بایگانی

آقای خامنه ای، شما به چه مجوزی سرمایه های مردمی را دزدیده و به حساب های خود واریزکرده اید؟۲۲

هنگامی که ما کودک بودیم، پدر و مادرمان به ما یاد می دادند که اسلام دین عدالت، درستی و راستگویی است. و چون آخوند مردم را خداشناس می کند و به اصطلاح به راه راست هدایت می نماید، هرگز دروغ نمی گوید، پولی از کسی نمی دزدد، و حلالی را حرام نمی کند. بنابراین، ما نیز آخوند را مظهر پاکی و راستگویی دانستیم.