بایگانی

بهشت و دوزخ و رنگ سبز و سیاه؛ از بدبختی هایی که کشورمان را به ویرانی کشانده اند۵

به راستی رنگ سبز برای ما نشانه و معرف چیست؟. شادی، شادمانی، امید، آینده ای روشن، و یا بدبختی، درماندگی، تسلیم، شکست و نا امیدی؟. ما از کودکی با این رنگ آشنا بوده ایم. ولی شناساندن رنگ سبز به عنوان شاخصی از دین اسلام موجب بدبختی و نمایانگر مشتی گدای کیسه دوز مفتخور به نام سید اولاد پیامبر بوده است.