بایگانی

بحران سازی رژیم تا بر سر قدرت ماندن، و سودجویی غرب از این بازار آشفته۱

جمهوری اسلامی ۳۲ سال است که به مدد بحران سازیهای هر روزه اش به حاکمیت ننگین خود دوام و قوام بخشیده، و اما غرب هم در این آشفته بازار و در پرتو این بحران سازی ها، میلیاردها دلار سود به جیب زده است. چنانچه منافع یکی از طرفین (رژیم یا غرب) تامین نگردد برای بدست اوردن آن جنگ را شروع خواهند کرد.