بایگانی

پرده بکارت، شیشه عمر اسلام است اگر از بین برود اسلام از هم می پاشد۶

بکارت و پاکدامنی در فرهنگ اسلامی داشتن پرده بکارت نشانه پاکدامنی، عفت و دست نخوردگی یک دختر است. دختران نوجوان تحت حکومت نظامی خانواده و بستگان نزدیک خود قرار می گیرند و برای هر حرکت و جنبش آنان صدها بازرس و گارد نگهبانی، قرنطینه وجود دارند ت این شیشه عمر اسلام راستین از بین نرود.