بایگانی

پایان همکاری میان آخوند بی دستار مجتبی واحدی، و کروبی شاگرد و مرید خمینی۹

اگر ما تا کنون با گذشت بیش از سه دهه هنوز نتوانسته ایم آخوند را درست بشناسیم و کارکرد ضد ملی و غیر مردمی آنان را بدانیم، بی تردید ما دچار نارسایی مغزی بوده، و ملت بدبخت و بیچاره ای بیش نیستیم و بر ما باید گریست. شاید هم به دنبال منافعی می گردیم که در کنار این گونه وطن فروشان امکان پذیر آن است.