بایگانی

شادی رژیم از انهدام اقوام و پراکندگی مردم ایران۱۲

جدای از بی لیاقتی و خائن و دزد بودن اکثر سران رژیم آخوندی باید بدانیم که هر قومیتی در ایران حق رسیدن به مقامات بالا را دارد و ما تنها لیاقت افراد را باید ببینیم. نادرشاه آخرین شاهنشاه "ایران بزرگ" ترکمن بود. خدمات او به ایران برهیچ کس پوشیده نیست.