهید .
  با چشمان باز هر کس و هر گروه و هر رسانه ای را که به نقش روسیه در حوادث منطقه و جهان نمی پردازد و فقط امریکا ستیزی یا اسرائیل ستیزی میکند از خود برانید و تحریم کنید . صد در صد آنها جاسوس روسیه هستند . گول پناهنده و ضد رژیم و زندانی و دیپلمات سابق و اپوزیسیون و بختیاریست و سوسیال دموکرات و مزخرفات دیگر را نخورید

  یا با روس هستند یا با شما
  این مهم است

  http://negaam.news/1396/08/30/325417/

 • manifeste melli beh jaye rousi

  بر خلاف نظر مارکسیست های روسی , روسیه به کمپانی های اسلحه سازی آمریکایی خدمت میکند و جناح های تندرو و اولترا رایت . مارکسیست ها و حکومت های ساخت شوروی هم به کمپانی های اسلحه فروشی امریکا خدمت میکنند .
  چرا ؟ چون اگر پوتین از اسد و ملاها و مادرو و کره شمالی و تروریست های کرد و روس شرق اوکراین و رئیس جمهور سابق ضد یهودی آرژانتین حمایت نکند , اولترا رایت که از نظر ایدولوژیکی شبیه چپ های افراطی ( کمونیست های روسی ) عمل میکند نمی تواند مردم بی اطلا ع از پیچیدگی سیاست و عوام احساساتی زجر کشیده و یا مغبون شده را بسیج کند علیه جریانهای روشنفکری آزادی خواهانه و دموکراسی طلبانه .
  مارکسیسم روسی از آنجهت ابزار بی بدیل گسترش و رشد جریانهای تندرو و پیدایش دولتمردان تندرو و گروه های تند رو در غرب گردید که مثل توده های مذهبی مغز شویی شده و احساساتی برخورد میکند و فقط نصف حقیقت را میبیند انهم هم سو با منافع فاشیست هایی مثل لنین و استالین و اسد و کاسترو و کم جنگ و صدام و قذافی و ملا های روسی .
  دیکتاتورهای ساخت شوروی و جنایت کاران برامده از جنگ سرد که نود درصد آنها مورد حمایت شوروی (روسیه ) هستند با جنایت های شیمیایی ( اسد و صدام ) ، بازیهای موشکی و اتمی و عشق سلاح های کشتار جمعی ( کره شمالی و قذافی و صدام و ملاها ) و دخالت در کشورهای دیگر به نام صدور انقلاب ( ملا ها ، کاسترو ، صربها ) عملا حفظ رژیم های ناکارامد خود را با جنگ افروزی ، فتنه سازی ، تروریست سازی و دخالت های بی ثبات کننده نظامی و سرکوب مخالفین و اقوام دیگر “لاپوشانی ” میکنند و دائم یک “دشمن فرضی ” میسازند که کثافت کاری خودشان و دزدیها و جنایات و ناتوانی های خودشان را بیندازند گردن او و البته که “امریکا و اسرائیل” برای آنها بهترین دشمن فرضی است .
  روسیه از این آب گل آلود در مقیاس بزرگتر ( امپریالیستی ) , ماهی هم میگیرد . استفاده نظامی ، اتمی ، موشکی ، اسلحه فروشی ، بازی با نفت و گاز ، اشغال نظامی ، …
  برای روسیه یک تیر و دونشان است .
  به همین دلیل پوتین در میان راست های افراطی غربی اتفاقا هوادار دارد . در حالیکه در ایران در میان چپ های افراطی کیرش را حاضرند توی کون خودشان و کس ننه شان هم بکنند از شدت عشق روسی .
  مشکل همین جا است
  احمق ها و دیکتاتورها و زور پرستان پوتین و روسیه را می خواهند :
  – در آنسوی دنیا اولترا رایت مظهر حماقت و پوپولیسم است
  – در سمت ما اولترا چپ ( مارکسیست روسی )
  البته به تازگی دو سه تا چپ احمق فرانسوی هم پیدا شده اند که معتقدند باید چپ هم مثل اولترا رایت بشود و “عوامفریب” .
  یعنی از فریب روشنفکران و نخبه ها به جایی نرسیدند
  ” حالا میخواهند به فریب عوام بپردازند ” – اخبار روس حالا دکه اینها را با ز کرده

  بزرگترین ننگ بشریت و عظیمترین انحراف تاریخ بشر همین جا توسط روسیه و مارکسیست های روسی پایه ریزی می شود
  اینکه حزب توده و فدایی و کمونیست کارگری و راه کارگر و ملی مضحکی ها با پیروی
  کورکو رانه از شوروی و مارکسیسم لنینیسم از دل انقلاب آزادی خواهانه و استقلا ل طلبانه طبقه متوسط ایران ” رژیم فقاهت اسلامی روسی ” را کشیدند بیرون , دنباله رو ملا ها شدند و بدترین آنها را ” با بازی روسی بد و بدتر ” به مملکت ما تحمیل کردند و چاقوی ملا ها را با کارد امریکا ستیزی تیز کردند , صرفا یک حادثه نیست .

  وقتی میبینید که روشنفکران چپ فرانسه و لوموند هم فکر میکنند باید دنبال عوامفریبان بروند تا حکومت را بگیرند و مثل مارکس منتظر اکثریت شدن کارگران ننشینند .
  به بیان ساده تر ، مارکسیسم در هر شکل ان یک مذهب است و چون افراطی است نهایتا در اردوگاه پوپولیسم عوامفریبانه مذهبی یا اولترا رایت نژاد پرستانه خیمه میزند . فقط پرچمش به جای الله ممکن است یک شیر و خورشید شمشیر کش و یا یک داس و چکش کج و معوج باشد

  فقط به این فکر کنید که چرا حتا یک مارکسیست ( حتا چامسکی امریکا نشسته و یا ژیژک استبداد استالینیستی را چشیده ) حاضر نیست یک کلمه به پوتین و نقش نژاد پرستانه اولترا رایت امپریالیستی مافیایی ارتدکس او انتقاد کند
  در حالیکه در امریکا حتا هم سنگران ترامپ از حزب جمهوری خواه مرتب علیه او سخن فرسایی میکنند . با اینکه ترامپ یک هزارم پوتین و صدام و اسد و قذافی خلاف نکرده .

  تفاوت دموکراسی لیبرال غربی با انواع مارکسیسم در دنیای ما همین جا است
  “غفلتی بسیار تاریخی است اگر این تفاوت را نبینید ”

  و اما برای مردم ما در شرایط خطرناک تاریخی فعلی که جهان غرب و دموکراسی لیبرال هم رنگ ملی گرایی به خودش زده و جهان شرق آماده اشغال و غارت و جنگ و خونریزی است و تروریسم مذهبی ، قومی ، چپ گرایانه و راست گرایانه افراطی آتش بیار معرکه اولترا رایت های چپ و راست است راهی جز ملی گرایی عرفی هم سو با غرب نیست
  مارکسیست ها و متحدین مذهبی آنها کشور را به این فاجعه کشاندند زیر پیشخوان مارکسیستی مبارزه با امپریالیسم امریکا و کشور ما را گروگان این مبارزه جعلی روسی کردند

  “برای منافع روسیه ” .
  – به عبارت صحیح تر همه گرفتاری های ما از مبارزه با امریکا است برای روسیه .

  راه مصدق بار دیگر بهترین راه پیش روی ما است که آنرا نیمه کاره در نزدیک به هفتاد سال پیش رها کردیدم با توطیه همین مارکسیست ها و همین مذهبی ها .
  رضا پهلوی اگر میخواهد راه مصدق را برود همان گونه که شاه مدرن کوشید اما در برابر دو نیروی مارکسیستی و مذهبی و شعار های عوامفریبانه آنها کم آورد و ساقط شد ، شکست نخورد , باید با اصلاح خطای استراتژیک دوگانه پدرش ( باج دادن هم به مارکسیست ها و هم به مذهبی ها – هم به روسیه و هم به امریکا ) راه مصدق را برود .

  مشروطه سلطنتی واقعی .

  بدون ملا و بدون مارکسیست های روسی .

  و صد البته التقاطی ها ( مارکسیست های اسلامی ) .
  رضا پهلوی نباید مثل پدر دنبال جمع افراد ناهمگون به عنوان سیاهی لشگر باشد . فدایی و توده ای و مذهبی هرگز در راه اصلاح و مدرنیزاسیون و عرفی کردن کشور با او همراه نخواهند شد . اگر بیایند برای همان هدف قبلی خدمت به روسیه و یا یک اولترا چپ دیگر خواهند آمد و خیانت میکنند . اغتشاش و تخریب و ترور و بلوا تنها چیزی است که اینها میتوانند انجام دهند و سکوت و دم تکان دادن وقتی ارباب آنها جلوی آنها یک تکه گوشت بیندازد .
  مردم ایران !
  دولتی که رئیسش امتحان پس داده باشد ( مثل امیر انتظام ) وزیر خارجه اش زنی شجاع از سلاله مبارزین ( مثل پرستو فروهر ) باشد میتواند با یک مشروطه خواه سمبلیک واقعی

  مثل رضا پهلوی

  به عنوان دولت موقت تا انتخاب مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی کشور را از این ورطه روسی – مارکسیستی – مذهبی ضد ایرانی بیرون آورد
  هر چیز دیگری یک شوخی روسی است که انتهایش معلوم است
  غربیها شما را با این بازیهای بد و بدتر که حزب توده و فدایی و سایر مارکسیست های روسی و اسلامی راه انداختند جدی نمیگیرند .
  بیخود خون خود نریزید و زحمت جهانیان را نخرید
  مذهب سیاسی باید با متحد قدیمی اش مارکسیسم روسی برود
  وگرنه آب در هاون میکوبید
  سکولاریسم و سوسیال دموکراسی و عناوین دیگر همین اسد و قذافی و صدام و کاسترو و مادرو و پوتین و کم جنگ و ملا است . یک کم اینورتر یا اونورتر فقط جلادها و دزدها عوض میشوند

  من آنچه شرط بلاغ بود گفتم
  خواه پند گیر و خواه ……

 • pak mikoni haghighat ra

  ارسال نظر به عنوان مهمان

  آواتار
  manifeste melli beh jaye rousi • در چندین ثانیه

  بر خلاف نظر مارکسیست های روسی , روسیه به کمپانی های اسلحه سازی آمریکایی خدمت میکند و جناح های تندرو و اولترا رایت . مارکسیست ها و حکومت های ساخت شوروی هم به کمپانی های اسلحه فروشی امریکا خدمت میکنند .
  چرا ؟ چون اگر پوتین از اسد و ملاها و مادرو و کره شمالی و تروریست های کرد و روس شرق اوکراین و رئیس جمهور سابق ضد یهودی آرژانتین حمایت نکند , اولترا رایت که از نظر ایدولوژیکی شبیه چپ های افراطی ( کمونیست های روسی ) عمل میکند نمی تواند مردم بی اطلا ع از پیچیدگی سیاست و عوام احساساتی زجر کشیده و یا مغبون شده را بسیج کند علیه جریانهای روشنفکری آزادی خواهانه و دموکراسی طلبانه .
  مارکسیسم روسی از آنجهت ابزار بی بدیل گسترش و رشد جریانهای تندرو و پیدایش دولتمردان تندرو و گروه های تند رو در غرب گردید که مثل توده های مذهبی مغز شویی شده و احساساتی برخورد میکند و فقط نصف حقیقت را میبیند انهم هم سو با منافع فاشیست هایی مثل لنین و استالین و اسد و کاسترو و کم جنگ و صدام و قذافی و ملا های روسی .
  دیکتاتورهای ساخت شوروی و جنایت کاران برامده از جنگ سرد که نود درصد آنها مورد حمایت شوروی (روسیه ) هستند با جنایت های شیمیایی ( اسد و صدام ) ، بازیهای موشکی و اتمی و عشق سلاح های کشتار جمعی ( کره شمالی و قذافی و صدام و ملاها ) و دخالت در کشورهای دیگر به نام صدور انقلاب ( ملا ها ، کاسترو ، صربها ) عملا حفظ رژیم های ناکارامد خود را با جنگ افروزی ، فتنه سازی ، تروریست سازی و دخالت های بی ثبات کننده نظامی و سرکوب مخالفین و اقوام دیگر “لاپوشانی ” میکنند و دائم یک “دشمن فرضی ” میسازند که کثافت کاری خودشان و دزدیها و جنایات و ناتوانی های خودشان را بیندازند گردن او و البته که “امریکا و اسرائیل” برای آنها بهترین دشمن فرضی است .
  روسیه از این آب گل آلود در مقیاس بزرگتر ( امپریالیستی ) , ماهی هم میگیرد . استفاده نظامی ، اتمی ، موشکی ، اسلحه فروشی ، بازی با نفت و گاز ، اشغال نظامی ، …
  برای روسیه یک تیر و دونشان است .
  به همین دلیل پوتین در میان راست های افراطی غربی اتفاقا هوادار دارد . در حالیکه در ایران در میان چپ های افراطی کیرش را حاضرند توی کون خودشان و کس ننه شان هم بکنند از شدت عشق روسی .
  مشکل همین جا است
  احمق ها و دیکتاتورها و زور پرستان پوتین و روسیه را می خواهند :
  – در آنسوی دنیا اولترا رایت مظهر حماقت و پوپولیسم است
  – در سمت ما اولترا چپ ( مارکسیست روسی )
  البته به تازگی دو سه تا چپ احمق فرانسوی هم پیدا شده اند که معتقدند باید چپ هم مثل اولترا رایت بشود و “عوامفریب” .
  یعنی از فریب روشنفکران و نخبه ها به جایی نرسیدند
  ” حالا میخواهند به فریب عوام بپردازند ” – اخبار روس حالا دکه اینها را با ز کرده

  بزرگترین ننگ بشریت و عظیمترین انحراف تاریخ بشر همین جا توسط روسیه و مارکسیست های روسی پایه ریزی می شود
  اینکه حزب توده و فدایی و کمونیست کارگری و راه کارگر و ملی مضحکی ها با پیروی
  کورکو رانه از شوروی و مارکسیسم لنینیسم از دل انقلاب آزادی خواهانه و استقلا ل طلبانه طبقه متوسط ایران ” رژیم فقاهت اسلامی روسی ” را کشیدند بیرون , دنباله رو ملا ها شدند و بدترین آنها را ” با بازی روسی بد و بدتر ” به مملکت ما تحمیل کردند و چاقوی ملا ها را با کارد امریکا ستیزی تیز کردند , صرفا یک حادثه نیست .

  وقتی میبینید که روشنفکران چپ فرانسه و لوموند هم فکر میکنند باید دنبال عوامفریبان بروند تا حکومت را بگیرند و مثل مارکس منتظر اکثریت شدن کارگران ننشینند .
  به بیان ساده تر ، مارکسیسم در هر شکل ان یک مذهب است و چون افراطی است نهایتا در اردوگاه پوپولیسم عوامفریبانه مذهبی یا اولترا رایت نژاد پرستانه خیمه میزند . فقط پرچمش به جای الله ممکن است یک شیر و خورشید شمشیر کش و یا یک داس و چکش کج و معوج باشد

  فقط به این فکر کنید که چرا حتا یک مارکسیست ( حتا چامسکی امریکا نشسته و یا ژیژک استبداد استالینیستی را چشیده ) حاضر نیست یک کلمه به پوتین و نقش نژاد پرستانه اولترا رایت امپریالیستی مافیایی ارتدکس او انتقاد کند
  در حالیکه در امریکا حتا هم سنگران ترامپ از حزب جمهوری خواه مرتب علیه او سخن فرسایی میکنند . با اینکه ترامپ یک هزارم پوتین و صدام و اسد و قذافی خلاف نکرده .

  تفاوت دموکراسی لیبرال غربی با انواع مارکسیسم در دنیای ما همین جا است
  “غفلتی بسیار تاریخی است اگر این تفاوت را نبینید ”

  و اما برای مردم ما در شرایط خطرناک تاریخی فعلی که جهان غرب و دموکراسی لیبرال هم رنگ ملی گرایی به خودش زده و جهان شرق آماده اشغال و غارت و جنگ و خونریزی است و تروریسم مذهبی ، قومی ، چپ گرایانه و راست گرایانه افراطی آتش بیار معرکه اولترا رایت های چپ و راست است راهی جز ملی گرایی عرفی هم سو با غرب نیست
  مارکسیست ها و متحدین مذهبی آنها کشور را به این فاجعه کشاندند زیر پیشخوان مارکسیستی مبارزه با امپریالیسم امریکا و کشور ما را گروگان این مبارزه جعلی روسی کردند

  “برای منافع روسیه ” .
  – به عبارت صحیح تر همه گرفتاری های ما از مبارزه با امریکا است برای روسیه .

  راه مصدق بار دیگر بهترین راه پیش روی ما است که آنرا نیمه کاره در نزدیک به هفتاد سال پیش رها کردیدم با توطیه همین مارکسیست ها و همین مذهبی ها .
  رضا پهلوی اگر میخواهد راه مصدق را برود همان گونه که شاه مدرن کوشید اما در برابر دو نیروی مارکسیستی و مذهبی و شعار های عوامفریبانه آنها کم آورد و ساقط شد ، شکست نخورد , باید با اصلاح خطای استراتژیک دوگانه پدرش ( باج دادن هم به مارکسیست ها و هم به مذهبی ها – هم به روسیه و هم به امریکا ) راه مصدق را برود .

  مشروطه سلطنتی واقعی .

  بدون ملا و بدون مارکسیست های روسی .

  و صد البته التقاطی ها ( مارکسیست های اسلامی ) .
  رضا پهلوی نباید مثل پدر دنبال جمع افراد ناهمگون به عنوان سیاهی لشگر باشد . فدایی و توده ای و مذهبی هرگز در راه اصلاح و مدرنیزاسیون و عرفی کردن کشور با او همراه نخواهند شد . اگر بیایند برای همان هدف قبلی خدمت به روسیه و یا یک اولترا چپ دیگر خواهند آمد و خیانت میکنند . اغتشاش و تخریب و ترور و بلوا تنها چیزی است که اینها میتوانند انجام دهند و سکوت و دم تکان دادن وقتی ارباب آنها جلوی آنها یک تکه گوشت بیندازد .
  مردم ایران !
  دولتی که رئیسش امتحان پس داده باشد ( مثل امیر انتظام ) وزیر خارجه اش زنی شجاع از سلاله مبارزین ( مثل پرستو فروهر ) باشد میتواند با یک مشروطه خواه سمبلیک واقعی

  مثل رضا پهلوی

  به عنوان دولت موقت تا انتخاب مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی کشور را از این ورطه روسی – مارکسیستی – مذهبی ضد ایرانی بیرون آورد
  هر چیز دیگری یک شوخی روسی است که انتهایش معلوم است
  غربیها شما را با این بازیهای بد و بدتر که حزب توده و فدایی و سایر مارکسیست های روسی و اسلامی راه انداختند جدی نمیگیرند .
  بیخود خون خود نریزید و زحمت جهانیان را نخرید
  مذهب سیاسی باید با متحد قدیمی اش مارکسیسم روسی برود
  وگرنه آب در هاون میکوبید
  سکولاریسم و سوسیال دموکراسی و عناوین دیگر همین اسد و قذافی و صدام و کاسترو و مادرو و پوتین و کم جنگ و ملا است . یک کم اینورتر یا اونورتر فقط جلادها و دزدها عوض میشوند

  من آنچه شرط بلاغ بود گفتم
  خواه پند گیر و خواه ……

 • abas

  نابودی حکومت ضحاک آخوندی نزدیک است. ملت ایران داره خودشو پیدا میکنه و آگاه میشه و دیگه گول جناحهای داخلی و خارجی حکومت رو نمیخوره از اصولگرا و اسهال طلب و استمرار طلب تا آیت الله بی بی سی و منوتو و…..
  رژیم آخوندی باید در تمامیت و کل اون نابود بشه و به زباله دان تاریخ بره. مردم نه اینها را می بخشند و نه فراموش میکنند.
  از بهمن ماه ناقوس نابودی آخوندها به صدا درمیاد

 • شهروند

  مرگ بر خامنه ای

  • مریم داد

   خامنه ای هم خواهد مرد.. هیچکس با زنده باد و مرده باد به عمرش اضاف نشده یا کم نشده. چیزی که مهمه ایرانه که هرگز سرنگون نمیشه و شما هر قبرستونی ه زندگی میکنید باید کونتون بسوزه و فقط در خواب و رویا باشید

 • دارا

  کیرم صاف وسط اسلام ناب محمدی

  • مریم داد

   ببین اسلام کوس یا کون نداره و فقط یک اسمه .. پیشنهاد میکنم کیرت رو مستقیم بکنی تو کوس یا کون خواهرت.. اگه خواهر نداری خب برو مامانت رو بگا.. حتی مادرت هم رفته زیر گل.. خوب گی شو و برو برادر یا پسرهای فامیلتو بکن تا بلکه این اتش شهوتت رو پاسخی مناسب بدی .. هه هه

 • مریم داد

  جالبه سهراب ارژنگ که خودش مدیر ارشد و مالک سایت است با یک ادبیات چاله میدانی و سخیف مینویسد .. حالا کاری ندارن ۱درصدی ها ۴۰ ساله وعده دادن ایران سرنگون میشه و این یارو سهراب ارژنگ هم یه تنهایی هخایی هست برای خودش.. ولی خب بیشتر این شیوه نوشتن لاتی و پر از غلط نوشتاری نویسندگان فضول محله نظرم رو جلب کرده است. اینکه سایت مرکز بازنشر شایعات است.