بایگانی

کشته شدن یک فرد در درگیری، قتل غیر عمد ولی قصاص قتل عمد و جنایت است۸

زشت ترین اتهام زن ستیزی که رژیم جهنمی اسلامی به ریحانه وارد کرده این که به قصد کشتن وارد خانه مقتول شده و با خود کارد آورده . این ادعاهای پوچ سرپوش گذاشتن بر روی حقیقت است.زیرا او قصد تجاوز به ریحانه بینوا را داشته. کشته شدن مردک عیاش اطلاعاتی یک قتل غیر عمد ولی قصاص ریحانه یک جنایت و قتل عمد است.

شَرم بَر پیروانِ دینی که در آن، اعدام ارزش به شُمار می آید۳

مجازاتِ اعدام برای افرادِ خاطی فقط در کشورهای عقب افتاده و اسلام زده به چشم می خورد و ممکن نیست که در یک کشورِ سکولار دموکرات و متمدن با سطح فرهنگی بالا و جامعه ای با سواد و مُدرن، قوه قضاییه دستور به اعدام و قتلِ انسانی را بدهد.

چرا آمنه مهربان دربخشیدن مجیداشتباه کرد، آیا می بایست به تلافی چشم او را کور می کرد؟۱۵

سرگذشت ژان والژان Jean Valjean در کتاب بینوایان را که چگونه با بخشش و کرامت کشیش تغییر روحیه و روان داد و از جنایت کاری بی رحم به انسانی مهربان و فداکار تبدیل نمود، یاد آور می شوم که با ماجرای آمنه مهربان چندان دور نیست.

گذشت و فداکاری دختری نابینا از جنایت مردی سنگدل و خودخواه۶۳

پیامد حکومت جابرانه و خشونت بار ۳۲ ساله رژَیم، نا امیدی، افسردگی، و روانی شدن مردم است. قانون مسخره قصاص یعنی چشم در برابر چشم نیز سراپا ننگ و ضد انسانی است که از بیابان گردان عربستان به ما می رسد. زیرا کسی که جان دگری را می گیرد، جنایت کاری است که به جنایتی دیگر دست زده است.