بایگانی

انسان نماهای بی وجدانی که در پناه خامنه ای مملکت را غارت و به فساد کشاندند۲

مملکت دربست در دست دزدان باید با تلخی و نا باوری بپذیریم که مملکت ما هم اکنون در بست در دست دزدان است و امکان کم ترین پیشرفت در آن وجود ندارد. مملکتی که سرتاسر آن را آخوند و آخوند مرام اشغال کرده، و ملتی که از روی ناتوانی درگیر با میکربی واگیر و خطرناک به نام آخوند است و یارای نفس کشیدن ندارد.