بایگانی

قدرت اجتماعی چیست؟۰

هر جامعه ای از یک "قدرت سیاسی" تشکیل شده. ولی یک قدرت دیگر به نام “قدرت اجتماعی” نیز وجود دارد که برگرفته از مردم آن کشور است. قدرت اجتماعی در برابر قدرت سیاسی قرار می گیرد و نقش ضد قدرت را ایفا می کند. هر گاه قدرت سیاسی به دلیل خودکامگی حق شهروندان را پایمال کرد، قدرت اجتماعی وارد کارزار می شود.