بایگانی

خانه کعبه حداقل چهار بار ویران شده است و هیچ پرنده ابابیلی مشاهده نشده است!۲۰

بت خانه های قرن ما بت خانه های قرن ما، زیارتگاه های مذهبی می باشند. چنانچه حال با حمله گروه اسلام گرای افراطی داعش به مکان های مقدس شیعیان، این پرسش بوجود می آید که خدا، پیامبر و امامان معجزه بخش کجا هستند؟. چگونه است که این نیروهای امدادی و غیبی حتی قدرت جلوگیری از تخریب قبر خود را ندارند؟!.