بایگانی

پشتیبانی اوباما و جامعه جهانی، پیشامد و سرآغاز پیروزی انقلاب مردم ایران است۴

آقای اوباما در پیام نوروزی، پشتیبانی بیدریغ خود را از رستاخیز مردم، و جوانان اعلام داشت. رستاخیز مردمی ایران هنگامی می تواند سودمند و اثربخش باشد که نخست، ناگهانی و بدون از پیش گفتن، و پیش آگاهی دادن باشد تا رژیم غافلگیر شده، و نتواند هرگونه پیشگیری کند.