بایگانی

بی فرهنگی ما در برابر فرهنگ پویای ژاپنی ها و شماری دیگراز کشورها۱۲

ما چه ملتی هستیم؟، ملتی که همیشه به فرهنگ و گذشته خود می بالیم و خود را یک سر و گردن از دیگران بهتر و بالاتر می دانیم؟. شوربختانه این چنین است که اینهم یک تعارف است. یک ادعای پوچ و تو خالی. ادعایی به محتوا، بی اساس، و ناشی از کبر و غرورمان. ما به کمبودها و آلودگی های خود پی نبرده ایم.