بایگانی

خشکسالی گسترده و مصیبت جبران ناپذیر سقوط سراب طاق بستان۱

سراب زیبای طاق بستان خشک شد. خشک شدن ناگهانی این سراب در 40 دقیقه نشان از تخریب آبراه زیرزمینی این سراب دارد. در واقع احتمال ریزش و فروکش زمین در شرایط خشکسالی همواره وجود دارد و با فروکش کردن زمین ، چاههایی ایجاد می شود که آب را در خود می بلعند. بدین ترتیب می توان گمانه زد که سراب طاق بستان برای همیشه رفته است و دیگر نخواهد بود! برداشت آبهای زیر زمینی به فروکش کردن زمین می انجامد و امروز در نقاط مختلف ایران شاهد ایجاد چاهان طبیعی در اثر خشکسالی هستیم که بخاطر پایین رفتن آبهای زیرزمینی ایجاد شده است.

به کودکان مان بیاموزیم که با حیوانات مهربان باشند۸

حيوانات اهورامزدا مقدس هستند و ادبيات زرتشتی شواهد زیادی حاکی از عنايت اهورامزدا نسبت به اين حيوانات ارائه می دهد. حيوانات مفيد برای انسان و برای خدمت به انسان آفريده شده اند و از همين رو قوانين گوناگون برای حمايت از آنان،در دین زرتشت وضع شده شده است. بهمن حامي جهان حيوانات و ناجي انسان و حيوان است.

کردار و پندار و گفتار یک ایرانی راستین چگونه باید باشد؟۶

یک ایرانی در راه گسترش اتحاد میان تمام اقوام ایرانی می کوشد و دیگر هم میهنانش با هر زبان و لهجه و گویشی که باشند، چون خواهران و برادران خود میداند. یک ایرانی درس آزادگی و انسانیت را باید از پدر تاریخ ایران کوروش بزرگ فراگیرد، و آرش، بابک، و آریوبرزن را قهرمانان خود بداند نه حس، حسین، علی، و فاطمه.

هشت مارس، و یا اسفندگان روز گرامی داشت زن است، و چرا تولد فاطمه زهرا؟۳۳

با در نظر گرفتن تمام آیات ضد زن در قرآن، و احادیث و اعمال وحشیانه مسلمین علیه زنان، آیا نام گذاری تولد فاطمه زهرا به عنوان روز زن، توهینی به فرهنگ و ملت ایران نیست؟. نامیدن روز تولد فاطمه زهرا به عنوان روز بانوان کشورمان، همانند آن است که یک یهودی تولد یک سرکرده نازی را روز زنان بداند.

ششم فروردین- زادروز زرتشت بزرگ برهمه ایران دوستان باشرف مبارک باد۲

زرتشت، پیامبر و آموزگار بزرگ ایرانی، ۳۷۷۹ سال پیش پا به جهان گذاشت، مردم را با اهورا مزدا خدای یگانه، و آئین راستین او آشنا کرد. آئینی که مظهر پندار، گفتار، و کردارنیک، یعنی همه خوبی ها، پاکی ها، و راستی های جهانی است، و اززشتی ها، پلیدی ها، خیانت و دروغگوئی دور و برکنار است.