بایگانی

سیزده نوروز جشن بزرگ سبزه و گل، بر شما گرامیان شاد و فرخنده باد۳

سیزده فروردین جشن بزرگ گل و گلزار فرا رسید. ولی آیا برگزاری این جشن ملی و باستانی در کشور آخوند زده ایران، امکان پذیر است؟. کشوری که از زیر زمین تا سقف ساختمان ها،در تصرف تازی نژاد های خونخوار در آمده است. سرزمین اشغال شده ای که در آن آوایی از آزادی, آزادگی و ابراز میهن دوستی از جایی شنیده نمی شود.