بایگانی

چگونه با علم پزشکی انسان می تواند تا ۴۰۰ سال عمر کند؟۴

پیشگیری های افزایش عمر آزمایش هایی به وسیله دانشمندان روی کرم انجام شده که عمر آن را به سه تا چهار برابر افزایش داده است. دانشمندان امیدوارند بتوانند همان روش را در انسان پیاده کنند، عمر بشر به ۴۰۰ تا ۵۰۰ سال می رسد. در این آزمایش، توانستند از اثر نا مطلوب مولکول ها روی انسولین جلوگیری کنند.