بایگانی

حکومت اسلامی چگونه در ایران پای گرفت، و چه کسانی از آن بهره می گیرند؟۱۰

اسلام دین خون و شمشیر است. قوانین ۱۴۰۰ سال پیش آن، تنها برای بیابان گردان عرب با جنگ و ستیز به مردم تحمیل و به اجراء درآمد. بنابراین، این قوانین نمی توانست کاربردی برای کشورهای پیشرفته آن زمان مانند ایران، روم، چین، و هندوستان داشته باشد. ولی کشتار عظیم و بی حد و حصر تازیان، اسلام را پا بر جا نمود.

خرافات مذهب شیعه و سودجویی فرصت طلبان، مانع آزادی و بلای جان و مال مردم ایران- بخش دوم۱۴

به مثلث بور(بنی صدر، ولیعهد، رجوی) و دیگر خوش نشینان برون مرزی سفارش می شود که با گذشته تاریک و ناجور سیاسی خود و بافرصت طلبی، در همایش جوانان ما دخالت نکنند.