بایگانی

میلیاردها دلار خرج بارگاه حسن و حسین و میلیونها تنگدست و فقیر در برابر آن۷۰

میلیارها پول ملت برای ساختن ضریح طلایی آرامگاه حسن و حسین از کشور بیرون می رود، و دربرابر آن مردم کم درآمد به دلیل فقر و تنگدستی، از درمان خود عاجزند، و به خط زیر فقر می روند. نوجوانان جنوب شهر و شهرستان ها، از فرط تنگدستی، بسیجی می شوند، و به اذیت و آزار برادران و خواهران خود می پردازند.