بایگانی

کشتار روز افزون در سوریه، با همکاری رژیم ایران و دولت های غرب همچنان ادامه دارد۶

بهار عربی در سراسر خاورمیانه زبانه کشید، همه جا را به آتش و خون کشید ولی سرانجام در برابر اسلام انسان ستیز، به خاموشی گرایید.مبارزه ملت های دربند در حقیقت با حاکمان ظالم نیست، بلکه با دولت های سودجوی و کمپانی های جنایت کاری است که همه گونه وسائل شکنجه، سرکوب، و کشتار جمعی در اختیار آنها گذاشته اند.

باسلام و صلوات، کوتاه آمدن، و تسلیم شدن هرگز به آزادی نخواهیم رسید۴

تاریخ، ملت ایران را مظلوم خطاب کرده است. مظلوم بودن، یک نوع تسلیم پذیری است. تسلیم هم نشانه شکست و از دست دادن حق و حقوق فردی و اجتماعی می باشد. اگر ملت ایران در همه این یورش و تهاجم ها معتقد بود و می گفت؛ «مرگ یک بار، شیون یک بار»، هرگز بیگانه ای را بر سرنوشت خانه و کاشانه اش سوار و مسلط نمی کرد.

امروز مردم لیبی در جشن و سرورند، باید دید آن ها کجا هستند، و ما کجاییم!؟۲

امروز روز سرور و شادمانی مردم لیبی است. روزی که مردم توانستد شاخ دیو و اهریمن زمان را بشکنند، و قذافی این دیوانه زنجیری را به سزای ۴۱ سال جنایت و چپاول و غارت گری اش به سزای اعمالش برسانند. آزادی و دموکراسی کشور ما نیز بستگی به همت و دلاوری جوانانمان دارد که نباید متکی به هیچ فرد و گروهی باشند.

پلیس انگلیس بیگناهی را کشت، مردم به پا خاستند و شهرها را به آتش کشیدند۱۱

در انگلیس که ۸۰٪ دارایی مملکت به ۲۰٪، و ۲۰٪ دارایی به ۸۰٪ تعلق دارد، پلیس به مردی تیر اندازی می کند. در نتیجه در لندن و چند شهر بزرگ، جوانان هر گوشه شهر را به آتش کشیدند، فروشگاههای بزرگ، و جواهر فروشی ها که درآمدهای کلانی دارند، و موجب فقر و بدبختی طبقه رنج کش کشورند غارت کردند، و به آتش کشیدند.

ازدواج میلیون ها پوندی شاهزاده انگلیس، در برابر زندگی سخت و مخالفت مردم زحمتکش۷

ازدواج میلیون پوندی شاهزاده انگلیس، در میان نارضایتی گروه زیادی، دستگیری و سرکوب تظاهر کنندگان، به عنوان اغتشاش گران، بستن وب لاگ های مخالفین، و بادعوت از مفتخوران و زورگویان جهان، از جمله سفیر ولایت وقیح برگزارشد.

کمپین جنبش سبز نه، بلکه کمپین ریختن خاک بر سر خودمان!۶

جنبش سبز را اصلاح طلبان به انحراف کشیدند و نابود کردند. حال جوانان سوری دلاور بدون داشتن رنگی خاص و مزدوارن اصلاح طلبی مان خود، با هم در خیابان ها می مانند، با هم در عزای کشته شدگانشان شرکت می کنند، با هم گلوله می خورند و می میرند و دوباره با هم به خیابان ها می روند و دست از مبارزه بر نمی دارند.

دولت انگلیس امام زمانی است که پیش از سرنگونی هر دیکتاتور، به فریاد او می رسد۲

کار عمده دولت انگلیس عموما دلالی، به ویژه فروش اسلحه، و پشتیبانی از دیکتاتورهاست. اسلحه فروخته شده به بحرین، لیبی، یمن، اندونزی، و سوریه نه تنها دیکتاتورها را مدتها بر سر قدرت نگاه می دارد، بلکه در انقلاب مردم برای سرکوبی آنان نیز به کار گرفته می شود.