بایگانی

فرخی یزدی، شاعر و روزنامه نگار آزادی خواهی که دهانش را دوختند!۹

فرخی حدود شانزده ساله بود، که اشعاری انتقادی در مورد مسئولین مدرسه سرود که موجب اخراج او از مدرسه شد. او در دوره ابتدایی بسیار مذهبی بود و در اشعارش تبلیغات ادیان مختلف در مدارس، و روش آموزشی معلمان را به انتقاد میگرفت. فرخی را باید شاعر و روزنامه‌ نگاری آزادی‌خواه و دموکرات دوران مشروطیت دانست.