بایگانی

سکوت ملت ایران زمینه نابودی کاخ اردشیر بابکان به دست رژیم را فراهم آورد۱۱

سیاوش آریا: نوروز كه برای بازديد از كاخ اردشير بابكان به فيروز آباد رفته بودم، متوجه شدم تعدادی قبر در حريم درجه‌ يک اين اثر ثبت‌ شده در فهرست آثار ملی كه فنس‌ كشی هم شده است، وجود دارد. پس از پرس‌ و جو دريافتم كه اين قبرها به درگذشتگان مردم روستای «آتشكده» كه در نزديكی كاخ قرار دارد، مربوط هستند.

دریاچه ارومیه می خشکد، مردم تبریز و ارومیه بپاخاستند، دیگر هم میهنان برای چه نشسته اند؟۱۷

دریاچه ارومیه در حال خشکیدن است. مردم تبریز و ارومیه بپاخاستند، پس دیگر مردم ایران چه کاره اند؟. آیا منتظرند رژیم از میان تظاهرکنندگان قربانی هایی بگیرد و مردم دست از تظاهرات بردارند و آرام شوند؟.آیا چپاول کشور از سوی یک گله آخوند کافی نیست؟. چرا مردم دیگر نقاط این چنین بی تفاوتند؟.