بایگانی

اکبر شاه به جای ولی فقیه وارد گود می شود۶

این جا آخوند، آنجا آخوند، همه جا آخوند این شده سرنوشت و وبال گردن ۷۵ میلیون ایرانی. شمار آخوندها که در سال ۱۳۲۰ نزدیک به ۸۰۰ نفر بود در سال ۵۷ به ۵۵،۰۰۰ رسید. و شاید اکنون حد اکثر به ۷۵۰ هزار نفر رسیده باشد. آیا این یک در صد جمعیت می تواند بر ۷۵ میلیون نفر حکمرانی کند، دستور دهد، و قانون وضع کند؟.

و توای هاشمی رفسنجانی، غارت گری و خیانت تاکی، و نامردی تاکجا؟۵

بی گمان، هاشمی رفسنجانی یکی از خیانت کار ترین آخوند رژیم جنایتکار ولایت وقیح است. خیانت او درمجلس، دوران ریاست جمهوری، و هم اکنون، همراه باخیانت فرزندان و بستگانش، ناگفتنی و بی حد و حصر است.