بایگانی

هم میهنان رانده از شهر و کوی خود، پناهنده آبهای آزاد می‌شوند۱

آبهای خروشان و غران، تنها پناهگاه درماندگان در میان اخباری که همیشه درطی این چندین سال در صدر هستند، قایق‌های پی‌ درپی واژگون شده پناهجویان است که همیشه بادبانهایشان بالا بوده است. پناهجویانی که تمام زندگیشان از کارد‌های به استخوان رسیده منتهی‌ می‌شود به یک امید، به یک استثنا برای ماندن.