بایگانی

گذری بر فیلم فارسی «جدایی نادر از سیمین»‍، ما از آن چه دیدیم، و شما آنرا چگونه می بینید؟۱۶

در کشوری تاریک و غم انگیزی چون ایران، سرزمینی که پوشیده از مرده و گورستان است، به هرسوی نظر کنی جلاد و تیرخلاص زن و مرده شور و قبر کن می بینی، امیدها به بادرفته، و جامعه در ماتم و سوگواری اسیر گشته است.. فیلم و سینما در این جامعه ماتم زده نیز باید مانند این فیلم، گویای بخشی از مشکلات اجتماع ماست.