بایگانی

کشف جسد فیل ۳۹۰۰۰ پیش در یخبندان سیبری۲

در رسانه های اروپایی گزارشی می خوانیم از پیدایش جسد فیل پشمالویی (mammoth ) که ۲ماه پیش لابلای یخهای سیبری پیدا شده است. این گونه فیل ها به دلیل شرایط ناگوار طبیعی قرن هاست که از روی زمین برچیده شده ، و این تنها یادگار تاریخی و بازمانده از آنچه است که در تاریخ طبیعی حیوانات تنها بدان اشاره شده است.