بایگانی

چرا مسلمانان زنان را به چشم یک وسیله نگاه می کنند و نه به دید یک انسان؟۱۲

اسلام نه تنها ارزشی برای زنان قائل نشده، بلکه آنان را تا حد خدمتگار و حتی هرجایی پایین آورده است.خدمتی به زنان کرده و نه ارزشی بدان ها بخشیده است، دروغ های شاخدار آخوند همانند زنده به گور کردن زنان پیش از اسلام بازهم برای تحقیر مقام زن است، زنان در عربستان مانند خدیجه مقامی برابر با مردان داشتند.