بایگانی

هیاهوی پناهندگی کشتی گیر ایرانی به امریکا۳

محسن حاجی پور کشتی گیر آینده دار ایران از کاروان کشتی مسابقات امریکا ، در لس آنجلس مانده و بازنگشته است. خبرها نشان از فشار مقامات اطلاعاتی در بازگشت وی به ایران دارد و امیدواریم فشاری بر خانواده و بستگان وی برای بازگشت اجباری اش وارد نشده باشد. او در مصاحبه آخرش اعلام کرده که قصد پناهندگی ندارد و فقط برای دیدار از بستگانش در امریکا مانده است ، اما می دانیم که مدیریت ورزش شدیداً نگران آبروی نداشته ایران و پناهندگی احتمالی حاجی پور است.

چشم پناهنده درمانده و ناتوان به امید همراهی شما هم میهن دوخته شده است۱۲

گروه زیادی از هم میهنان ما از جور و ظلم رژیم به تنگ آمده، و با رها کردن مام میهن سرگردان کشورهای خارجی اند. آنان در وضعیت جسمی و روحی بسیار ناگوار به سر می برند. از این روی وظیفه اخلاقی، میهنی، و انسانی هم میهنان خارج از کشور ایجاب می کند که به کمک این پناهندگان درمانده بشتابند. و آنان رانجات دهند.

ما ملت فرهنگ باخته ایم، فرهنگ ایرانیان در برون مرز – بخش چهارم۲

تک روی، و خود بزرگ بینی، و نادیده گرفتن گروههای دیگر سیاسی موجب گردیده که هرگروه تنها به خود و طرفداران خود پردازد، گروههای دیگر را به کنار زند. عده ای نیز از بام تا شام به دور کاخ سپید گرد می آیند تا مشکل ما را نیروی خارجی حل کنند. آنها چندان دلخوشی به فرهنگ و آیین ایرانی و سربلندی ایران ندارند.