امید کسروی


امید کسروی فارغ التحصیل یکی از رشته های مهندسی از دانشگاه تهران است، و حکومت مذهبی را مانعی برای تحقق یک جامعه سکولار و دموکرات در ایران می داند وبه اعتقادات دینی تا آنجا که ناقض آزادیهای فردی و حقوق پذیرفته شده انسانی نباشد احترام می گذارد، همچنین به چالش کشیدن بخشی از اعتقادات مذهبی یا هر نوع اعتقاد ، که خشونت را ترویج کرده و آزادیهای فردی و احترام به حقوق انسانی را نادیده می گیرد را وظیفه خود می داند، این نوع اعتقادات را بیماری می داند که در بخش بزرگی از جامعه ما رسوخ کرده و در طول تاریخ باعث شکل گیری حکومتهای خودکامه و تمامیت خواه شده است.
کسروی بیشتر این قشر از جامعه را مخاطب خود می داند و برای همین در نوشته های انتقادی اش ، بیشتر به منابعی استناد می کند که از دیدگاه این قشر پذیرفته است. چرا که این قشر معمولا نوشته های افراد دگر اندیش در خصوص اعتقاداتشان را بیشتر توطئه قلمداد می کنند. همچنین احترام زیادی به شخصیتهایی در این راه قدم گذاشتند و درمواردی از جانشان مایه گذاشتند مثل کسروی و دشتی قایل است.
وی هم اکنون در یک از شرکتهای خصوصی در تهران ، به عنوان مدیر تولید کار می کند.

بایگانی نویسنده: امید کسروی

مذاکرات هسته ای و بازی دو سر باخت برای رژیم۱

بلند پروازی های هسته ای رژیم به نقطه عطف خود نزدیک می شود، سناریوهای زیادی را می توان پیش بیی کرد، ولی در نهایت همه آنها سرانجامی جز باخت برای رژیم به همراه نخواهد داشت. سناریوی دیگر ادامه سیاست کنونی از سوی حکومت و افزایش فشارهای جهانی بر آن، و یا نوشیدن جام زهر توسط خامنه ای و کاهش فشارهاست،