بایگانی

مسلمانان افراطی سرازیرعراق برآنند تا با نابودی ولی فقیه بار دیگرخلافت بنی امیه را در جهان برپا کنند۵

دعوت از مسلمانان برای رفتن به عراق از یک هفته پیش تبلیغات گسترده ای از راه ویدیوهایی در سراسر جهان برای رفتن مسلمانان و جنگ با شیعیان آغاز گردیده و به دنبال آن دسته دسته جوانان مذهبی در راهند تا با شیعیان جهاد نموده، حکومتی همانند دوران بربریت ۱۴۰۰ سال پیش زیر پرچم خلیفه اسلامی برقرار سازند.