بایگانی

اشک تمساح روضه خوان مشهدی برای مسلمانان میانمار۴

به تازگی برخوردهای تند و خشم آلودی میان بودائیان و مسلمانان آن کشور پدید آمده که به کشتار شمار زیادی از مسلمانان پایان یافته است. این کشت و کشتار، و یا کشتن هر انسانی در هرکجا، هرمقام، و به هر دلیل یک جنایت، وحشیگری، و یک عمل حیوانی است. هیچ دلیلی نمی تواند کشتن یک فرد را توجیه کند.