بایگانی

نامه آیت الله بروجردی خطاب به خانم هیلاری کلینتون در مورد جنایات و غارتگری ولایت فقیه۲

این نامه سراپا حقیقت از جنایت ها و چپاول گری رژیم ضد انسانی ولایت فقیه که آیت الله کاظمینی بروجردی در بند دیوان برای وزیر امور خارجه آمریکا فرستاده که هم اکنون به دست ما رسیده. رژیم خون آشام تا کنون نهایت سختگیری، شکنجه و آزار را در مورد این انسان شرافتمند و آزادی خواه روا داشته است.

فریاد مام میهن به ضحاک ماردوش۰

ای ضحاک، ای خون آشام قرن، ای سفاک بی رحم، تا کی؟ وتا کی؟ فرزندان وجگرگوشگان مرا به قربانی می گیری؟ آیا زمان آن نرسیده که به خود آئی، مارهای هوس آلود وپراشتهای خود را مهارکرده وبه جوانان من ترحم کنی؟ سال ها پیش نخست جوانان مرا  به زندان افکندی وآن گاه بیکباره دراندک زمانی […]

دانشگاه امربه معروف ونهی از منکر۰

به دنبال موفقیت چشمگیر دانشگاه امربه معروف ونهی ازمنکرواحد مستقردرزندان اوین درآموزش وجلو گیری ازعملکرد شماری از۶۰ میلیون اوباش ، اراذل، و محاربان با الله امت ایرانی، وزیراغفال جمبوول وممبول ذبح اسلامی ایران درنظردارد شعباتی همانند این دانشگاه را بزودی درصدها بازداشتگاههای کرج  وشهرستان های دیگر دایرکند.