بایگانی

ایرانِ ویرانِ امروز نه به حافظان قرآن، بلکه به آزادی و عدالت نیاز دارد۱۸

به راستی باید از خودمان بپرسیم ایرانی که لبریز از فقر، فساد، فحشا، تن فروشی و درماندگی است، به عدالت اجتماعی و آزادی نیاز دارد و یا به ده میلیون مُفت خور که از سر بیکاری، بی استعدادی و نداشتن شعور و هوش کافی برای انجام دادن یک کار سودمند، در خانه نشسته و آیات پوچ و بی معنای قرآن را حفظ کرده اند؟

خواهر و برادر معتادم، تو بی گناهی، گناه از رژیم نسل کش و اجتماع آلوده است۱

رژیم جنایتکار، نه تنها با واردکردن مواد مخدر به تجارت و کسب درآمد هنگفت پرداخت، بلکه جوانان را از اندیشیدن و هر اعتراضی باز داشته است و با تولید مواد مخدر بی کیفیت و مسموم، قاتل جان جوانان نا امید ایرانی گشته است. هر روز هزاران نفر از جوانان ایرانی، در دام اعتیاد رژیم گرفتار می شوند.