بایگانی

ویژگی های نظام های تمامیت خواه۲

نظام های توتالیتر، حکومت یک حزب واحد و یک اندیشه همگون است. پیشوا در رأس هرم قرار دارد و قدرت خود را از یک آرمان موهوم (مثلاً الله) می گیرد و الله تدوین کننده کلیه قوانین اجتماعی است و پیشوا میدانگاهی می سازد برای ذوب شدگان.توتالیتاریست ها کلیه امکانات موجود حتی جایگزین های مجازی را نابود می سازند.