بایگانی

جدا کردن زن و مرد از یکدیگر، از کی و کجا آغاز و تا کجا ادامه خواهد داشت؟۸

رژیم اسلامی، یک رژیم تفرقه بر انگیز و پراکنده کردن جامعه است. زیرا فلسفه این رژیم براساس« تفرقه انگیز و حکومت کن» است. این رژیم همواره میان معلم و دانش آموز، کارگر و کارفرما، مالک و مستأجر، شیعه و سنی، مسلمان و غیر مسلمان، هرکس و هرجا به به روشی شکاف ایجاد نموده، و آنان را به جان هم انداخته است.