بایگانی

خامنه ای، روضه خوان مشهدی گفت؛ از دزدی میلیارد تومانی حرفی نزنید، آن از ما است۱

خامنه ای در سخنرانی خود گفت که: « روزنامه ها، آن قدر از دزدی میلیارد تومانی حرفی نزنند». آخر طفلکی درست می گوید. این گونه روشنگری به روزنامه ها نیامده که بخواهند دست دزدان رژیم را بیشتر باز کنند. بهتر است آنان سیاست « آهسته بیا، آهسته برو، صدای پات مورچه نفهنه»، را دنبال کنند.

ملایان: کدیور، اشکوری، و دیگر آخوندهای دست دوم رژیم، در انتظار پست و مقامی دیگر۶

مهدی بازرگان، انسان فرهیخته و بزرگواری بود که در تاریکی دین و دیانت قدم بر می داشت. سال ها تجربه علمی خود در رشته ترمودینامیک را به یک باره با یک آفتابه و طهارت ملاها سودا و آلش کرد، و از قله خردمندی، به دره بی خردی سرنگون شد.

هم میهن، فکری به حال خود کن، گروهی دراندیشه نگهداری رژیمند۰

خاتمی، موسوی، کروبی، عبدی، کدیور، سروش، گنجی، سروش،معصومه قمی، بنی صدر، شماری در گروه سبز و یا بست نشسته در غرب، تنها هدفشان بودن رژیم اسلامی با تغییر نفرات و سمت هاست. اینها جایی نرفتند و زیر پرچم بریتانیا آماده اند که آرایش و بزک رژیم را کمی تغییر داده، ۳۰ سال دیگر کلاه سر ملت گذارند.

هدف انقلاب سبز چه بود؟ کمک به آزادی مردم، یا کمک به بقای رژیم؟۲۳

داستان غم انگیز مرده پرستی و بت سازی دوباره در ایران شکل گرفت و از نکته ی اصلی که همانا کشته شدگان روز عاشورای ۸۸ بود، طفره رفته، آن را به باد فراموشی سپردند. انگار همین دیروز بود که شهرام ها و محمد ها و امیر ها را از روی پل به پایین انداختند و یا با ماشین از از روی تن خسته اشان گذراندند.

پرده سوم، تا کی به دنبال ملا شیرین ها، ملا رجوی ها، ویا ملاکدیورها؟۳

درنمایش نامه «ایران ذبح اسلامی»، از سوی کمپانی های نفتی رل «ملکه شاه جهان» به ملا شیرین بیگم اسلام پناه پیشنهاد گردیده، که یاران ایشان بی بی رقیه و رقصانه کلثوم در حال کمپین آنند.