بایگانی

تبلیغ روشن فکردینی سروش، گامی دیگر برای بقای رژیم اسلامی۱۰

شریعتی، نیاز به داشتن امام، وظیفه امامت و امت اسلامی را در دهان جوانان می گذارد و مقدمه را برای پایه گذاری حکومت اسلامی فراهم می کند. به دنبال او، عبدالکریم سروش خود را متفکر دینی می داند در حالی که دین یک اعتقاد و باور به شمار آمده، و از دایره فکر، اندیشه، و خرد آدمی به دور است.