بایگانی

پس از اسمال در نیویورک، حال نوبت «احمدی جان در نیویورک» فرا رسید۴

احمدی جان طبق معمول همه ساله به نیویورک رفتند، و درسازمان ملل به فضله پراکنی پرداختند. سرانجام صندلی های خالی و نمایندگان دلاربگیر نسبت به ایشان ابراز احساسات کردند. احمدی جان گفتند طبق تحقیقات ایشان برج دو قلویی در نیویورک دیده نشده، و داستان هولوکاست هم بچه های اسرائیلی برای فلسطینی ها ساخته اند.