بایگانی

بالون های مجهز به دستگاه فرستادن امواج اینترنت بر فراز آسمانها۱

روزنامه دیلی میل، در تاریخ ۱۷ ژون ۲۰۱۳ از یک تحول بزرگ تکنولوژی خبر می دهد. سازمان گوگل پس از سالها مطالعه و بررسی توانست بالن هایی به قطر حدود ۱۵ متر بسازد که در آن سیستم گیرنده و فرستنده اینترنت نصب شده، و با پرکردن گازهلیوم به فضا و بالای جو می رود و در مدار زمین قرار می گیرد.