بایگانی

زندگی پراز چالش دختران ایرانی در تنگنای حکومت ضد بشری آخوندی۰

در کشور آخوند زده و ملا خور شده ایران، مردم به ویژه زنان از هرگونه آزادی و بهره بردن از طبیعت محرومند. هرگونه خودنمایی و آزاد زیستن در بیرون از خانه و کاشانه ناپسند، و ممنوع شده است. به راستی می توان گفت که زندگی مردم ایران تنها محدود می شود به درون خانه ها و آنهم در پشت درهای بسته.