بایگانی

بنزین هزار تومانی؛ ارمغان تازه دولت تزویر و دروغ!۴

ایرانیان بایستی که در این برهه حساس تاریخی، دشمن راستین خویش را شناخته و زمان و نیروی خویش را هزینه مبارزه با بزرگ ترین پاسخور این دردمندی ها، یعنی سید علی خامنه ای کنند! او پاد ایرانی ترین چهره امروز جهان است! بایستی که هشیار بود و دشمن را پیش از وارد آوردن زیان های بیشتر، از میدان به در کرد!