بایگانی

مسلمان، ایرانی مسلمان، و یا ایرانی کدام پسندیده تر است؟۱

کسی که خود را تنها مسلمان بداند و براین باور باشد که اسلام کشور عقب مانده ما رانجات داده، و با نورخود برایمان مدنیت و کرامت انسانی آورده است از دید ما به هیچ وجه ایرانی نبوده و در حقیقت بیگانه و اجنبی است. هر ایرانی وظیفه دارید که در ابتدا از تمدن،فرهنگ و هنر و ماهیت راستین ایرانی اش دفاع کند.