بایگانی

توالت ذبح اسلامی، توالتی که بوی آن از دور به مشام می رسد۸

همانگونه که می دانیم، توالت ذبح اسلامی بخشی از دین اسلام است، و رعایت نکردن آن موجب معصیت و گناهان کبیره و صغیره می باشد. درمورد روش بهره برداری از آن، امامان، و پیشوایان دین بسیار داد سخن داده اند، و فتواها صادر کرده اند. بنابراین، یک مسلمان مؤمن ناگزیر است بند بند روش رفتن به توالت را اجرا کند.