بایگانی

توهین هایِ قرآن به انسان۶۴

در قرآن الله بدون کمترین ادب و احترامی به انسان ها توهین کرده، آنان را به چهارپایان، گورخر،و حیوانات کر و لال، بوزینه، و سگ هار همانند و تشبیه می نماید. درحالی که به گفته ای همه این جانوران را خودش آفریده و هرچه کم و کسر و عیب و کمبودی دارند، از خود الله است که در آفرینش کار ناقصی را انجام داده است.